Poslijediplomske studije

Ekonomski fakultet u Brčkom od 2005. godine organizuje poslijediplomske studije na dva smjera:

I Menadžment i preduzetništvo

II Menadžmet u računovodstvu i revizija

Oba smjera imaju po jedanaest predmeta: pet predmeta predstavljaju zajedničke predmete, a pet su vezani za uže stručno područje u svakom smjeru, dok se predmet Metodologija naučnoistraživačkog rada ne polaže.

Uslovi

Pravo na upis poslijediplomskih studija na Ekonomskom fakultetu u Brčkom imaju svi kandidati koji posjeduju diplomu o završenoj visokoj školskoj spremi.

Kandidati koji su završili ekonomski fakultet sa prosječnom ocenom ispod 8 (osam), polagaće kvalifikacioni ispit iz jednog od sljedećih predmeta: Ekonomika preduzeća, Menadžment ili Finansijsko računovodstvo.

Kandidati koji su završili drugi fakultet, a imaju prosječnu ocjenu iznad 8 (osam), polagaće u toku prvog semestra dva ispita razlike, koje će definisati Rukovodilac za poslijediplomski studij.

Kandidati koji su završili drugi fakultet, a imaju prosječnu ocjenu do 8 (osam), polagaće kvalifikacioni ispit iz Ekonomike preduzeća ili Menadžmenta. Kao i u prethodnom stavu i za ove kandidate postoji obaveza polaganja razlike ispita u prvom semstru. Kvalifikacioni ispit se polaže metodom testa.

Kada studentu preostane jedan nepoloženi ispit može prijaviti temu magistarskog rada.

Program

Nastava na poslijediplomskom studiju se realizuje se prema programu koji obuhvata sljedeće ciljeve:

- program studija predstavlja zaokruženu cjelinu kojoj je u fokusu problematika: menadžment i preduzetništvo, menadžment u računovodstvu i revizija,

- programski sadržaj svake discipline obuhvata savremene tekovine naučnog rada,

- programima svih disciplina predviđa se primjena savremenih teorijskih dostignuća i analiza primjera iz prakse,

- kao podloga savladavanju programa svih disciplina je savremena domaća i strana literatura.

Plan nastave

Menadžment i preduzetništvo
Predmet
I
II
III
Мetodologija naučnoistraživačkog rada
10
 
 
Menadžment informacionih sistema
20
 
 
Strategijski menadžment
20
 
 
Upravljanje ljudskim resursima
20
 
 
Finansijski menadžment
 
20
 
Preduzetnički menadžment
 
20
 
Mala i srednja preduzeća (mala privreda)
 
20
 
Upravljanje marketingom
 
 
20
Kvantitativne metode u menadžmentu
 
20
Menadžment totalnog kvaliteta
 
 
20
Marketing informacioni sistem
 
 
20
Ukupno časova po semestru
70
60
80

 

Menadžment u računovodstvu i revizija
Predmet
I
II
III
Metodologija naučnoistraživačkog rada
10
 
 
Menadžment informacionih sistema
20
 
 
Strategijski menadžment
20
 
 
Upravljanje ljudskim resursima
20
 
 
Finansijski menadžment
 
20
 
Preduzetnički menadžment
 
20
 
Finansijsko izvještavanje
 
20
 
Eksterna finansijska revizija
 
 
20
Računovodstveni informacioni sistemi
 
 
20
Upravljačko računovodstvo
 
 
20
Elektronsko poslovanje
 
 
20
Ukupno časova po semestru
70
60
80

Termini predavanja predviđeni su za petak od 15 - 20 časova i subotu od 9 - 14 časova. Predavanja će se izvoditi u sali na Ekonomskom fakultetu u Brčkom.

Rukovodilac poslijdiplomskih studija je dr Teodor Petrović, docent.

Obrasci

Naziv obrasca

Napomena

Prijava za upis na poslijediplomske studije

 Obrazac štampati na jednom listu