Лидија Митрашевић

Лидија Митрашевић

Подаци о наставнику

Звање

виши асистент

Предмети

Менаџмент, Пројектни менаџмент, Стратегијски менаџмент, Предузетништво, Пословна организација

Кабинет

115

Вријеме пријема

уторак и четвртак од 11 до 12 часова

Број телефона

049/234-931, локал 118

емаил

lidija.mitrasevic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Мр Лидија Митрашевић је рођена у Зеници, општина Зеница. Основне и послиједипломске студије је завршила на Економском факултету у Брчком, одбранивши магистарску тезу под називом: "Примјена система ланца вриједности у креирању пословног модела".

 

Библиографија

Гужалић, М. и Буха, Л. (2009). Идеја – суштина предузетничких активности. Зборник радова наставника и сарадника Економског факултета у Брчком, бр. 5. 53-62.
Митрашевић, Л. и Гужалић, М. (2012). Аналитички оквир за разумјевање основне логике стварања вриједности. Business Consultant/Пословни Консултант, година 4, бр. 18 и 19. 51-62.
Митрашевић, Л. (2012). Generating innovations and improvement of performance of companies using knowledge chain model. Proceedings of the REDETE 2012 - International Scientific Conference, Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: A Search for New Paradigm. 220-228.
Митрашевић, Л. (2013). Детерминисање основне логике пословања предузећа примјеном концепта пословног модела. Економски погледи, година 15, бр. 1, вол. 31. 95-110.

1. Митрашевић, Л., (2016). Подстицање иновативних процеса предузећа земаља у транзицији примјеном модела троструке спирале. Зборник радова треће интернационалне конференције Економског факултета Брчко – Партнерство власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко; Брчко, новембар, 2016. pp. 432-441. ISBN 978-99938-95-24-4. UDK 316.422.44:339.137.2.

2. Митрашевић, Л., (2017). Стратегије и политике подршке иновативним процесима предузећа земаља Западног Балкана. Зборник радова научно – стручне конференције са међународним учешћем: Иновације и предузетништво – покретачи развоја и запошљавања. Економски факултет Универзитета у Бањој Луци; Бања Лука, новембар, 2016. pp. 156-166. ISBN 978-99938-46-67-3. COBISS.RS-ID 6526232

3. Митрашевић, Л., (2017). Дигитална трансформација као извор конкурентске предности предузећа земаља Западног Балкана. Зборник радова XXII интернационалног научног скупа: Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту – Дигитална еволуција: прилагођавање пословања дигиталном времену. Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици; Суботица, мај, 2017. pp. 153-161. ISBN 978-86-7233-362-6

 

Остале компетенције