Menadžment 2020/2021

Arhiva

Zajednički nastavni predmeti

Zajednički nastavni predmeti, za oba smjera, izučavaju se na prvoj i drugoj godini studija.

Prva godina
Osnovi ekonomije
Sociologija
Ekonomika preduzeća
Poslovna informatika
Finansijsko računovodstvo
Matematika za ekonomiste
Privredno pravo
Poslovni engleski jezik 1

Druga godina
Makroekonomija
Upravljačko računovodstvo
Statistika
Marketing
Finansijska matematika
Menadžment
Monetarna ekonomija i bankarstvo
Poslovni engleski jezik 2

Nakon sticanja uslova za upis u treću godinu student se opredjeljuje za jedan od smjerova Računovodstvo i finansije ili Menadžment.

Menadžment

Student se osposobljava za sljedeće poslove:

  1. saradnik u službi finansija i računovodstva;
  2. saradnik za menadžment organizacije;
  3. saradnik za menadžment ljudskih resursa;
  4. saradnik za investicioni menadžment;
  5. saradnik za menadžment u oblasti marketinga;
  6. profesor menadžmenta i sličnih predmeta u srednjim školama ekonomskog usmjerenja;
  7. saradnik za oblast menadžmenta u naučnim institucijama;
  8. saradnik za oblast menadžmenta na visokoškolskim institucijama.

Nastavni predmeti smjera Menadžment

Treća godina
Međunarodni marketing
Poslovni informacioni sistemi
Finansijska tržišta
Mikroekonomija
Poslovne finansije
Projektni menažment
Strategijski menadžment
Izborni predmeti:
Fiskalna ekonomija
Međunarodna ekonomija

Četvrta godina
Menadžment ljudskih resursa
Poslovna organizacija
Menadžment kvaliteta
Preduzetništvo
Informacioni sistemi u menadžmentu
Marketing usluga
Završni rad
Izborni predmeti:
Menadžment u turizmu
Elektronsko poslovanje
Ekonomska statistika

 

Preduslov za upis pojedinih predmeta i grupe predmeta, način izbora predmeta iz drugih studijskih programa (izbornih predmeta), kriterijumi i uslovi prenošenja ECTS bodova i uslovi za prelazak s drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija uređuju se Statutom Univerziteta.
Prema Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske program ekonomskog obrazovanja organizuje se kao četvorogodišnji studij prvog ciklusa visokog obrazovanja i sadrži 240 ECTS bodova.

Stručni i akademski naziv
Završavanjem studijskog programa prvog ciklusa stiče se diploma visoke školske spreme i stručni naziv: diplomirani ekonomista s naznakom studijskog programa.
Po međunarodnom obrazovnom sistemu naziv koji stiče nosilac diplome prvog univerzitetskog ciklusa je bachelor.

Registar studijskih programa Ekonomskog fakulteta Brčko

Naziv smjera

Računovodstvo i finansije

Menadžment

Broj dozvole za izvođenje studijskog programa

07.023-3899/09

Datum dozvole za izvođenje studijskog programa

22.06.2009.

Broj uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa

07.2-9485/07

Datum uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa

25.12.2007.

Rok za sprovođenje sljedećeg postupka akreditacije

 

 

Broj uvjerenja o ponovnoj akreditaciji studijskog programa

 

 

Datum uvjerenja o ponovnoj akreditaciji studijskog programa

 

 

Akademska titula i stručno (naučno) zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa

Diplomirani ekonomista – računovodstvo i finansije

Diplomirani ekonomista – menadžment

Broj dozvole za izvođenje studija na daljinu

 

 

Datum dozvole za izvođenje studija na daljinu

 

 

Broj dozvole za izvođenje studijskog programa van sjedišta

 

 

Datum dozvole za izvođenje studijskog programa van sjedišta

 

 

Trajanje studijskog programa – semestara

8

Ukupan broj ESPB (ECTS) bodova koji se stiče završetkom studijskog programa

240

Uslov za upis studijskog programa

Završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit

Da li je predviđena studentska praksa?

Ne