Biblioteka

 

Biblioteka Ekonomskog fakulteta u Brčkom osnovana je 1976. godine na temeljima biblioteke Više ekonomsko–komercijalne škole. Namijenjena je potrebama obrazovnog i naučnog rada.

Pored knjiga iz različitih stručnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu, biblioteka u svom bibliotečkom fondu posjeduje: doktorske disertacije, magistarske, master i diplomske radove, kao i serijske publikacije (časopisi, zbornici, godišnjaci). Dio publikacija je na stranom jeziku. Slobodan je pristup policama gdje su smještene knjige i ostala bibliotečka građa. Biblioteka ima razvijenu međubibliotečku razmjenu publikacija sa srodnim fakultetima u zemlji i inostranstvu.

Zaposlen je jedan bibliotekar. U sklopu biblioteke nalazi se čitaonica sa 35 čitaoničkih mjesta, u kojoj je računar sa pristupom Internetu. Knjige i ostale publikacije mogu se dobiti na korišćenje samo u čitaonici uz indeks ili ličnu kartu.

Biblioteka EFB je 2019. godine dobila novi program za bibliotečko poslovanje pod nazivom COBISS. Pretraživanje monografskih publikacija koje su do sada unesene u elektronsku bazu može se izvršiti po autoru, nazivu djela ili ključnoj riječi.

COBISS pretraživanje dostupne literature

COBISS

 

 

Arhiva

Poštovani nastavnici, saradnici i studenti, biblioteka Ekonomskog fakulteta Brčko je pripremila pregled svih serijskih i monografskih publikacija, koje su na raspolaganju korisnicima biblioteke. Lista naslova je objedinjena u PDF dokumentu i može se preuzeti na ovoj stranici. Pretraživanje tražene literature se obavlja pomoću klasične Search/Find opcije u programu za prikaz PDF dokumenata, unoseći naziv knjige/časopisa ili naziva autora ili predmetne odrednice (predmet ili tema publikacija). Zbog činjenice da su podaci, u bazu podataka, unošeni latiničnim ili ćiriličnim pismom (na osnovu autora, nazivu djela…) predlažemo da pretraživanje obavite na oba pisma. Time bi se povećala vjerovatnoća pronalaženja željenih rezultata. Po odabiru publikacije, dovoljno je da zabilježite naslov, autora, ISSN ili ISBN broj. Predočavanjem tog podatka znatno brže će se obaviti proces pronalaženja knjige/a ili časopisa koji se mogu koristiti samo u čitaonici biblioteke.

Bibliotečka građa Ekonomskog fakulteta Brčko

Rad sa korisnicima:

(ponedjeljak – petak) 7:00 – 15:00 časova