Лејла Терзић

 

Лејла Терзић

Подаци о наставнику

Звање

Ванредни професор

Предмети

Основи економије, Микроекономија, Макроекономија, Методологија научноистраживачког рада, Теорија цијена, Монетарна економија и банкарствo, Банкарски менаџмент

Кабинет

I спрат, кабинет бр. 107

Вријеме пријема

Петак, 12-14 часова

Број телефона

049/234-931, локал 222

Мејл

lejla.terzic@efb.ues.rs.ba lejla.terzic.efb@gmail.com

 

Биографија

Проф. др Лејла Терзић je ванредни професор на Економском факултету Брчко.Рођена је 27. јуна 1982. године у Брчком, гдје је са одличним успјехом завршила основну и средњу школу. Учествовала је на разним регионалним, државним такмичењима и освајала многа признања и награде. Дипломирала је 2005. године на Економском факултету у Брчком као прва у својој генерацији са оцјеном десет (10). У току студирања била је ангажована у наставном процесу, као демонстратор на предметима Политичка економија, Финансије и Енглески језик. Завршила је обуку за медијатора 2005. године, у организацији Office of the High Representative (OХР) Брчко & Drouin Learning Solutions.Постдипломски студиј уписала је 2005. године на Економском факултету у Брчком – смјер: "Менаџмент у рачуноводству и ревизији". Положила је све предмете предвиђене наставним планом и програмом са просјечном оцјеном десет (10). Магистарски рад под насловом: "Екстерна финансијска ревизија у функцији управљања јавним компанијама у БиХ" одбранила је 12. марта 2008. године на Економском факултету у Брчком, као први постдипломац, и стекла академско звање магистра економских наука. Докторску дисертацију под насловом "Конкурентност привреда земаља у транзицији са посебним освртом на Босну и Херцеговину" успјешно је одбранила 28. новембра 2014. године на Економском факултету Универзитета у Тузли и стекла научни степен доктор друштвених наука из подручја економије.
Запослена je на Економском факултету Брчко Универзитета у Источном Сарајеву од 2006. године, најприје у звању асистента, од 2010. године у звању вишег асистента, од 2016. године у звању доцента, а од 2021. године у звању ванредног професора на ужој научној области Теоријска економија (предмети: Основи економије, Микроекономија, Макроекономија, Теорија цијена, Методологија научноистраживачког рада). Аутор је универзитетског уџбеника Основи економије и већег броја научних и стручних радова, објављених у земљи и иностранству, као и учесник на многим међународним конференцијама и научним скуповима. Активно говори енглески језик. Представник је Економског факултета Брчко у Научном вијећу научно–истраживачког Института Економског факултета Пале и члан Комисије за постдипломске студије на Економском факултету Брчко. Рецензент је међународних часописа Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, (Warszawa, Poland), Scientific Annals of Economics and Business, (Iasi, Romania), и Istanbul Business Research, (Istanbul, Turkey). Члан је научног одбора међународног часописа Economic vision, Faculty of Economics and Faculty of Business Administration, Tetova, Republic of North Macedonia. У периоду од септембра 2020. године до септембра 2023. године обављала је функцију продекана за наставу и студентска питања на Економском факултету Брчко.  Од октобра 2023. године, наставља обављати функцију продекана за наставу и студентска питања на Економском факултету Брчко.

 

 

Библиографија

 1. Terzić, L. (2024). Eco-Innovation as a Key Driver for Sustainable Growth and Development: The Case of European Union Countries", Journal of Socio-Economic Analyses, Vol. 16, No. 1, pp. 17-30, Faculty of Economics of the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria. ISSN 2367-9379 (Online), ISSN: 1313-6909 (Print), https://doi.org/10.54664/VJWM1275
 2. Terzić, L. (2024). An investigation of the interlinkages between green growth dimensions, the energy trilemma, and sustainable development goals: Evidence from G7 and E7 economies, Ekonomista journal, 2024 (1), pp. 24-53, Polish Economic Society and the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences. Warszawa, Poland, e-ISSN 2299-6184, ISSN 0013-3205. https://doi.org/10.52335/ekon/183586
 3. Terzić, L. (2024). Innovation and Transition Performance as Drivers of Economic Growth and Prosperity: The Case of the EU. Economic Thought Journal, 68 (6), 621- 641. Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, p-ISSN 0013-2993, e-ISSN 2815-3189, https://doi.org/10.56497/etj2368602
 4. Terzić, L. (2024).The importance of resource efficiency indicators in assessing eco-innovation in the European Union countries, Journal of Theoretical and Applied Economics, ECTAP, General Association of Economists from Romania, Bucharest, Romania, Volume XXXI, No. 1(638), Spring, 2024, pp. 15-28, pISSN 1841-8678/ eISSN 1844-0029.
 5. Terzić, L. (2023). Why is the transition to a green economy important for achieving sustainability? A review of some theoretical approaches and empirical research presented in the literature, Economic Thought Journal, 68(3), pp. 307-332, Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, p-ISSN 0013-2993, e-ISSN 2815-3189, https://doi.org/10.56497/etj2368303
 6. Terzić, L. (2023). The green and digital transition through innovation, SME competitiveness, and economic resilience: Evidence from the European Union economies", Journal of Theoretical and Applied Economics, Vol. XXX, No. 2(635), Summer, pp. 43-62, General Association of Economists from Romania, Bucharest, Romania, p-ISSN 1841-8678/ e-ISSN 1844-0029.
 7. Terzić, L. (2022). Unveiling the Linkages between Economic Complexity, Innovation and Growth: The Case of High-Income and Upper Middle-Income Economies, Scientific Annals of Economics and Business, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Economics and Business Administration, Iasi, Romania, 69(3), pp. 477–500, p/ISSN 2501-1960, e/ISSN 2501-3165. https://doi.org/10.47743/saeb-2022-0018.
 8. Terzić, L. (2022). Towards European Union's Green Deal: The Importance of Sustainable Competitiveness and Eco-Innovation for Achieving Prosperity in the EU-27 Member States, International Journal of Economics and Innovation, 8(2), Karadeniz Technical University, Department of Economics, Trabzon, Turkey, 195-218, e-ISSN: 2149-6838, https://doi.org/10.20979/ueyd.1100207
 9. Terzić, L., (2021), Revealing the effects of competitiveness and innovation on economic growth: Evidence from European leading and following countries, Journal of Theoretical and Applied Economics, ECTAP, General Association of Economists from Romania, Bucharest, Romania, Volume XXIX, No. 4(629), Winter, 2021, pp. 19-30, pISSN 1841-8678/ eISSN 1844-0029.
 10. Terzić, L., (2020), Is there a relationship between economic welfare and innovation performance? Evidence from selected European countries, Journal of Theoretical and Applied Economics, ECTAP, General Association of Economists from Romania, Bucharest, Romania, Volume XXVII, No. 4(625), Winter, 2020, pp. 159-168, pISSN 1841-8678/ eISSN 1844-0029.
 11. Терзић, Л., (2019), Основи економије, универзитетски уџбеник, стр.356, Економски факултет Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву, Брчко. ISBN 978-99938-95-37-4, COBISS.RS-ID 8252184.
 12. Terzić, L., (2019), Innovation as imperative for increasing productivity and economic growth: The case of the selected EU member countries and non-EU member countries, Journal of Theoretical and Applied Economics, ECTAP, General Association of Economists from Romania, Bucharest, Romania, Volume XXVI, No. 3(620), Autumn, 2019, pp. 115-122, pISSN 1841-8678/ eISSN 1844-0029.
 13. Terzić, L., (2018), How Tourism Destination Competitiveness Contributes to GDP Growth – The Case of Selected European Economies, Acta Oeconomica Pragensia – Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues, University of Economics, Prague, Czech Republic, Issue 3/2018, Vol. 26(3), pp. 24–34, https://doi.org/10.18267/j.aop.606, p/ ISSN 0572-3043, e/ ISSN 1804-2112.
 14. Terzić, L., (2018), The New Paradigm of Innovation Economics in the 21st Century: Solving the Enigma of Economic Growth, Romanian Journal of Economics, The Institute of National Economy Romanian Academy, Bucharest, Romania, June 2018, Volume 46, Issue 1(55), pp. 40-59, Online ISSN 2344-4657, ISSN-L 1220-5567.
 15. Terzić, L., (2018), A competitive economy as the path to future prosperity: Comparative analysis of selected European countries, Journal of Theoretical and Applied Economics, ECTAP, General Association of Economists from Romania, Bucharest, Romania, Volume XXV, No. 2(615), 2018, Summer, pp. 149-162, pISSN 1841-8678/ eISSN 1844-0029. 
 16. Terzić, L., (2017), The Role of Innovation in Fostering Competitiveness and Economic Growth: Evidence from Developing Economies, Journal of Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Institute of Economics, University of Lodz, Poland, De Gruyter, Volume 20, Number 4, 2017, pp. 65-81, ISSN: 1508-2008, e-ISSN: 2082-6737. https://doi.org/10.1515/cer-2017-0028
 17. Terzić, L., (2017), Does institutional environment affect the economic development? Evidence from selected CEE countries, Journal of Theoretical and Applied Economics, ECTAP, General Association of Economists from Romania, Bucharest, Romania, Volume XXIV, No. 3(612), Autumn, pp. 19-28, pISSN 1841-8678/ eISSN 1844-0029
 18. Terzić, L., (2017),  Identifying the constraints of small and medium sized enterprises competitiveness in Bosnia and Herzegovina, Proceedings, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2017), June 16-17, 2017, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of  Novi Sad, (Serbia), Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences, Gödölo (Hungary), Voronezh State University, Faculty of Economics, Voronezh (Russia), University of Montenegro, Maritime Faculty of Kotor (Montenegro), pp. 243-248. UDC:334.72:339.137.2(497.6), ISBN: 978-86-7672-301-0.
 19. Terzić, L., (2016), Going beyond the mystery of competitiveness indicators: The case of transition economies, DOI: dx.doi.org/10.12803/SJSECO.51005, UDC:33.050, Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic Development - Socioeconomica, Akroasis, Novi Pazar, Serbia, Volume 5, Number 10, pp. 217-230, eISSN 2217-7558 / pISSN 2334-9670.
 20. Terzić, L., (2016), Measuring competitiveness of national economies: Case of Bosnia and Herzegovina, Proceedings, VI International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2016), June 17-18, 2016, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of  Novi Sad, (Serbia), Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences, Gödölo (Hungary), Voronezh State University, Faculty of Economics, Voronezh (Russia), University of Montenegro, Maritime Faculty of Kotor (Montenegro), pp. 296-301, ISBN: 978-86-7672-284-6.
 21. Terzić, L., (2015), Evaluating the competitiveness of national economies: The case of EU candidate countries, Proceedings, V International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2015), June 19-20, 2015, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of Novi Sad, (Serbia), Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences, Gödölo (Hungary), Voronezh State University, Faculty of Economics, Voronezh (Russia), pp. 299-304.  ISBN: 978-86-7672-256-3.
 22. Terzić, L., (2014), Comparative analysis of competitiveness indicators in selected transition countries, Conference Proceedings of 3rd International Scientific Conference REDETE 2014 – Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: Challenges in the Business Environment, Barriers and Challenges for Business Development, and Institutional Infrastructure, Banja Luka, RS-B&H, April 10-13, 2014, pp. 705-714, ISBN: 978-99938-46-54-3, ISSN: 2233-1035.
 23. Терзић, Л., (2013), Анализа методологија евалуације  конкурентности и позиција одабраних земаља у транзицији, Зборник радова Економског факултета Брчко, број 7, ISBN: 978-99938-95-16-9, COBISS.RS-ID: 4089624, стр. 55-63.
 24. Terzić, L., (2013), Competitiveness indicators of the Western Balkan Countries: A comparative analysis, Proceedings, III International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2013), June 21-22, 2013, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of Novi Sad, Serbia. pp.187-192, ISBN:978-86-7672-202-0. COBISS.SR – ID 278956039.
 25. Терзић, Л., (2012), Мјерење конкурентности  Босне и Херцеговине и земаља у окружењу, Пословни консултант - међународно индексирани научно стручни часопис, Тузла, бр. 20, ISSN: 1986-5538, cтр. 47-57.
 26. Џафић, З., Терзић, Л., (2011), Конкурентност привреде Босне и Херцеговине у функцији европских интеграција, Зборник радова, Друга међународна научна конференција „Економија интеграција“ – Изазови и перспективе интеграција земаља  Југоисточне Европе, Економски факултет Свеучилишта у Загребу, J.J. Штросмајера у Осијеку, Економски факултет у Тузли, Економско-пословни факултет Универзитета у Марибору, Београдска банкарска академија, Универзитет Унион у Београду, 8-9, Децембар, 2011., Тузла, БиХ, UDK: 338.2(497.6):339.923:061EU, ISSN: 2233-0445, стр. 55-66.
 27. Терзић, Л., (2011),  Конкурентност привреде Босне и Херцеговине: Трендови и перспективе, Пословни консултант - међународно индексирани научно стручни часопис, Тузла, бр. 15, ISSN: 1986-5538, стр. 38-46.
 28. Терзић, Л., (2011), Индекси конкурентности привреде, Пословни консултант - међународно индексирани научно стручни часопис, Тузла, бр. 11, ISSN: 1986-5538, стр. 107-114.
 29. Ћејвановић, Ф, Хоџић, К., Терзић, Л., (2009), Утицај CEFTA споразума на вањскотрговинску размјену пољопривредних производа у БиХ, Економски институт у Тузли, JCEA of Загреб, SSAEB, IAE of Belgrade, feam Bucharest, Транзиција, Vol. 11, No.23/24, ISSN 1512-5785, стр. 10 -19.
 30. Терзић, Л., (2009), Улога  људских потенцијала  у креирању  стратегијске конкурентске предности, Зборник радова Економског факултета Брчко, бр. 5., ISBN: 978-99938-95-09-1, COBISS.BH-ID: 1361688, стр. 120-125.
 31. Терзић, Л., (2009), Управљање информацијама и знањем у мултикултуралној организацији, Зборник радова - I Интернационална научна конференција "Како управљати у вријеме кризе", Економски факултет Универзитета у Тузли, 3. 4. & 5 Децембар, 2009, ISBN: 978-9958-611-13-1, COBISS.BH-ID: 17765126, UDK 65.012.4 005.94:659.2, стр. 411-419.

 

Остале компетенције

 • Продекан за наставу и студентска питања на Економском факултету Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву;
 • Руководилац пројекта „Outreach for Undergraduate students (E4U)“, под покровитељством Канцеларије специјалног представника ЕУ у БиХ;
 • Представник Економског факултета Брчко у Научном вијећу научно–истраживачког Института Економског факултета Пале;
 • Члан Комисије за постдипломске студије на Економском факултету Брчко;
 • Члан научног одбора међународног часописа Economic vision, Faculty of Economics and Faculty of Business Administration, Tetova, Republic of North Macedonia;  
 • Рецензент међународног часописа Scientific Annals of Economics and Business, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Economics and Business Administration, Iasi, Romania;
 • Рецензент међународног часописа Istanbul Business Research, Istanbul University, Turkey;
 • Рецензент часописа Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, Warszawa, Poland;
 • Аутор упутства за израду шифарника предмета на Економском факултету Брчко;
 • Аутор шифарника предмета на Економском факултету Брчко;
 • Замјеник руководиоца Катедре за теоријску економију;
 • Члан Научног одбора V међународне конференције Улога високошколских установа у савременом пословном амбијенту, Економског факултета Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву, 8-10. новембар 2018. године;
 • Члан Научног одбора VI међународне конференције Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја Економског факултета Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву, 6-8. новембар 2019. године;
 • Члан Научног одбора VII међународне конференције Изазови и развојне могућности високог образовања и економије у подстицању економског развоја  Економског факултета Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву, 16. децембар 2020. године;
 • Коаутор монографије 45 година Економског факултета Брчко, 2021. године
 • Члан Научног одбора VIII међународне конференције Стање и проблеми у пословању јавног и приватног сектора у кризном периоду Економског факултета Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву, 2022. године;
 • Члан Научног одбора IX међународне конференције Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја Економског факултета Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву, 2023. године;
 • Члан Научног одбора XII међународне конференције Јахорински пословни форум 2023, Туризам у функцији развоја домаћег пољопривредно-прехрамбеног сектора Економског факултета Пале, Универзитета у Источном Сарајеву, 26.-28. април 2023. године;
 • Члан Научног одбора XIII међународне конференције Јахорински пословни форум 2024, Циркуларна економија - модел нових пословних прилика Економског факултета Пале, Универзитета у Источном Сарајеву, 13.-16 мај 2024. године;
 • Предсједник/члан Комисија за оцјену и одбрану магистарских и завршних (мастер) радова;
 • Ментор кандидатима за израду завршних (дипломских) радова и мастер радова;
 • Предсједник Комисија за оцјену и одбрану завршних (дипломских) радова;
 • Члан Комисија за израду Самоевалуационог извјештаја Економског факултета Брчко;
 • Предсједник Комисије за колизију Економског факултета Брчко;
 • Предсједник Комисије за признавање испита на првом циклусу студија на Економском факултету Брчко;
 • Предсједник Комисије за рангирање студената за прелаз на финансирање студија из буџета;
 • Предсједник Комисије за провођење поступка еквиваленције студијских програма на Економском факултету Брчко;
 • Предсједник Комисије за пријемни испит на првом и другом циклусу студија на Економском факултету Брчко.

Додатне компетенције

 • Одлично познавање енглеског језика;
 • Одличне рачунарске вјештине и способности;
 • Изражене комуникацијске и организацијске способности, прилагодљивост и флексибилност у раду, дјеловање самостално и у тиму;
 • На студентским анкетама, које су спровођене од стране Универзитета, континуирано је добијала високе оцјене за свој стручни и педагошки рад, као и изузетне похвале за предавачке способности.