Лејла Терзић

Лејла Терзић

Подаци о наставнику

Звање

Доцент

Предмети

Основи економије, Микроекономија, Монетарна економија, Фискална економија, Економија Европске Уније, Економика предузећа

Кабинет

I спрат, кабинет бр. 107

Вријеме пријема

Петак, 12-14 часова

Број телефона

049/234-931, локал 222

Мејл

lejla.terzic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Доц. др Лејла Терзић, рођена је 27.06.1982. године у Брчком, гдје је са одличним успјехом завршила основну и средњу школу. Учествовала је на разним регионалним, државним такмичењима и освајала многа признања и награде. Економски факултет у Брчком уписала је 2001. године. Била је ангажована као демонстратор на предметима Политичка економија, Финансије и Енглески језик. Дипломирала је 2005. године као прва у својој генерацији на Економском факултету у Брчком са оцјеном десет (10). Исте године завршила је обуку за медијатора у организацији Office of the High Representative (OХР) Брчко & Drouin Learning Solutions. Постдипломски студиј уписала је 2005. године на Економском факултету у Брчком – смјер: "Менаџмент у рачуноводству и ревизији". Положила је све предмете предвиђене наставним планом и програмом са просјечном оцјеном десет (10).
Магистарски рад под насловом: "Екстерна финансијска ревизија у функцији управљања јавним компанијама у БиХ" одбранила је 12. марта 2008. године на Економском факултету у Брчком, као први постдипломац, и стекла академско звање магистра економских наука.
Докторску дисертацију под насловом "Конкурентност привреда земаља у транзицији са посебним освртом на Босну и Херцеговину" успјешно је одбранила 28.11.2014. године на Економском факултету Универзитета у Тузли и стекла научни степен доктор друштвених наука из подручја економије.
Од 2006. године запослена je на Универзитету у Источном Сарајеву – Економски факултет Брчко, у звању асистента, од 2010. године у звању вишег асистента на предметима првог циклуса студија: Основи економије, Микроекономија, Финансије/Монетарна економија, Међународна економија, Међународне финансијске институције, Управљање људским ресурсима, Макроекономија, Фискална економија и другог циклуса студија: Методологија научноистраживачког рада и Банкарски менаџмент, а од 2016. године у звању доцента на ужој научној области Теоријска економија. Била је члан организационог одбора Међународног научног скупа "Економска теорија и пракса у савременим условима" и члан пројектног тима за израду бизнис плана у организацији Економског факултета Брчко и Владе Брчко дистрикта.  Објавила је већи број научних и стручних радова у земљи и иностранству, и учествовала на многим међународним конференцијама и научним скуповима. Активно говори енглески језик. Представник је Економског факултета Брчко у Научном вијећу научно–истраживачког Института Економског факултета Пале и члан Комисије за постдипломске студије на Економском факултету Брчко. Међународни је рецензент истакнутог часописа Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, (Warszawa, Poland).

 

Библиографија

 1. Основи економије, уџбеник, Економски факултет Брчко, Брчко, 2019, ISBN 978-99938-95-37-4, COBISS.RS-ID 8252184.
 2. Innovation as imperative for increasing productivity and economic growth: The case of the selected EU member countries and non-EU member countries, Journal of Theoretical and Applied Economics, ECTAP, General Association of Economists from Romania, Bucharest, Romania, Volume XXVI, No. 3(620), Autumn, 2019,  pp. 115-122, pISSN 1841-8678/ eISSN 1844-0029, 2019.
 3. How Tourism Destination Competitiveness Contributes to GDP Growth – The Case of Selected European Economies, Acta Oeconomica Pragensia – Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues, University of Economics, Prague, Czech Republic, Issue 3/2018, Vol. 26(3), pp. 24–34, https://doi.org/10.18267/j.aop.606, Print ISSN 0572-3043,  Online ISSN 1804-2112.
 4. The New Paradigm of Innovation Economics in the 21st Century: Solving the Enigma of Economic Growth, Romanian Journal of Economics, The Institute of National Economy Romanian Academy, Bucharest, Romania, June 2018, Volume 46, Issue 1(55), pp. 40-59, Online ISSN 2344-4657, ISSN-L 1220-5567, 2018.
 5. A competitive economy as the path to future prosperity: Comparative analysis of selected European countries, Journal of Theoretical and Applied Economics, ECTAP, General Association of Economists from Romania, Bucharest, Romania, Volume XXV, No. 2(615), 2018, Summer, pp. 149-162, pISSN 1841-8678/ eISSN 1844-0029, 2018.
 6. The Role of Innovation in Fostering Competitiveness and Economic Growth: Evidence from Developing Economies, Journal of Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Institute of Economics, University of Lodz, Poland, De Gruyter, Volume 20, Number  4, 2017,  pp. 65-81, ISSN: 1508-2008, e-ISSN: 2082-6737., 2017.
 7. Does institutional environment affect the economic development? Evidence from selected CEE countries, Journal of Theoretical and Applied Economics, ECTAP, General Association of Economists from Romania, Bucharest, Romania, Volume XXIV, No. 3(612), Autumn, pp. 19-28, pISSN 1841-8678/ eISSN 1844-0029, 2017.   
 8. Identifying the constraints of small and medium sized enterprises competitiveness in Bosnia and Herzegovina, Proceedings, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2017), June 16-17, 2017, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of  Novi Sad, (Serbia), Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences, Gödölo (Hungary), Voronezh State University, Faculty of Economics, Voronezh (Russia), University of Montenegro, Maritime Faculty of Kotor (Montenegro), pp. 243-248. UDC:334.72:339.137.2(497.6), ISBN: 978-86-7672-301-0, 2017.  
 9. Going beyond the mystery of competitiveness indicators: The case of transition economies, Original Scientific Paper. DOI : dx.doi.org/10.12803/SJSECO.51005, UDC:33.050, Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic Development - SOCIOECONOMICA, AKROASIS, Novi Pazar, Serbia, Volume 5, Number 10, pp. 217-230, eISSN 2217-7558 / pISSN 2334-9670, 2016.
 10. Measuring competitiveness of national economies: Case of Bosnia and Herzegovina, Proceedings, VI International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2016), June 17-18, 2016, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of  Novi Sad, (Serbia), Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences, Gödölo (Hungary), Voronezh State University, Faculty of Economics, Voronezh (Russia), University of Montenegro, Maritime Faculty of Kotor (Montenegro), pp. 296-301, ISBN: 978-86-7672-284-6,  2016.
 11.  Evaluating the competitiveness of national economies: The case of EU candidate countries, Proceedings, V International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2015), June 19-20, 2015, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of  Novi Sad, (Serbia), Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences, Gödölo (Hungary), Voronezh State University, Faculty of Economics, Voronezh (Russia), pp. 299-304.  ISBN: 978-86-7672-256-3, 2015.    
 12. Comparative analysis of key competitiveness indicators in selected transition economies, Proceedings, IV International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2014), June 20-21, 2014, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of  Novi Sad, Serbia, pp. 390-395, ISBN: 978-86-7672-224-2, COBISS.SR - ID 286665991, 2014.
 13. Comparative analysis of competitiveness indicators in selected transition countries, Conference Proceedings of 3rd International Scientific Conference REDETE 2014 – Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: Challenges in the Business Environment, Barriers and Challenges for Business Development, and Institutional Infrastructure, Banja Luka, RS-B&H, April 10-13, 2014, pp. 705-714, ISBN: 978-99938-46-54-3, ISSN: 2233-1035, 2014.  
 14.   Analysis of methodological approaches to the measurement of competitiveness in selected transition economies, Conference Proceedings - The Third Scientific-Professional Conference Jahorina Business Days: Innovation and Entrepreneurship in Tourism – JBD – IPT 2014., University of  East Sarajevo, RS–B&H, February 4-7, 2014, pp. 292-300, ISSN: 2303-6168., 2014. 
 15. Анализа методологија евалуације  конкурентности и позиција одабраних земаља у транзицији, Зборник радова Економског факултета Брчко, број 7, ISBN: 978-99938-95-16-9, COBISS.RS-ID: 4089624, стр. 55-63., 2013.
 16. Competitiveness indicators of the Western Balkan Countries: A comparative analysis, Proceedings, III International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2013), June 21-22, 2013, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of Novi Sad, Serbia. pp.187-192, ISBN:978-86-7672-202-0. COBISS.SR – ID 278956039, 2013. 
 17.  Comparative analysis of the competitiveness in the southeastern European countries, Conference Proceedings, 3rd International Scientific Conference Economy of Integration, ICEI 2013- Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity, pp.111-122, UDL:338.2:339.92(4-11)(4-13), Tuzla, ISSN: 2233-0445, 2013., коаутор.
 1. Мјерење конкурентности  Босне и Херцеговине и земаља у окружењу, Пословни консултант - међународно индексирани научно стручни часопис, Тузла, бр. 20, ISSN: 1986-5538, cтр. 47-57., 2012.
 2. Конкурентност привреде Босне и Херцеговине у функцији европских интеграција, Друга међународна научна конференција „Економија интеграција“ – Изазови и перспективе интеграција земаља  Југоисточне Европе, Економски факултет Свеучилишта у Загребу, J.J. Штросмајера у Осијеку, Економски факултет у Тузли, Економско-пословни факултет Универзитета у Марибору, Београдска банкарска академија, Универзитет Унион у Београду, 8-9, Децембар, 2011., Тузла, БиХ, Зборник радова, UDK: 338.2(497.6):339.923:061EU, ISSN: 2233-0445, стр. 55-66., 2011, коаутор.
 3. Конкурентност привреде Босне и Херцеговине: Трендови и перспективе, Пословни консултант - међународно индексирани научно стручни часопис, Тузла, бр. 15, ISSN: 1986-5538, стр. 38-46., 2011.
 4. Индекси конкурентности привреде, Пословни консултант - међународно индексирани научно стручни часопис, Тузла, бр. 11, ISSN: 1986-5538, стр. 107-114., 2011.
 5. Утицај CEFTA споразума на вањскотрговинску размјену пољопривредних производа у БиХ, Економски институт у Тузли, JCEA of Загреб, SSAEB, IAE of Belgrade, feam Bucharest, Транзиција, Vol. 11, No.23/24, ISSN 1512-5785, стр. 10 -19, 2009, коаутор.
 6. Улога  људских потенцијала  у креирању  стратегијске конкурентске предности, Зборник радова, Економски факултет Брчко, бр. 5., ISBN: 978-99938-95-09-1, COBISS.BH-ID: 1361688, стр. 120-125., 2009.
 7. Управљање информацијама и знањем у мултикултуралној организацији, I Интернационална научна конференција "Како управљати у вријеме кризе", Економски факултет Универзитета у Тузли, 3. 4. & 5 Децембар, 2009, Зборник радова, ISBN: 978-9958-611-13-1, COBISS.BH-ID: 17765126, UDK 65.012.4 005.94:659.2, стр. 411-419., 2009.

 

Остале компетенције

Изражене комуникацијске и организацијске способности, прилагодљивост и флексибилност у раду, дјеловање самостално и у тиму. Познавање рада на рачунару: Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft office Access, Microsoft office outlook, Microsoft office Power Point, Internet Explorer, SPSS. Одлично говори, чита и пише енглески језик.