Драгомир Вуковић

 

 

 

 

Zvanje:

Redovni profesor

 

Uža naučna oblast:

Sociologija

 

Predmeti na kojima realizuje nastavu na EF Brčko:

Sociologija

 

Godina početka angažovanja na EF Brčko:

2009.

 

e-mail:

dragovukovic55@gmail.com

 

 

Dr Dragomir Vuković

 

 

 

Doktorska disertacija:

Tema doktorske disertacije:

Ideološka svijest i nacionalni interesi na prostorima bivše SFRJ u BiH od 1990.

Institucija na kojoj je odbranjena disertacija:

UIS, Filozofski fakultet Pale

Datum odbrane doktorske disertacije:

2008.

 

Magistarska teza/master rad:

Tema magistarske teze/master rada:

Odnos između opšteg i posebnog odlučivanja u OUR

Institucija na kojoj je odbranjena teza/rad:

Interdisciplinarni postdiplomski studij Univerzitet u Sarajevu

Datum odbrane magistarske teze/master rada:

1985.

 

Objavljene knjige:

  1. Vuković, D. (2019). Sociološki pogledi na naciju i njenu ulogu u (dez)integracionim procesima društvenih i državnih zajednica (slučaj Jugoslavije i BiH), Sociološko društvo Republike Srpske, 200 str.
  2. Vuković, D. (2013). Nacionalni ideološki konflikti kao faktori raspada složenih državnih zajednica, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo, 175 str.
  3. Vuković, D., Babić, M. i dr. (2015). Uvod u medije i komunikacije, Besjeda, Banja Luka, 350 str.

 

 

 

Najnoviji radovi objavljeni u časopisima i zbornicima radova:

  1. Vuković, D,, Pašalić, S. (2017). Dinamika i pravci demografskih promjena u Bosni i Hercegovini, Internacional e journal of advances in social sciences, No 7, pp. 555-564.
  2. Vuković, D,, Pašalić, S., idr. (2018). Education and the labor market in the Republic of Srpska, Internacional Journal Current Research
  3. Vuković, D. (2018). Društveni ambijent kao (de)stimulativni faktor za razvoj nacionalne ekonomije (pokušaj sociološke analize), Zbornik radova sa naučnog skupa Ekonbiz
  4. Vuković, D. (2020). Siromaštvo kao važan indikator stanja društvene zajednice (uticaj tog društvenog stanja na razvoj i perspektive mladih ljudi. U B. Košarac (Prir.), Sociokulturne determinante budućeg bračnog i reproduktivnog ponašanja mladih (67-83). Pale, Filozofski fakultet
  5. Kosarac, B., Slijepcevic D., Vejinovic, D. & Vuković, D. (2021). Social sciences and humanites students' experience and attitudes on game-based electronic learning in the Republic of Srpska. International scient