Master studij 2017/2018

Arhiva

Nakon završetka prvog ciklusa studija studenti se mogu upis na jedan od tri studijska programa drugog ciklusa – master studija: (1) Ekonomska politika i razvoj,
(2)  Marketing i menadžment, i (3) Finansijski i bankarski menadžment.

Nastavni predmeti studijskog programa Marketing i menadžment

Obavezni predmeti:
Metodologija naučnoistraživačkog rada
Strategijski marketing
Međunarodni strategijski menadžment
Izborni predmeti:
Upravljanje marketingom
Upravljanje organizacionim promjenama
Strategije tržišnog komuniciranja
Sistemi podrške odlučivanju
Strategijsko upravljačko računovodstvo
Međunarodni finansijski menadžment
Kvantitativne metode u ekonomiji

 

Nastavni predmeti studijskog programa Finansijski i bankarski menadžment

Obavezni predmeti:
Metodologija naučnoistraživačkog rada
Bankarski menadžment
Bankarsko računovodstvo i revizija
Izborni predmeti:
Finansijsko izvještavanje
Upravljanje rizicima
Sistemi podrške odlučivanju
Strategijsko upravljačko računovodstvo
Finansijska tržišta i institucije
Međunarodni finansijski menadžment
Kvantitativne metode u ekonomiji

 

Nastavni predmeti studijskog programa Ekonomska politika i razvoj

Obavezni predmeti:
Metodologija naučnoistraživačkog rada
Makroekonomska politika i razvoj
Ekonomija rasta i razvoja
Izborni predmeti:
Upravljanje regionalnim i lokalnim razvojem
Ekonomija Evropske unije
Ekonomika i politika zaštite okolone
Finansijska stabilnost i privredni razvoj
Međunarodni finansijski menadžment
Finansijska tržišta i institucije
Kvantitativna ekonomija

 

Na drugi ciklus – master studije mogu se upisati kandidati koji su završili prvi ciklus studija iz istog naučnog polja i stekli 240 ECTS bodova, kandidati koji su završili studij po starom programu, nakon provedenog postupka ekvivalencije nastavnog plana i programa, i kandidati koji su završili prvi ciklus studija u četvorogodišnjem trajanju na drugim ekonomskim fakultetima, i stekli 240 ECTS bodova, nakon provjere znanja relevantnih za pohađanje studijskog programa. 
Razlika ispita za pojedine studijske programe:


Studijski program

Razlika ispita

Ekonomska politika i razvoj

Osnovi ekonomije, Makroekonomija,  Mikroekonomija, Računovodstvo i Statistika

Marketing i menadžment

Osnovi ekonomije, Strategijski menadžment, Marketing, Međunarodni marketing i Poslovna organizacija

Finansijski i bankarski menadžment

Osnovi ekonomije, Makroekonomija, Poslovne finansije, Statistika i Strategijski menadžment.

Da bi kandidat stekao pravo na upis na studijski program potrebno je da ostvari više od polovine maksimalnog broja bodova na testu iz svakog predmeta. Po završetku postupka prijema i testiranja, objavljuje se jedinstvena rang-lista primljenih kandidata.

Studijski programi drugog ciklusa – master studija na Ekonomskom fakultetu Brčko imaju 60 ECTS bodova, nakon prethodno ostvarenih 240 ECTS bodova na prvom ciklusu studija. Predmeti studijskih programa nose 40 ECTS bodova, dok se na osnovu završnog - master rada ostvaruje 20 ECTS bodova.