Рачуноводство и финансије 2020/2021

Архива

Заједнички наставни предмети

Заједнички наставни предмети, за оба смјера, изучавају се на првој и другој години студија.

Прва година
Основи економије
Социологија
Економика предузећа
Пословна информатика
Финансијско рачуноводство
Математика за економисте
Привредно право
Пословни енглески језик 1

Друга година
Макроекономија
Управљачко рачуноводство
Статистика
Маркетинг
Финансијска математика
Менаџмент
Монетарна економија и банкарство
Пословни енглески језик 2

Након стицања услова за упис у трећу годину студент се опредјељује за један од смјерова Рачуноводство и финансије или Менаџмент.

Рачуноводство и финансије

Студент се оспособљава за сљедеће послове:

    • успостављање, организовање, функционисање и контрола рачуноводствене и финансијске функције у организацији;
    • успостављање система планирања процеса пословања у организацији;
    • примјена рачуноводствених метода које захтијева Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске и Закон о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине.

Наставни предмети смјера Рачуноводство и финансије

Трећа година
Међународни маркетинг
Рачуноводство за предузетнике
Фискална економија
Финансијска тржишта
Микроекономија
Пословне финансије
Рачуноводство трошкова
Изборни предмети:
Међународна економија
Пројектни менаџмент

Четврта година
Менаџмент људских ресурса
Електронско пословање
Пословна организација
Теорија и анализа биланса
Финансијска контрола и ревизија
Рачуноводствени информациони системи
Завршни рад
Изборни предмети:
Маркетинг услуга
Економска статистика
Менаџмент у туризму

 

Предуслов за упис појединих предмета и групе предмета, начин избора предмета из других студијских програма (изборних предмета), критеријуми и услови преношења ECTS бодова и услови за прелазак с других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија уређују се Статутом Универзитета.
Према Закону о високом образовању Републике Српске програм економског образовања организује се као четворогодишњи студиј првог циклуса високог образовања и садржи 240 ECTS бодова.

Стручни и академски назив
Завршавањем студијског програма првог циклуса стиче се диплома високе школске спреме и стручни назив: дипломирани економиста с назнаком студијског програма.
По међународном образовном систему назив који стиче носилац дипломе првог универзитетског циклуса је bachelor.

Регистар студијских програма Економског факултета Брчко

Назив смјера

Рачуноводство и финансије

Менаџмент

Број дозволе за извођење студијског програма

07.023-3899/09

Датум дозволе за извођење студијског програма

22.06.2009.

Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма

07.2-9485/07

Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма

25.12.2007.

Рок за спровођење сљедећег поступка акредитације

 

 

Број увјерења о поновној акредитацији студијског програма

 

 

Датум увјерења о поновној акредитацији студијског програма

 

 

Академска титула и стручно (научно) звање које се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани економиста – рачуноводство и финансије

Дипломирани економиста – менаџмент

Број дозволе за извођење студија на даљину

 

 

Датум дозволе за извођење студија на даљину

 

 

Број дозволе за извођење студијског програма ван сједишта

 

 

Датум дозволе за извођење студијског програма ван сједишта

 

 

Трајање студијског програма – семестара

8

Укупан број ЕСПБ (ECTS) бодова који се стиче завршетком студијског програма

240

Услов за упис студијског програма

Завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит

Да ли је предвиђена студентска пракса?

Не