Василијана Мирковић

Василијана Мирковић

Подаци о наставнику

Звање

Виши асистент (магистар економије)

Предмети

Статистика, Финансијска математика, Економска статистика, Квантитативна економија

Кабинет

109

Вријеме пријема

 

Број телефона

049-234-931 локал 217

Мејл

vasilijana.mirkovic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Василијана Мирковић је завршила Гимназију „Васо Пелагић“ у Брчком 1999. године са просјечном оцјеном 5,0. Након тога уписује Економски факултет у истом граду на смјеру „Управљање пословним процесима“ и на њему дипломира 2004. године са просјечном оcјеном 8,93. По завршетку студија, запослила се као асистент на истом факултету (2005. године) на предмету „Статистика“. У току првих 7 година запослења, такође је била ангажована у извођењу вјежби на предмету „Математика“. Од 2009. године изабрана је за сарадника за извођење вјежби на предмету „Финансијска математика“, о од 2015. године на предмету „Економска статистика“. Од 2014. године ангажована је и на II циклусу студија на предмету „Квантитативна економија“.
Послиједипломски студиј је уписала у децембру 2005. године на Економском факултету у Београду, на смјеру Актуарство. Положила је све испите са просјечном оцјеном 10,0 и одбранила два позитивно оцијењена семинарска рада. 28. јуна 2011. године одбранила је магистарску тезу под називом „Квантитативна анализа и процена ризика у електронском осигурању“ пред комисијом у сљедећем саставу: проф. др Раде Станкић - ментор, проф. др Татјана Ракоњац Антић и проф. др Стеван Стевић.
Василијана Мирковић је члан Удружења актуара Републике Српске. Објавила је неколико научних и стручних радова и коаутор је уџбеника „Финансијска математика – основи и примјена“ (Стевић, С. и В. Мирковић, 2014.)

 

Библиографија

 1. Мирковић В., (2008), Одређивање цијена обвезница, Међународни округли сто поводом 125 година развоја економске мисли у Брчком, Економски факултет у Брчком, Брчко, 116-124.
 2. Мирковић В., (2009), Ризици у електронском банкарству, Poslovni konsultant бр. 3/4, Finconsult, Тузла, 72−82.
 3. Мирковић В., (2009), Анализа развијености осигурања у земљама бивше СФРЈ, Зборник радова наставника и сарадника Eкономског факултета у Брчком бр.5, Економски факултет у Брчком, Брчко, 126−130.
 4. Мирковић В., (2011), Електронска тржишта реосигурања – нови облик пословања у реосигуравајућој дјелатности, Међународни научни скуп
   “Економска теорија и пракса у савременим условима”, Економски факултет у Брчком, Брчко, 247-253
 5. Мирковић В., (2012), Technical and Data Security Risks in Electronic Business, II International Symposium EMC 2012 (Engineering Management and Competitiveness 2012), Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 155-160.
 6. Мирковић В., (2012), Mediators in Electronic Insurance and Reinsurance, International Conference on Applied Internet and Information Technologies 2012, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 143-146.
 7. Мирковић В., (2012), Употреба веб сајтова у дистрибутивне и маркетиншке сврхе од стране осигуравајућих компанија у свијету и код нас, Зборник радова Економског факултета у Источном сарајеву бр. 6, Економски факултет у Источном сарајеву, Источно Сарајево, 323−337.
 8. Стевић,  Р. С., Мирковић В., (2014), Финансијска математика – основи и примјена (коаутор уџбеника), Економски факултет у Брчком, Брчко
 9. Мирковић В, Стевић. С., (2015), Статистичко истраживање разлика у структури и оствареним резултатима студената на Економском факутету Брчко, Зборник радова Eкономског факултета Брчко, 

 

Остале компетенције

Учешће у пројектима

 1. Стање и проблеми у пословању малих и средњих предузећа у Брчко дистрикту БиХ, (2016), Економски факултет Брчко
 2. Едукација будућих предузетника – пружање адекватног знања неопходног за превођење идеја у конкретне пословне подухвате, (2016), Економски факултет Брчко, Завод за запошљавање и Влада Брчко Дистрикта