Рачуноводство и финансије
Стари наставни планови и програми до 2018. године - АРХИВА

 

Наставни план и програм

I ГОДИНА

 

Шифра

Назив предмета

ECTS

Назив предмета на енглеском

1.

ZO-08-1-050

Основи економије

7

Basics of Economics

2.

ZO-08-1-002

Социологија

6

Sociology

3.

ZO-08-1-003

Економика предузећа

7

Enterprise Economics

4.

ZO-08-1-051

Пословна информатика

7

Business Informatics

5.

ZO-08-1-090

Финансијско рачуноводство

10

Financial Accounting

6.

ZO-08-1-092

Математика за економисте

10

Mathematics for Economists

7.

ZO-08-1-009

Менаџмент

6

Management

8.

ZO-08-1-091

Пословни енглески језик 1

7

Business English Language 1

 

II ГОДИНА

 

Шифра

Назив предмета

ECTS

Назив предмета на енглеском

1.

ZO-08-1-012

Статистика

10

Statistics

2.

ZO-08-1-093

Монетарна економија и банкарство

7

Monetary Economics and Banking

3.

ZO-08-1-013

Маркетинг

7

Marketing

4.

ZO-08-1-029

Микроекономија

6

Microeconomics

5.

ZO-08-1-011

Управљачко рачуноводство

10

Management Accounting

6.

ZO-08-1-054

Финансијска математика

7

Financial Mathematics

7.

ZO-08-1-094

Пословни енглески језик 2

7

Business English Language 2

8.

ZO-08-1-028

Привредно право

6

Business Law

 

III ГОДИНА: Рачуноводство и финансије

 

Шифра

Назив предмета

ECTS

Назив предмета на енглеском

1.

RF-08-1-015

Пословне финансије

8

Business Finance

2.

RF-08-1-052

Макроекономија

8

Macroeconomics

3.

RF-08-1-095

Рачуноводство малих и средњих предузећа

7

Small and Medium Sized Enterprises Accounting

4.

RF-08-1-034

Рачуноводство трошкова

10

Cost Accounting

5.

RF-08-1-097

Јавне финансије

7

Public Finance

6.

RF-08-1-074

Финансијско извјештавање

7

Financial Reporting

7.

RF-08-1-035

Међународна економија

6

International Economics

8.

RF-08-2-036

Пословни информациони системи (И)

7

Business Information Systems

9.

RF-08-2-096

Теорија цијена (И)

7

Price Theory

Трећа година: од два изборна, бира се један.

 

IV ГОДИНА: Рачуноводство и финансије

 

Шифра

Назив предмета

ECTS

Назив предмета на енглеском

1.

RF-08-1-041

Теорија и анализа биланса

8

Theory and Policy of Balance Sheets

2.

RF-08-1-099

Форензичко рачуноводство и ревизија

8

Forensic Accounting and Auditing

3.

RF-08-1-042

Рачуноводствени информациони системи

7

Accounting Information Systems

4.

RF-08-1-101

Специјални биланси

8

Special Balance Sheets

5.

RF-08-1-067

Финансијска тржишта

8

Financial Markets

6.

RF-08-1-040

Ревизија финансијских извјештаја

7

Financial Reports Auditing

7.

RF-08-2-046

Електронско пословање (И)

7

E-Business

8.

RF-08-2-100

Рачуноводство трговинских предузећа (И)

7

Trade Enterprises Accounting

9.

RF-08-2-068

Економска статистика (И)

7

Economic Statistics

10.

RF-08-2-102

Рачуноводство финансијских институција (И)

7

Financial Institutions Accounting

11.

RF-08-1-106

Завршни рад

5

B.Sc. Thesis

Четврта година: од четири изборна, бирају се два предмета.

 

Циљеви студијског програма
Наставни план студијског програма ''Економија'' урађен је у складу с обавезом Економског факултета Брчко да редовно иновира наставне планове и програме, с једне стране, односно да уважава потребе тржишта рада за кадровима економске струке, с друге стране. Наставни план и програми усклађени су са захтјевима студирања по Болоњским принципима и Законом о високом образовању Републике Српске.
У оквиру студијског програма ''Економија'' реализују се два смјера:
Рачуноводство и финансије и
Менаџмент.  

Циљ студијског програма „Економија“ је образовање стручњака из ужих научних области у оквиру научног поља „Економија“ са посебним фокусом на уже научне области Рачуноводство и ревизија, Пословне финансије и Менаџмент, на нивоу И циклуса студија. Полазећи од основног циља, студијски програм је конципиран тако да студентима омогућава стицање знања како из фундаменталних научно-наставних економских дисциплина, тако и из научно-наставних дисциплина обухваћених синтагмом „примијењена (пословна) економија“. Студенти се током студија подстичу ка тражењу и развијању сопственог каријерног пута, што им је омогућено кроз одабир смјера и скуп обавезних и изборних предмета. Студијски програм ''Економија'' заснован је на споју теоријских и стручно-апликативних знања и има за циљ да припреми и оспособи студенте за самостално обављање послова из домена рачуноводства, финансија и менаџмента, чиме се отвара могућност за њихово лакше, брже и успјешније укључивање у реално пословно окружење.
Студијски програм ''Економија'' - смјер Рачуноводство и финансије конципиран је тако да обухвата методе и вјештине стицања знања из ужих научних области Рачуноводство и ревизија и Пословне финансије. Циљ студијског смјера је оспособљавање студената за примјену стечених теоријских, научних и практичних знања из области рачуноводственог планирања, рачуноводствене евиденције, рачуноводствене контроле, рачуноводствене анализе, рачуноводственог извјештавања, рачуноводственог обрачуна и извјештавања о трошковима и учинцима,  финансијског тржишта као компоненте финансијског система, рачуноводственог информационог система, примјене међународних рачуноводствених стандарда, специфичности пословања и финансијског извјештавања малих и средњих предузећа, те принципа и метода ревизије финансијских извјештаја. Циљ је развити креативне способности, као и практичне вјештине код студената у сврху ефикасног обављања будућих радних задатака. По завршетку студијског програма првог циклуса студија, студентима је отворена могућност даље специјализације у областима рачуноводства и финансија у домену стицања лиценце сертификованог рачуновође и овлашћеног ревизора.

Циљ студијског прогама „Економија“ је, поред наведеног, и оспособљавање студената за самостални научноистраживачки рад, у сврху продубљивања постојећих и развијања нових знања, чиме се припремају за евентуални наставак школовања на другом и трећем циклусу студија.