Драган Војиновић

Драган Војиновић

Подаци о наставнику

Звање

Ванредни професор

Предмети

Маркетинг услуга

Кабинет

 

Вријеме пријема

 

Број телефона

 

Мејл

 

 

Биографија

Рођен сам  24.10.1961.године у Зеници. Основну и средњу школу (гимназију)  сам завршио  на Палама са одличним резултатима. Уписујем Економски факултет у Сарајеву,  смјер Маркетинг-подсмјер: међународна размјена који успјешно завршавам 1986. године. Магистарске студије уписујем 1987. године на Економском факултету у Осијеку. Студије су доведене до краја, међутим, ратни сукоби на територији бивше Југославије условљавају немогућност одбране магистрарског рада.
Магистарски рад пријављујем на Економском факултету у Суботици 1997. и 19.10.1997. године стичем звање магистра економских наука.
Наставак научног рада слиједи кроз пријаву докторске дисертације на тему“ Управљање односима са потрошачима у финансијским институцијама“ и одбрана исте на Економском факултету у Брчком 15.07.2011.године.
Институције у којима сам био запослен-радно искуство:

 • Од 1986.-1992. г. - комерцијалиста у спољној трговини у УНИС -РО Промет опреме Сарајево,
 • Од 1993.-1997. г. директор филијале и помоћник генералног директора у Српском осигуравајућем друштву Јахорина,
 • 1997.-1998. г. директор девизне дирекције у Српској државној банци,
 • 1999.-2003.г. - Развојна банка АД Бања Лука, директор филијале,
 • 2003.-2006. г.  директор главне филијале у Новој бањалучкој банци АД Бања Лука,
 • 2006-2013 г.  Комерцијална банка АД Бања Лука. директора филијале,
 • 2013-2014 г. Павловић банка, директор филијале,
 • 2014-             Универзитет Источно Сарајаво Економски факултет Пале

 

Библиографија

 1. Bојиновић Д., Тенић А., „Задуженост БиХ-лимитирајући фактор развоја“ ЦИП (каталогизација у публикацији националне и универзитетске библиотеке у Сарајеву, 2009. године;
 2. Војиновић Д. „Маркетинг у електронском пословању“, Инфоком, часопис Спо-љнотрговинске коморе БиХ“ број:18, Сарајево, 2009. године;
 3. Војиновић Д. „Значај и улога управљања односима са клијентима у финансијским институцијама“, Пословни свијет, Мостар, јуни 2009. године;
 4. Војиновић Д. „Картичарско пословање становништва БиХ“, Инфоком, часопис Спољнотрговинске коморе БиХ“ број: 23, Сарајево, 2009. године;
 5. Војиновић Д. „Електронско пословање у банкама као средство управљања односима са клијентима“, Инфоком, часопис Спољнотрговинске коморе БиХ“ број: 26, Сарајево, 2009.године;
 6. Војиновић Д., Војиновић Ж. „Конкурентске предности употребе ЦРМ метода у односу са клијентима“, Зборник радова, „Конференција о одрживом развоју“, НУБЛ- Бања Лука, септембар 2011. године;
 7. Војиновић Д. „Транзиција маркентиг концепта у систему маркетинг услуга“, Зборник радова, „Капитализам у транзицији“, међународна научна конференција, Висока струковна школа за подузетништво Београд, јуни 2012 године.
 8. Војиновић Д. „Управљање односима са потрошачима-CRM“ Зборник радова Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, новембар 2012 године. udc 336.6:005.915
 9. Војиновић Д. „Технолошка еволуција у систему маркетинг концепта фина-нсијских услуга“, међународна научна конференција, „Redete“ Универзитет у Бања Луци Економски факултет, октобар 2012. године;
 10. Војиновић Д.,Војиновић Ж.Raзвој банкарског сектрора у БиХ“ II Научно-стручна конференција Јахорински пословни дани – предузетништво, гастрономија, туризам, Економски факултет Пале Универзитет у Источном Сарајеву и Центар за иновативност и предузетништво Универзитет у Зеници, март 2013. године;
 11. Војиновић Ж.,Војиновић Д., „Ревизија буџета јавног предузећа за изградњу града“ Актуелности-часопис за друштвена питања, 2013
 12. Глиговић Д.,Војиновић Д., „Нова улога Централне банке у консолидацији банкарског система“ Сварог бр. 6., мај 2013 г.
 13. Војиновић Д.,Војиновић Ж. „Маркетинг услуга у туризму и хотелијерству“ III Научно стручна конференција Јахорински пословни дани, фебруар 2014. гходине;
 14. Војиновић Д. „Туризам у БиХ и CEFTA споразум“ IV Научно стручна конференција Јахорински пословни дани, фебруар 2015. године
 15. Шаренац Н., Војиновић Д., „Улога друштвених медија у промоцији туристичке и хотелијерске индустрије на планини Јахорини“, Јахорински пословни форум, 2016 године
 16. Војиновић Д., Владушић Љ., „Мјерење нивоа квалитета услуга у хотелијерству и угоститељству на основу перцепције корисника услуга на примјеру туристичког комплекса Палић“, International Tourizm Conference,. Singidunum, 2016 године
 17. Војиновић Ж., Живковић С., Бубичковић Б., Војиновић Д., „Имплементација мера политике запошљавања и тржиште рада у Србији“, Трећа интернационална конференција Економског факултета Брчко, 2016 године.
 18. Васиљев С., Војиновић Д., „ Управљање маркетингом“ Центар за издавачку дјелатност Економског факултета Пале, 2016 године
 19. Војиновић Д., Војиновић Ж., Шаренац Н., „Импликације система образовања на перцепцију квалитета радних мјеста у туризму“, Четврта међународна конференција Економског факултета Брчко, 2017 године
 20. Војиновић Д., Мирковић С., Тешић В., „CRM у хотелском пословању“ Јахорински пословни форум, 2017 године
 21. Војиновић Д., Рац А., „ЕУ фондови као инструмнет развоја туризма у Босни и Херцеговини“, Јахорински пословни форум 2018 године
 22. Војиновић Ж., Живковић С., Војиновић Д., „The concept of integrated marketing communications of financial institutions of Bosnia and Herzegovina in the function of managing relations with consumers”
 23. Војиновић Д., „Пословно комуницирање електродистрибутивног предузећа са тржиштем“ ЕРС, бр. 31
 24. Терзић С., Војиновић Д., Анализа франшизног пословања као фактора конкурентске и компаративне предности предузећа“ Зборник радова са VII интернационалног скупа економије и бизниса, ЕКОНБИЗ 2019
 25. Машић Б., Вукојевић Д., Војиновић Д. „Enhancing Destination Competitiveness: The Role Of Digital Transformation“ Collection of Papers-International conference „Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH 2019“

 

Остале компетенције