Менаџмент
Стари наставни планови и програми до 2018. године - АРХИВА

 

Наставни план и програм

I ГОДИНА

 

Шифра

Назив предмета

ECTS

Назив предмета на енглеском

1.

ZO-08-1-050

Основи економије

7

Basics of Economics

2.

ZO-08-1-002

Социологија

6

Sociology

3.

ZO-08-1-003

Економика предузећа

7

Enterprise Economics

4.

ZO-08-1-051

Пословна информатика

7

Business Informatics

5.

ZO-08-1-090

Финансијско рачуноводство

10

Financial Accounting

6.

ZO-08-1-092

Математика за економисте

10

Mathematics for Economists

7.

ZO-08-1-009

Менаџмент

6

Management

8.

ZO-08-1-091

Пословни енглески језик 1

7

Business English Language 1

 

II ГОДИНА

 

Шифра

Назив предмета

ECTS

Назив предмета на енглеском

1.

ZO-08-1-012

Статистика

10

Statistics

2.

ZO-08-1-093

Монетарна економија и банкарство

7

Monetary Economics and Banking

3.

ZO-08-1-013

Маркетинг

7

Marketing

4.

ZO-08-1-029

Микроекономија

6

Microeconomics

5.

ZO-08-1-011

Управљачко рачуноводство

10

Management Accounting

6.

ZO-08-1-054

Финансијска математика

7

Financial Mathematics

7.

ZO-08-1-094

Пословни енглески језик 2

7

Business English Language 2

8.

ZO-08-1-028

Привредно право

6

Business Law

 

III ГОДИНА: Менаџмент

 

Шифра

Назив предмета

ECTS

Назив предмета на енглеском

1.

ME-08-1-015

Пословне финансије

8

Business Finance

2.

ME-08-1-052

Макроекономија

8

Macroeconomics

3.

ME-08-1-055

Пројектни менаџмент

7

Project Management

4.

ME-08-1-036

Пословни информациони системи

7

Business Information Systems

5.

ME-08-1-056

Стратегијски менаџмент

10

Strategic Management

6.

ME-08-1-023

Међународни маркетинг

7

International Marketing

7.

ME-08-1-035

Међународна економија

6

International Economics

8.

ME-08-2-064

Менаџмент у туризму (И)

7

Tourism Management

9.

ME-08-2-098

Канали маркетинга (И)

7

Marketing Channels

Трећа година: од два изборна, бира се један.

 

IV ГОДИНА: Менаџмент

 

Шифра

Назив предмета

ECTS

Назив предмета на енглеском

1.

ME-08-1-062

Менаџмент квалитета

8

Quality Management

2.

ME-08-1-063

Информациони системи у менаџменту

8

Information Systems in Management

3.

ME-08-1-043

Предузетништво

7

Entrepreneurship

4.

ME-08-1-057

Менаџмент људских ресурса

8

Human Resource Management

5.

ME-08-1-067

Финансијска тржишта

8

Financial Markets

6.

ME-08-1-059

Пословна организација

7

Business Organisation

7.

ME-08-2-069

Маркетинг услуга (И)

7

Services Marketing

8.

ME-08-2-103

Понашање потрошача (И)

7

Consumers Behavior

9.

ME-08-2-104

Квантитативне методе у економији (И)

7

Quantitative Methods in Economics

10.

ME-08-2-046

Електронско пословање (И)

7

E-Business

11.

ME-08-1-106

Завршни рад

5

B.Sc. Thesis

Четврта година: од четири изборна, бирају се два предмета.

 

Циљеви студијског програма
Наставни план студијског програма ''Економија'' урађен је у складу с обавезом Економског факултета Брчко да редовно иновира наставне планове и програме, с једне стране, односно да уважава потребе тржишта рада за кадровима економске струке, с друге стране. Наставни план и програми усклађени су са захтјевима студирања по Болоњским принципима и Законом о високом образовању Републике Српске.
У оквиру студијског програма ''Економија'' реализују се два смјера:
Рачуноводство и финансије и
Менаџмент.  

Циљ студијског програма „Економија“ је образовање стручњака из ужих научних области у оквиру научног поља „Економија“ са посебним фокусом на уже научне области Рачуноводство и ревизија, Пословне финансије и Менаџмент, на нивоу И циклуса студија. Полазећи од основног циља, студијски програм је конципиран тако да студентима омогућава стицање знања како из фундаменталних научно-наставних економских дисциплина, тако и из научно-наставних дисциплина обухваћених синтагмом „примијењена (пословна) економија“. Студенти се током студија подстичу ка тражењу и развијању сопственог каријерног пута, што им је омогућено кроз одабир смјера и скуп обавезних и изборних предмета. Студијски програм ''Економија'' заснован је на споју теоријских и стручно-апликативних знања и има за циљ да припреми и оспособи студенте за самостално обављање послова из домена рачуноводства, финансија и менаџмента, чиме се отвара могућност за њихово лакше, брже и успјешније укључивање у реално пословно окружење.

Студијски програм ''Економија'' – смјер Менаџмент обликован је с циљем да омогући студентима стицање знања и усвајање вјештина потребних за покретање и вођење самосталних предузетничких подухвата и пројеката, те за управљање и руковођење у свим врстама организација и на свим организационим нивоима кроз оспособљеност за доношење пословних одлука, односно успјешну реализацију свих основних менаџерских функција: планирање, организовање, управљање и контрола. Стицањем основних знања из домена примјене информационих технологија у пословању студенти се оспособљавају да евалуирају и одаберу одговарајућа  информационо-технолошка рјешења која се могу успјешно примијенити у различитим функционалним подручјима пословања. Студенти кроз наставу уче и усвајају вјештине тимског рада и доношења одлука. Бесплатан приступ интернету омогућава студентима једноставно претраживање доступних база података корисних у рјешавању проблемских задатака и анализирању стварних ситуација из пословне праксе, чиме се надопуњују теоријска знања и подстиче критично промишљање тема.


Циљ студијског прогама „Економија“ је, поред наведеног, и оспособљавање студената за самостални научноистраживачки рад, у сврху продубљивања постојећих и развијања нових знања, чиме се припремају за евентуални наставак школовања на другом и трећем циклусу студија.