Љиљана Ж. Танасић

Љиљана Ж. Танасић

Подаци о наставнику

 

Звање

Доцент

 

Предмети

Теорија и анализа биланса, Финансијско извјештавање, Управљачко рачуноводство

 

Кабинет

111

 

Вријеме пријема

уторак 1000-1100; петак 900-1000

 

Број телефона

049/234-931, локал 122

 

Мејл

ljiljana.tanasic@efb.ues.rs.ba

 

 

Биографија

Љиљана Ж. Танасић је рођена у Брчком 12. маја 1981. године. Основну школу ''Јеленка Воћкић'' завршила је 1996. године са одличним успјехом и Вуковом дипломом. Средњу Економску школу ''Драган Веселић'' у Брчком завршила је, као ученик генерације, 2000. године. Дипломирала је на Економском факултету у Брчком, као студент са највећим просјеком оцјена у својој генерацији, у фебруару 2005. године, смјер Рачуноводство и финансије. У току студирања била је ангажована у наставном процесу, као студент демонстратор.

Постдипломске студије завршила је на Економском факултету у Брчком, смjер Менаџмент у рачуноводству и ревизија. Магистарску тезу одбранила је у октобру 2011. године, а докторску дисертацију у фебруару 2020. године на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци.

На сва три циклуса високог образовања била је стипендиста Министарства науке и технологије, односно Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

Од 2006. године запослена је на Универзитету у Источном Сарајеву, организациона јединица Економски факултет Брчко, најприје у звању асистента, од 2012. године у звању вишег асистента, а од 2020. године у звању доцента на ужој научној области Рачуноводство и ревизија.

Удата је и мајка је двије дјевојчице.

 

Библиографија

Важнији радови:

 1. Танасић, Љ. (2009). Контни план као елемент организације предузећа. Пословни консултант, I(1). ''FINconsult'', Тузла. 83-90.
 2. Танасић, Љ. (2011). Управљачко-информациони доприноси ''Lean'' рачуноводства у савременом пословном окружењу. Међународни научни скуп ''Економска теорија и пракса у савременим условима'', Број 6. Економски факултет у Брчком, Брчко. 260-267.
 3. Танасић, Љ. (2012). Lean производња – иновација за XXI вијек. Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву, Број 6. 307-322.
 4. Tanasić, Lj. (2012). Total productive maintenance–a solution for optimizing the productivity of manufacturing equipment. II International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2012 (EMC 2012). University of Novi Sad, Technical faculty ''Mihajlo Punpin'', Zrenjanin. 401-406.
 5. Танасић, Љ. (2012). Синергија рачуноводства и менаџмента као есенцијални услов опстанка и раста савременог предузећа. Пословни консултант, IV(17). ''FINconsult'', Тузла. 49-56.
 6. Танасић, Љ. (2013). ''Lean'' концепт пословања – пут за излазак домаћих предузећа на глобално тржиште. Acta Economica, XI(8). Економски факултет Универзитета у Бањој Луци. 363-383.
 7. Танасић, Љ. (2013). Обрачун трошкова тока вриједности као основа за доношење квалитетних пословних одлука у ''lean'' производном окружењу. Пословни консултант, V(23). ''FINconsult'', Тузла. 41-51.
 8. Танасић, Љ. (2013). Рачуноводствени аспект мјерења перформанси у ''lean'' производном окружењу. Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву, Број 7. 223-234.
 9. Танасић, Љ. (2014). ''Lean'' методе и технике – рјешење за савремене услове пословања. Нови економист - Први интернационални научни скуп ''ЕКОНБИЗ 2013'', VIII(15). Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина. 31-38.
 10. Петровић, Т.М., Танасић, Љ. (2017). Управљачко рачуноводство – Збирка задатака. Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко.
 11. Танасић, Љ. (2018). Порески режим трансферних цијена у Босни и Херцеговини. Научни часопис за економију Финанцинг, IX(1). Финрар д.о.о. Бања Лука и Финанцинг д.о.о. Брчко. 54-60.
 12. Стевић, С., Танасић, Љ., Тешић, Д., Међедовић, Б. (2019). Испитивање задовољства свршених студената услугама Економског факултета Брчко (научно-стручно истраживање). Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко.
 13. Tanasić, Lj. (2019). Comparative Analysis of Transfer Pricing Taxation in Former Yugoslavian Countries. Ekonomika preduzeća, LXVII(3-4). Serbian Association of Economists, Belgrade. 224-236.
 14. Танасић, Љ. (2019). Трансферне цијене као савремени регулаторни изазов за земље у развоју. Економски погледи, XXI(2).Научно-истраживачки центар Економског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. 79-96.
 15. Танасић, Љ. (2019). Comparative overview of transfer pricing tax regulation in the world. Анали Економског факултета у Суботици, LV(42). Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици. 111-127.
 16. Танасић, Љ., Тешић, Д., Међедовић, Б. (2020). Оцјена задовољства свршених студената услугама Економског факултета Брчко. Зборник радова са Шесте међународне конференције ''Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја'' (тема: ''Актуелни проблеми високог образовања, науке и привреде Босне и Херцеговине, те могућности њиховог превазилажења''). Универзитет у Источном Сарајеву, Eкономски факултет Брчко. 1-8.

 

Остале компетенције

Важније едукације/радионице/обуке:

 • Стручни предавач у оквиру едукације за вођење пословних књига на рачунару, ''FINconsult'' д.о.о. Тузла (2008-2010. година);
 • Стручни предавач у оквиру едукације за сертификованог рачуновођу, ''FINconsult'' д.о.о. Тузла (2008-2012. година);
 • Стручни предавач на тему: Израда бизнис плана, у средњим школама на подручју Брчко дистрикта БиХ и окружења, у организацији Економског факултета Брчко (2015. година);
 • Члан организационог одбора и стручни предавач у оквиру обуке: Вођење пословних књига, у организацији Економског факултета Брчко и Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ (2016-2017. година).

Важнији пројекти и научно-стручна истраживања:

 • Пројекат: Едукација будућих предузетника – пружање адекватног знања неопходног за превођење идеја у конкретне пословне подухвате, у организацији Економског факултета Брчко, Владе Брчко дистрикта БиХ и Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ (2016. година).
 • Научно-стручно истраживање: Испитивање задовољства свршених студената услугама Економског факултета Брчко, у организацији Економског факултета Брчко (2017-2018. година).

Чланство у организационим одборима и комисијама:

 • Континуирано учешће у организацији међународних конференција Економског факултета Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву;
 • Учествовала је у различитим комисијама, међу којима су:
  • Комисија за израду Статута Економског факултета Брчко;
  • Комисија за израду Самоевалуационог извјештаја Економског факултета Брчко;
  • Комисија за колизију Економског факултета Брчко;
  • Комисија за писање елабората за потребе лиценцирања иновираног студијског програма.

Додатне компетенције:

 • Одлично познавање енглеског језика;
 • Добре рачунарске вјештине и способности;
 • На студентским анкетама (спровођеним од стране Универзитета) континуирано је добијала високе оцјене и похвале;
 • На анкетама полазника едукација/радионица/обука била је један од најбоље оцијењених предавача.