Biblioteka

 

Biblioteka Ekonomskog fakulteta u Brčkom osnovana je 1976. godine na temeljima biblioteke Više ekonomsko–komercijalne škole. Namijenjena je potrebama obrazovnog i naučnog rada.

Pored knjiga iz različitih stručnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu, biblioteka u svom bibliotečkom fondu posjeduje: doktorske disertacije, magistarske, master i diplomske radove, kao i serijske publikacije (časopisi, zbornici, godišnjaci). Dio publikacija je na stranom jeziku. Slobodan je pristup policama gdje su smještene knjige i ostala bibliotečka građa. Biblioteka ima razvijenu međubibliotečku razmjenu publikacija sa srodnim fakultetima u zemlji i inostranstvu.

Zaposlen je jedan bibliotekar. U sklopu biblioteke nalazi se čitaonica sa 35 čitaoničkih mjesta, u kojoj je računar sa pristupom Internetu. Knjige i ostale publikacije mogu se dobiti na korišćenje samo u čitaonici uz indeks ili ličnu kartu.

 

Rad sa korisnicima:

(ponedjeljak – petak) 7:00 – 15:00 časova