Историјат факултета

Економски факултет Брчко

 

Образовање у Брчком

 

Брчко има веома дугу традицију трговачког и економског образовања. У јесен, 1883. године, у Брчком је основана Трговачка школа, прва школа те врсте у Босни и Херцеговини. Школа је имала четири разреда и 35 генерација, од школске 1883/84. до 1918/19. године.

 

Зграда Трговачке школе у Брчком, 1903. године

 

У Трговачку школу уписивали су се ученици послије завршене основне школе која је трајала четири године. Школском реформом, 1919/1920. године, престаје упис ученика, затвара се Трговачка школа, а оснива Нижа гимназија, која је укинута школске 1928/1929. године.

 

На четрдесетогодишњој традицији постојања Трговачке школе, коју је завршило преко 600 полазника, у Брчком је, 1923. године, основана Трговачка академија. Међутим, почетком школске 1930/31. године Трговачка академија је из Брчког пресељена у Бања Луку. Од оснивања, па до пресељења у Бања Луку, Трговачку академију у Брчком завршила су 232 полазника.

 

Зграда Економске школе из 1961. године

 

Трговачка академија у Брчком поново је основана школске 1939/40. године и радила, укључујући и године рата, до 1950/51. године када мијења назив у Средњу економску школу Брчко, а школске 1958/59. године у Економску школу Брчко. Године 1961. завршена је изградња нове зграде у којој Економска школа и данас смјештена.

 

Економска школа и Економски факултет, 2021.

 

У Брчком је, 1961. године, основана прва високошколска установа на овом подручју – Виша економско-комерцијална школа која је имала одјељења у неколико градова Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске.

 

Виша економско-комерцијална школа прерасла је, 1976. године, у Економски факултет.

 

Факултет је, након оснивања, био чланица Универзитета у Сарајеву. Оснивањем Универзитета у Тузли, Економски факултет у Брчком припадао је овој асоцијацији високошколских установа.

 

Од 1992. године Економски факултет у Брчком дјелује у оквиру Универзитета у Српском Сарајеву, данас Источном Сарајеву. У периоду 1992-1995. године Факултет није уписивао нове студенте тако да је његов рад био усмјерен на организовање консултација и испита са студентима који су већ били уписани. Школске 1996/97. године студенти су били уписани на Економски факултет у Брчком, као одјељење Економског факултета у Бањој Луци, а школске 1997/98. године настављен је редовни упис студената на Факултет у Брчком.

 

Зграда Економског факултет Брчко

 

Од 2000. године уводе се три смјера: Менаџмент, Рачуноводство и финансије и Пословна информатика, а 2004. године организују се и постдипломске студије на смјеровима Менаџмент у рачуноводству и ревизији и Менаџмент и предузетништво. Током 2006. године усвојен је Наставни план Факултета који подразумијева три циклуса студија, по систему 4+1+3, на три студијска програма: Рачуноводство и финансије, Менаџмент и Пословна информатика.

 

На Економском факултету, током 2004. године, започео је постдипломски студиј, на два смјера: Менаџмент у рачуноводству и ревизији и Менаџмент и предузетништво. Школске 2011/2012. године уводи се други циклус, односно мастер студиј, на три студијска програма: Економско планирање и развој, Менаџмент и маркетинг и Финансијски и банкарски менаџмент.

 

На Факултету је од оснивања до сада одбрањено 14 докторских дисертација, 43 магистарска рада и 24 мастер рада и дипломирало 2255 студента.

 

Наставници и сарадници Факултета у протеклим годинама објавили су преко педесет наслова уџбеника, књига и монографија из области економије, менаџмента, информатике, статистике, рачуноводства, пословних финансија и сродних области. На Факултету се редовно издају зборници радова наставника и сарадника и научни часопис. Урађен је и велики број научних и стручних пројеката, студија, елебората и инвестиционих програма којима је значајно унапређиван развој привреде и друштвених дјелатности ширег подручја и Босне и Херцеговине у цјелини.

 

Значајно је учешће наставника и сарадника Факултета на научним скуповима, семинарима и округлим столовима који су у протеклих 45 година организовани широм бивше Југославије, Републике Српске и Босне и Херцеговине. Факултет је кроз тај вид ангажовања наставника и сарадника успоставио корисну сарадњу са многим универзитетима, сродним факултетима и научним институцијама (заводима и институтима) из Босне и Херцеговине и већине република бивше СФР Југославије.

 

Велики хол Факултета са бистом професора Љубомира Ставрића,
оснивача и првог директора ВЕКШ

 

Сарадња са наведеним институцијама омогућила је и сарадњу у области наставе и научно-истраживачког рада, тако да је Факултет годинама ангажовао еминентне наставнике и стручњаке из економије и сродних области у наставном и различитим видовима научноистраживачког процеса.

 

Велики амфитеатар Факултета

 

Економски факултет је, посебно осамдесетих година прошлог вијека, у сарадњи са регионалним привредним коморама Бијељина и Добој организовао и реализовао велики број сесија перманентног образовања руководећих и других радника у привреди са ширег простора Босне и Херцеговине. У новије вријеме, Факултет је организовао неколико семинара из информатике и менаџмента, те неколико округлих столова и трибина о савременом приступу менаџменту и могућим правцима трансформације власничке и управљачке структуре у привреди.

 

ИТ центар Факултета

 

Садашњи развој високошколског образовања у Босни и Херцеговини, а самим тим и на простору Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, обиљежен је укључивањем у Болоњски процес који има за циљ интегрисани универзитет, ефикаснији и рационалнији студиј, квалитетнији наставни процес, примјену кредитног система за акумулирање и трансфер бодова, као и већу мобилност наставника и студената у току и након завршетка студија.

 

Обиљежавање годишњице Факултета, 2018. године

 

Већа мобилност наставника и студената омогућиће размјену студената и наставног особља са другим универзитетима, што ће значајно утицати на повећање запошљавања, унапређење позиције Факултета, на укупни привредни и друштвени развој Брчко дистрикта и ширег подручја Републике Српске и Босне и Херцеговине.

 

Основни подаци о Факултету

 

Економски факултет Брчко је организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву који обухвата двије академије и, заједно с Економским факултетом Брчко, 15 факултета на подручју Источног Сарајева, Требиња, Фоче, Пала, Зворника, Бијељине, Добоја и Брчког.

 

Економски факултет смјештен је у згради која је, 1974. године, намјенски изграђена за потребе високог образовања у Брчком. Факултет располаже простором површине 2300 м2, од чега је 700 м2 намијењено наставној дјелатности, а око 1130 м2 су кабинети за наставнике и сараднике,  библиотека и читаоница, информатички  кабинет, лабораторија за учење енглеског језика и Центар за научно-истраживачки рад, са савременом рачунарском и другом опремом. У табели су приказани подаци о Факултету.

 

Назив:

Економски факултет Брчко

Сједиште:

Брчко дистрикт Босне и Херцеговине

Адреса:

Студентска 11, 76100 Брчко

Телефони:

+387 49 234 940

+387 49 234 921

Факс:

+387 49 234 942

+387 49 234-912

Web адреса:

http://www.efb.ues.rs.ba/

E-mail

dekanat@efb.ues.rs.ba

sekretarijat@efb.ues.rs.ba

studentska.sluzba@efb.ues.rs.ba

konferencija@efb.ues.rs.ba

zbornik@efb.ues.rs.ba

savez.studenata@efb.ues.rs.ba

icеfbd@efb.ues.rs.ba

 

На Факултету је запослено 11 наставника и 4 сарадника у сталном радном односу.
У наставном процесу ангажовано је и 5 наставника и два сарадника који су стално запослени на факултетима Универзитета у Источном Сарајеву, као и три хонорарна наставника. У администрацији и на техничким пословима ангажовано је 14 извршилаца.

 

На Економском факултету Брчко тренутно студира 260 студената, на првом циклусу студија, и 60 студената, на другом циклусу студија.  

 

Образовна дјелатност Факултета

 

Студиј на Економском факултету Брчком организован је на студијском програму Економија у два циклуса:

(1) Први циклус: 8 семестара, 240 ECTS бодова

(2) Други циклус, 2 семестра, 60 ECTS бодова.

 

Први циклус траје четири године, након чега се стиче диплома и назив дипломирани економиста, с назнаком одговарајућег смјера:

(1) Рачуноводство и финансије или
(2) Менаџмент.

 

Студенти прве и друге године прате наставу и полажу испите из заједничких наставних предмета, а након стицања услова за упис треће године студија могу се опредијелити за један од наведених студијских смјерова.

Други циклус (мастер студиј) траје једну годину,  након чега се стиче звање мастер економије. Мастер студиј обухвата два студијска програма: (1) Маркетинг и менаџмент и (2) Финансијски и банкарски менаџмент.

 

Наставни план и програм оба циклуса студија је комбинација старог и новог, ревидираног плана и програма, с обзиром на то да се наставни планови и програми континуирано иновирају.

 

Декани и продекани Факултета

 

Од оснивања до данас на Економском факултету Брчко бирано је 14 декана. Први декан Факултета био је проф. др Мурат Синанагић, а продекани проф. др Душан Пенезић и доц. мр Шефик Мулабеговић. Актуелни декан Факултета је  проф. др Лазар Радовановић, а  продекан за наставу и студентска питања је проф. др Лејла Терзић.

 

Упис на Факултет

 

Број студената за упис на Факултет је ограничен, па се селекција врши полагањем пријемног испита из два од четири понуђена предмета (Математика, Информатика, Економика предузећа и Социологија).

 

Избор кандидата за упис врши се на основу ранг-листе која се саставља након пријемног испита.  Ранг-листа кандидата саставља се на основу успјеха у средњој школи и постигнутог резултата на пријемном испиту.

 

Од оснивања Факултета звање дипломираног економисте стекло је 2357 студената и то: од 1976. до 1997. године 1067 студената, од 1997. до 1.10.2021. године 1290 студената.

 

Dekan i prodekan Ekonomskog fakulteta sa apsolventima EFB_17

Декан, проф. др Лазар Радовановић, продекан за наставу и студентска питања,

проф. др Лејла Терзић са јубиларном. генерацијом апсолвената Економског факултета Брчко

 

На други циклус – мастер студије могу се уписати кандидати који су завршили први циклус студија из истог научног поља и стекли 240 ECTS бодова, кандидати који су завршили студиј по старом програму, након проведеног поступка еквиваленције, и кандидати који су завршили први циклус студија у четворогодишњем трајању на другим економским факултетима, и стекли 240 ECTS бодова, након провјере знања релевантних за похађање студијског програма.

Студијски програми другог циклуса – мастер студија на Економском факултету Брчко имају 60 ECTS бодова, након претходно остварених 240 ECTS бодова на првом циклусу студија. Предмети студијских програма носе 40 ECTS бодова, док се на основу завршног - мастер рада остварује 20 ECTS бодова.

 

Мастер студије завршила су 24 студента, а постдипломске студије 43 студента.

 

Наставни процес

 

Студиј на Економском факултету Брчко организује се у два циклуса:

  • студиј првог циклуса: осам семестара, 240 ECTS бодова,
  • студиј другог циклуса: два семестра, 60 ECTS бодова.

 

Први циклус студија траје четири године, након чега се стиче диплома и назив дипломирани економиста са назнаком смјера: Рачуноводство и финансије или Менаџмент. Други циклус студија, који траје једну годину, су мастер студије из економије.

 

Студенти прве и друге година студија похађају наставу и полажу испите из заједничких наставних предмета, а након завршетка друге године могу се опредијелити за један од наведених студијских програма.

 

Од академске 2011/2012. године на Економском факултету Брчко je започео мастер студиј на три студијска програма:

1. Економско планирање и развој,

2. Маркетинг и менаџмент и

3. Финансијски и банкарски менаџмент.

 

Увођењем болоњских принципа у наставни процес, настава је организована једносеместрално, а зависно од фонда часова предавања и вјежби, одређен је број ECTS бодова за сваки наставни предмет.

 

Стални развој и усавршавање наставних планова и програма захтијевао је и честе измјене у саставу наставног особља.