Зоран Васиљевић

Зоран Васиљевић

Подаци о наставнику

Звање

Ванредни професор

Предмети

Привредно право

Кабинет

 

Вријеме пријема

 

Број телефона

 

Мејл

 

 

Биографија

Зоран Васиљевић је рођен 17.01.1979. године у Бањој Луци. Основно и средње образовање је стекао у Бањој  Луци. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци завршио 2001 године као студент генерације. Магистарске студије завршио на  Правном факултету Универзитета у Београду 2007 године (магистарска теза: «Улога банака у пословању са документарним акредитивима», ментор: академик проф. др Мирко Васиљевић). Докторирао на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 2013. године (докторска дисертација: «Привредноправни аспекти кредита- уговор о кредиту», ментор: проф. др Марко Рајчевић).

            Наставу изводи на Правном факултету и Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци на предметима из уже научне области Пословно право. Тренутно обавља функцију продекана за наставу на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, на коме је запослен од септембра 2003. године (прошао је сва звања од асистента до ванредног професора). Руководилац је студијског програма «Пословно право» на ИИ циклусу студија Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Члан је надзорног одбора УниЦредит Банк а.д. Бања Лука. У досадашњем радном ангажовању, између осталог, је обављао послове наставника на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву на наставним предметима Пословно право, Право привредних друштава и Стечајно право, на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци на наставном предмету Пословно право и на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, а био је и члан Сената Универзитета у Бањој Луци. Поред наведеног, био је и члан оснивачког надзорног одбора Инвестиционо-развојне банке а.д. Бања Лука и в.д. директора Центра за међународно право и међународну пословну сарадњу д.о.о. Бања Лука. 
Члан је Удружења правника Републике Српске и шеф привредноправне катедре на савјетовањима „Октобарски правнички дани“, издавачког савјета «Студентске ревије за Привредно право» Правног факултета Универзитета у Београду, уредник «Српске правне мисли», научно-стручног часописа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, члан уређивачког одбора научно-стручног часописа «Форум», Универзитета у Крагујевцу и рецензент већег броја научних часописа у БиХ и Србији.

Служи се активно енглеским, а функционално нјемачким језиком. Ожењен је и отац једног дјетета

 

Библиографија

 1. Vasiljević Z., Osiguranje od odgovornosti za štete pričinjene od motornih vozila inostrane registracije u Republici Srpskoj, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u B. Luci, br. XXIX, Banja Luka, 2005.
 2. Vasiljević Z., Odgovornost banaka u poslovanju sa dokumentarnim akreditivima, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u B. Luci, br. XXVII-XXVIII, Banja Luka, 2006.
 3. Jovanović M./ Grozdanić Đ./ Marčić S./ Vasiljević Z, Reforma sistema penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj, Istraživački projekat- Klub 2015, Banja Luka, juli 2006.
 4. Vasiljević Z., Pravne osnove poslovanja, Zbornik predavanja sa seminara za profesore predmeta „Osnove preduzetništva“, Tjentište, maj 2007.
 5. Vasiljević Z., Dematerijalizacija dokumentarnog akreditiva, Srpska pravna misao, br. 41, Banja Luka, 2007.
 6. Vasiljević Z., Ispitivanje dokumentarnih akreditiva prema novoj reviziji Jednoobraznih pravila i običaja iz 2007. godine, Pravna riječ, br. 10/2007, Banja Luka
 7. Vasiljević Z., Odnos dokumentarnog akreditiva i asignacije, Zbornik radova: Trideset godina Zakona o obligacionim odnosima- de lege lata i de lege ferenda (Kragujevac 24-27.09.2008.), Beograd, 2009. (rad objavljen i na engleskom jeziku)
 8. Vasiljević Z., Novi sistem upravljanja privrednim društvima u pravu Republike Srpske, Pravna riječ, br. 24/2010, Banja Luka
 9. Vasiljević Z., Subjekti odnosa iz ugovora o kreditu, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u B. Luci, br. 33, Banja Luka, 2011.
 10. Vasiljević Z., Izmjene subjekata odnosa iz ugovora o kreditu, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u B. Luci, br. 34, Banja Luka, 2012.
 11. Vasiljević Z., Odgovornost iz ugovora o kreditu, Pravni život, br. 11/2012, Beograd.
 12. Vasiljević Z., Statusni karakter restriktivnih klauzula iz ugovora o kreditu, Pravna riječ, br. 36/2013, Banja Luka,
 13. Vasiljević Z., Oblici učešća banaka u akreditivnim odnosima, Zbornik radova: Uslužni poslovi, Kragujevac, 2014.,
 14. Vasiljević Z., Položaj mikrokreditnih organizacija u pravnom sistemu Republike Srpske, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 37, Banja Luka, 2015,
 15. Vasiljević Z., Vasiljević D., Krivičnopravna odgovornost iz kreditnih poslova, Bezbjednost, policija, građani, br. 1-2/2015, Banja Luka,
 16. Vasiljević Z., Statusne posljedice povezivanja privrednih društava putem kapitala, Pravna riječ, br. 43/2015, Banja Luka,
 17. Vasiljević Z., Docnja korisnika sa otplatom kredita, Pravo i privreda, br. 4-6/2015, Beograd,
 18. Vasiljević Z., Bankarska garancija kao sredstvo obezbjeđenja davaoca kredita, Zbornik radova: Usluge i zaštita korisnika, Kragujevac, 2015.,
 19. Vasiljević Z., Pravna priroda stanja preddruštva, Pravo i privreda, br. 4-6/2016, Beograd,
 20. Vasiljević Z., Jović Nj., Potrošački kredit kao vrsta bankarskog uslužnog posla, Zbornik radova: Usluge i uslužna pravila, Kragujevac, 2016.,
 21. Vasiljević Z., Specifičnosti sticanja i raspolaganja akcijama banke, Pravo i privreda, br. 4-6/2017, Beograd,
 22. Vasiljević Z., The Legal Regime of Utility Services and Public-Private Partnership in Bosnia and Herzegovina, The Network Industries Quarterly, Vol. 19, No. 1/2017, Lozana, Switzerland.
 23. Vasiljević Z., Nadzorni odbor prema novom Zakonu o bankama Republike Srpske, Pravna riječ, br. 51/2017, Banja Luka.
 24. Vasiljević Z., Vasiljević D., Bankarska tajna – granice zaštite, Zbornik radova: Savremeni pravni promet I usluge, Kragujevac, 2018.
 25. Vasiljević Z., Posljedice nedozvoljene konkurencije privrednom društvu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu,br. 81, Niš, 2018.
 26. Vasiljević Z., Podjela ortakluka prema kriterijumu odgovornosti ortaka, Pravo i privreda,br. 4-6/2019, Beograd.
 27. Vasiljević Z., Restrukturiranje kao mjera oporavka dužnika u pravu Republike Srpske, Pravo i privreda,br. 1/2020, Beograd.
 28. Vasiljević Z., Pravo na naknadu troškova za obradu kredita, Pravna riječ, br. 62/2020, Banja Luka.
 29. Vasiljević Z., Legal Framework of Electronic Commerce of Business Entities in Republic of Srpska, Conference Proceedings of International Scientific Conference of Special Importance: “Translative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century”, Banja Luka, 2020.
 30. Rajčević M., Vasiljević Z., Pravna priroda dokumentarnih akreditiva, Liber amicorum profesor dr Mirko Vasiljević, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2021.

 

Ostali naučni rezultati:

 1. Vasiljević Z., odrednice: akcija, akcionarsko društvo, autorsko pravo, Enciklopedija Republike Srpske 1 (A-B), Banja Luka, 2017.

 

Prikazi knjiga:

 1. Vasiljević Z., Mirko Vasiljević: Kompanijsko pravo, Beograd, 2012., Srpska pravna misao, br. 47, 2014.,
 2. Vasiljević Z., Mirko Vasiljević: Trgovinsko pravo, Beograd, 2012., Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci,br. 36, 2014.,
 3. Vasiljević Z., Ranko Vulić: Finansijsko pravo, Banja Luka, 2016., Srpska pravna misao, br. 49, 2016.,
 4. Vasiljević Z., Tatjana Jevremović Petrović: Grupe privrednih društava, Beograd, 2013., Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci,br. 38, 2016.

 

 

Monografije:

 1. Vasiljević Z., Pravna teorija kredita, Banja Luka, 2013. (376 strana)
 2. Vasiljević Z., Prava i obaveze iz ugovora o kreditu, Banja Luka, 2015. (286 strana)

           

 

Neobjavljeni radovi:

 1. Uloga banaka u poslovanju sa dokumentarnim akreditivima, magistarska teza, Beograd, 2007., 345 strana,
 2. Privrednopravni aspekti kredita- ugovor o kreditu, doktorska disertacija, Banja Luka, 2013., 649 strana.

 

Остале компетенције

ПРОЈЕКТИ

 • „Reforma sistema penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj“, Istraživački projekat za Narodnu Skupštinu Repuplike Srpske (investitor: IRI, SAD), Klub 2015, Banja Luka, april-juli 2006. god. Učestvovao u svojstvu istraživača.
 • „Angažovanje postdiplomaca iz BiH u susret evropskim integracijama“, Istraživački projekat na temu antikorupcije u visokom obrazovanju (naručilac: Delegacija Evropske Unije za BiH, Kancelarija EUSR), Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, (april-jun, 2013.). Učešće u svojstvu koordinatora projekta (mentora).
 • „Pravni položaj uzbunjivača u Republici Srpskoj”, naučnoistraživački projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, sufinansiran od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, februar-decembar 2019. Učešće u svojstvu koordinatora projekta.
 • “Harmonizacija prava Republike Srpske sa pravom Evropske unije”, naučnoistraživački projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, sufinansiran od strane Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS, februar 2020- februar 2021. Učešće u svojstvu koordinatora projekta.