Računovodstvo i finansije 2017/2018

Arhiva

Silabusi na engleskom jeziku

Zajednički nastavni predmeti

Zajednički nastavni predmeti, za oba smjera, izučavaju se na prvoj i drugoj godini studija.

Prva godina
Osnovi ekonomije
Sociologija
Ekonomika preduzeća
Poslovna informatika
Računovodstvo
Matematika
Privredno pravo
Engleski jezik 1

Druga godina
Makroekonomija
Upravljačko računovodstvo
Statistika
Marketing
Finansijska matematika
Menadžment
Monetarna ekonomija
Engleski jezik 2

Nakon sticanja uslova za upis u treću godinu student se opredjeljuje za jedan od smjerova Računovodstvo i finansije ili Menadžment.

Računovodstvo i finansije

Student se osposobljava za sljedeće poslove:

    • uspostavljanje, organizovanje, funkcionisanje i kontrola računovodstvene i finansijske funkcije u organizaciji;
    • uspostavljanje sistema planiranja procesa poslovanja u organizaciji;
    • primjena računovodstvenih metoda koje zahtijeva Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i Zakon o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine.

Nastavni predmeti smjera Računovodstvo i finansije

Treća godina
Međunarodni marketing
Računovodstvo za preduzetnike
Fiskalna ekonomija
Finansijska tržišta
Mikroekonomija
Poslovne finansije
Računovodstvo troškova
Izborni predmeti:
Međunarodna ekonomija
Projektni menadžment

Četvrta godina
Menadžment ljudskih resursa
Elektronsko poslovanje
Poslovna organizacija
Teorija i analiza bilansa
Finansijska kontrola i revizija
Računovodstveni informacioni sistemi
Završni rad
Izborni predmeti:
Marketing usluga
Ekonomska statistika
Menadžment u turizmu

 

Preduslov za upis pojedinih predmeta i grupe predmeta, način izbora predmeta iz drugih studijskih programa (izbornih predmeta), kriterijumi i uslovi prenošenja ECTS bodova i uslovi za prelazak s drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija uređuju se Statutom Univerziteta.
Prema Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske program ekonomskog obrazovanja organizuje se kao četvorogodišnji studij prvog ciklusa visokog obrazovanja i sadrži 240 ECTS bodova.

Stručni i akademski naziv
Završavanjem studijskog programa prvog ciklusa stiče se diploma visoke školske spreme i stručni naziv: diplomirani ekonomista s naznakom studijskog programa.
Po međunarodnom obrazovnom sistemu naziv koji stiče nosilac diplome prvog univerzitetskog ciklusa je bachelor.

Registar studijskih programa Ekonomskog fakulteta Brčko

Naziv smjera

Računovodstvo i finansije

Menadžment

Broj dozvole za izvođenje studijskog programa

07.023-3899/09

Datum dozvole za izvođenje studijskog programa

22.06.2009.

Broj uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa

07.2-9485/07

Datum uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa

25.12.2007.

Rok za sprovođenje sljedećeg postupka akreditacije

 

 

Broj uvjerenja o ponovnoj akreditaciji studijskog programa

 

 

Datum uvjerenja o ponovnoj akreditaciji studijskog programa

 

 

Akademska titula i stručno (naučno) zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa

Diplomirani ekonomista – računovodstvo i finansije

Diplomirani ekonomista – menadžment

Broj dozvole za izvođenje studija na daljinu

 

 

Datum dozvole za izvođenje studija na daljinu

 

 

Broj dozvole za izvođenje studijskog programa van sjedišta

 

 

Datum dozvole za izvođenje studijskog programa van sjedišta

 

 

Trajanje studijskog programa – semestara

8

Ukupan broj ESPB (ECTS) bodova koji se stiče završetkom studijskog programa

240

Uslov za upis studijskog programa

Završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit

Da li je predviđena studentska praksa?

Ne