Ненад Марковић

Ненад Марковић

Подаци о наставнику

Звање

Доцент

Предмети

Пројектни менаџмент

Кабинет

 

Вријеме пријема

 

Број телефона

 

Мејл

markonen@ues.rs.ba

 

Биографија

Рођен је 15.12.1980. године у Сарајеву. Основну школу је завршавао у Сарајеву, Београду и Фочи. Општу гимназију је завршио 1999. године у Фочи. Исте године се уписује на Факултет за производњу и менаџмент Универзитета у Источном Сарајеву на којем дипломира у марту 2005. године и стиче звање дипломирани инжињер за производњу и менаџмент. У априлу 2015. године стиче научни степен магистра економских наука на Економском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву одбраном магистарске теме под називом „Развој модела стратешког планирања високошколских организација базиран на примјени Balanced scorecard модела“. У децембру 2018. године стиче звање доктора економских наука на Економском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву одбраном докторске тезе под називом „Развој интегрисаног модела стратегијско-оперативног управљања у високошколским организацијама“.
Од 05.05.2020. године изабран је у наставно научно звање доцента на катедри за маркетинг и менаџмент Економског факултета у Брчком Универзитета у Источном Сарајеву.
У ректорату Универзитета у Источном Сарајеву био је запослен од 2007. године као координатор за осигурање квалитета.
Током свог професионалног ангажмана био је посвећен успостављању система осигурања квалитета на високошколској установи Универзитету у Источном Сарајеву, имплементацији болоњских циљева европског подручја високог образовања, управљању поменутом високошколском установом путем учешћа у Управном одбору и Комитету за осигурање квалитета, изради и имлементацији прве службене стратегије развоја Универзитета у Источном Сарајеву 2007-2013 и каснијих стратегија, извођењу различитих едукација наставном особљу, административном особљу, студентима, и широј заједници, као и научно истраживачким и пројектним активностима у земљи и иностранству.
Од тада до данас учествовао је у реализацији 30 пројекaтa (како истраживачких, тако и међународних програма TEMPUS, ERASMUS+, ентитетских и националних програма), од чега је на 2 био координатор на Универзитету у Источном Сарајеву. У том периоду објавио је више различитих истраживачких радова који су презентовани на различитим стручним скуповима, конференцијама и објављени у зборницима са рецензијом или часописима.
На научно стручном скупу са међународним учешћем под називом „Квалитет 2015“ био је уводничар, односно имао је уводни реферат.
Током 2008. године написао је књигу као приређивач „Осигурање квалитета у високом образовању – основни елементи“ коју је објавио Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево. У 2017. години са групом аутора учествовао је у изради књиге „Различити методолошки приступи у истраживању улоге ментора у инклузивном образовању“ коју је објавио Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву. У 2018. години учествовао је у писању поглавља у књизи Управљање и планирање истраживачких пројеката коју је издао Универзитет у Нишу, а у истој години учествовао је у изради прве публиковане Стратегије за интернационализацију Универзитета у Источном Сарајеву под издаваштвом Универзитета у Источном Сарајеву.
Током 2008. године добио је два признања Вијећа Европе за активно учешће у развоју босанскохерцеговачких стандарда и смјерница за осигурање квалитета у високом обазовању, као и у развоју босанскохерцеговачког оквира високошколских квалификација.
Сертификовани интерни аудитор система квалитета по захтјевима стандарда ISO 9001:2008 постао је у 2010. години (сертификат издат од стране SIQ), а у 2014. години постао је сертификовани Водећи аудитор система управљања квалитетом (сертификат издат од стране IRCA certified - RINA).
У 2013. години добио је сертификат о обуци за екстерног експерта у провођењу екстерне евалуације студијских програма у процесу акредитације. Од 2013. године до данас кандидат се налази на листи експерата Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине за провођење поступка акредитације високошколских установа и студијских програма у Републици Српској и Босни и Херцеговини, прво као студент постдипломског студија на листи, а данас као представник привреде и праксе. До данас, кандидат је био члан Комисије за ектерну евалуацију (акредитацију) за укупно три високошколске установе, Висока школа Прометеј, Свеучилиште у Мостару и Универзитет у Зеници.
Од 2015. године екстерни је консултант азијско пацифичке APQN мреже (Asia - Pacific Quality Network) за осигурање квалитета у високом образовању предложен од стране Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета.
Од 2008. године до данас активан је члан Комитета за осигурање квалитета Универзитета у Источном Сарајеву – стручног тијела Сената Универзитета, а члан Управног одбора био је у два мандата 2013-2017 и 2017-2020.
У децембру 2017, 2018 и 2019. године изводио је наставу на програму цјеложивотног учења као предавач на предмету Основе управљања пројектима запосленима, представницима друштвене заједнице и студентима полазницима тог програма на Економском факултету финансираног у оквиру пројекта CULTURWB. На Универзитету је учествовао у едукацији преко 300 наставника, студената, администрације у вези са писањем, пријавом, имплементацијом и контролом међународних и истраживачких пројеката.
Учествовао је у изради првих израђених стратегија на Универзитету у Источном Сарајеву, и то Стратегије развоја 2007-2013, Стратегије развоја 2015-2020, Стратегије интернационализације 2018-2023, Стратегије комуникације с јавношћу 2017-2022, и Стратегије људских ресурса за истраживање која је била основа за координисање поступка за добијање престижног лога европске комисије “HR excellence in research“ за Универзитет у Источном Сарајеву.
Др Ненад Марковић био је први координатор или фокална тачка ФП7 програма за истраживање на Универзитету у Источном Сарајеву.
Данас, координатор је програма Европске мреже предузетништва на Универзитету у Источном Сарајеву у оквиру ЕУНОРС мреже Републике Српске.
Боравио је на високошколским установама широм Европе гдје се надограђивао и професионално обликовао путем различитих едукација, присуства различитим конференцијама, форумима, стручним састанцима, програмима мобилности, пројектним састанцима и сл. Боравио је на високошколским установама, институтима и привредним организацијама у сљедећим земљама: Португалу, Шпанији, Француској, Италији, Аустрији, Словенији, Мађарској, Румунији, Грчкој, Пољској, Естонији, Данској, Њемачкој, Енглеској, Ирској, Белгији, Холандији, Србији и Црној Гори.

 

Библиографија

 1. Research Projects Planning and Managing. In: Cvetković Ilić D. (ed.). Academic Guidebook for Young Researchers (2018) Authors: Bokonjić, D. Berjan, S. Marković, N. University of Nis, Nis, Serbia. pp. 226-254. ISBN 978-86-7181-103-3, COBISS.SR-ID 258111756
 2. Различити методолошки приступи у истраживању улоге ментора у инклулзивном образовању (2017), аутори: Сладоје Бошњак, Б. Перућица Р. Каурин, С. Шкипина, Д. Вујевић Ђурић, В. Марковић, Н. Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву Медицински факултет, ISBN 978-99976-717-2-1, COBISS.RS-ID 693660
 3. Осигурање квалитета у високом образовању – основни елементи (2008) аутор/ приређивач: Марковић, Н. Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Сарајево, 2008. ISBN 978-99955-0-335-2, COBISS. BH – ID 743192
 4. Стратегија интернационализације Универзитета у Источном Сарајеву 2018-2023 (2018) аутори: Бокоњић, Д. Марковић, Н. Гиговић, Ј. Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, ISBN 978-99976-745-0-0, COBISS.RS-ID 7575320
 5. Маrkovic, N. Petkovic, D. Boljevic, V. (2015) Identification of key performance indicators of higher education institutions through application of balanced scorecard, Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, Vol. 19, No. 1, 2015, ISSN 2303-4009 (online), TMT 2015, Barcelona, Spain, p.p. 113-116
 6. S. Trbojević, R. Grujić, M. Novaković, D. Bokonjić, N. Marković, D. Drljača, Đ. Markez, S. Krulj (2012) Quality system from the perspective of universities of BiH, Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, Vol. 16, No. 1, 2012, ISSN 2303-4009 (online), TMT 2012, Dubai, UAE, p.p. 123-126
 7. Vukojevic, D. Grujic, I. Markovic, N. (2019) The opportunities for development of wine tourism as a specific form of the tourist offer of Herzegovina, Collection of Papers “get ready for iGeneration“ e-Book Issue, ISBN 978-86-7031-523-5, 18th Conference Contemporary Trends in Tourism and Hospatility, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad p.p. 175-185
 8. Markovic, N. Petkovic, D. Moljevic, S. Maric, B. Gojkovic, R (2015) Possibilities of implementation of the balanced scorecard method in higher education, International Quality Conference Manual, 9th International Quality Conference, ISBN 978-86-6335-015-1, Kragujevac, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, p.p. 407-418
 9. Марковић, Н. Петковић, Д. (2015) Стратешко планирање високошколских установа базирано на примјени Balanced Scorecard модела (приједлог модела и резултати истраживања), Зборник радова, IV Научно стручна конференција са међународним учешћем „Јахорински пословни дани – Туризам у функцији економског развоја“, ISSN 2303-6168, Јахорина, стр. 287-294
 10. Петковић, Д. Марковић, Н. (2015) Утицај осигурања квалитета на развој Balanced Scorecard-а као алата за стратешко планирање у високом образовању, Зборник радова – Conference Proceedings, 9th research/ expert conference with international participation, Quality 2015, ISSN 1512-9268, Неум, БиХ, стр. 7-13
 11. Петковић, Д. Марковић, Н. Планчић, И. Бокоњић, Д. (2015) Развој benchmarking методологије високошколских организација, Зборник радова – Conference Proceedings, 9th research/ expert conference with international participation, Quality 2015, ISSN 1512-9268, Неум, БиХ, стр. 289-296
 12. Милинковић, С. Мијић, Д. Марковић, Н. Грујић, Р. (2014) Електронско учење на Универзитету у Источном Сарајеву – преглед стања, Зборник радова/ XIII међународни научно-стручни симпозијум Инфотех-Јахорина 2014, ISBN 978-99955-763-3-2, Источно Сарајево, Електротехнички факултет, стр. 1021-1025
 13. Марковић, Н. Петковић, Д. Трбојевић, С. Бокоњић, Д. (2013) Balanced Scorecard метода у стратешком планирању развоја високошколске институције, Зборник радова – Conference Proceedings, 8th research/ expert conference with international participation, Quality 2013, ISSN 1512-9268, Неум, БиХ, стр. 439-446
 14. Крунић, Г. Унковић, И. Марковић, Н. Мариновић, Б. Вучуревић, Р. (2013) Развој концепта Balanced Scorecard-a као система стратешког менаџмента, Зборник радова – Conference Proceedings, 8th research/ expert conference with international participation, Quality 2013, ISSN 1512-9268, Неум, БиХ, стр. 65-70
 15. Оруч, М. Абазовић, А. Марковић, Н. Планчић, И. Продановић, С. (2013) Допринос тумачењу и имплементацији критерија за акредитацију студијских програма на високошколским установама у БиХ, Зборник радова – Conference Proceedings, 8th research/ expert conference with international participation, Quality 2013, ISSN 1512-9268, Неум, БиХ, стр. 345-350
 16. Бокоњић, Д. Рачић, М. Трбојевић, С. Машић, С. Марковић, Н. (2017) Reform nursing education/ pilot study programme at University of East Sarajevo, Proceedings of the BHQFHE projects: basis, analysis, development, impact and prospects of the BHQFHE Tempus project, ISBN 978-9958-042-16-4, Svjetski univerzitetski servis BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo, p.p. 117-121
 17. Markovic, N. Trbojevic, S. Vukojevic, D. Krulj, S. Drljaca, D. Bokonjic, D. (2015) Application of the principles European Charter and Code for Researches at the University of East Sarajevo, WBCInno International Conference 2015 Proceedings, Novi Sad, Serbia, p.p. 74-78
 18. Markovic, N. Perucica, R. Sladoje Bosnjak, B. Klemenovic, J. (2018) Comparative analysis: The role of centres for support in the transition process of students with disabilities from universities to labour market, Book of abstracts, 6th Panhellenic Conference of Developmental Psychology, Thessaloniki, Greece
 19. Sladoje Bosnjak, B. Perucica, R. Markovic, N. (2018) Online learning as support system for students with disability, Book of abstracts, 6th Panhellenic Conference of Developmental Psychology, Thessaloniki, Greece
 20. Bokonjić, D. Marković, N. Novaković, M. Trbojević, S. Grujić, R. Petković, D. Mujkić, D. (2012) Impact of new standards on quality improvement of study programs in Bosnia and Herzegovina, VII European Quality Assurance Forum “How does Quality Assurance Make a Difference?“, Tallinn University, Estonia. Conference programme, p.p. 23
 21. Перушић, М. Јотановић, М. Глигорић, М. Тадић, Г. Марковић, Н. (2010) Осигурање квалитета у високом образовању – пут ка европском простору високог образовања, IV конференција високог образовања у Бањој Луци , Народна скупштина Републике Српске. Рад изложен на конференцији.

 

Остале компетенције

година

Назив сертификата/ захвалнице/ признања

2019

Сертификат о мобилности/ присуству EDUCA Staff Week 2019 на Полицијској академији Републике Чешке у Прагу

2018

Сертификат о извођењу предмета Основе пројектног менаџмента у оквиру програма цјеложивотног учења организованог на Универзитету у Источном Сарајеву Економском факултету Пале у оквиру пројекта Erasmus+ KA2 CBHE - CULTURWB

2017

Захвалница Универзитета у Источном Сарајеву

2014

Auditor/ Lead Auditor Quality Management Systems, IRCA certified, RINA

2013

Сертификат о обуци за екстерног експерта у провођењу екстерне евалуације студијских програма

2012

Захвалница „Диплома с достојанством“ за сарадњу у 2011-2012 години у провођењу пројекта „Борба против корупције у високом образовању“, CCD KYODO Сарајево

2010

Интерни аудитор система квалитета по захтјевима ISO 9001:2008, SIQ – Словеначки институт за квалитет и мјеритељство

2008

Признање за активно учешће у развоју БиХ стандарда и смјерница за осигурање квалитета у високом образовању током 2006-2007, Вијеће Европе

2008

Признање за активно учешће у развоју БиХ оквира високошколских квалификација током 2006-2007, Вијеће Европе

 

РБ

Вријеме трајања

Учешће у пројектима/ програмима

Назив пројекта/ програма међународне сарадње/ финансијера

 1.  

2021-

Development of part-time and short cycle studies in higher education in Bosina and Herzegovina, ERASMUS+ KA2

 1.  

2020-

Strengthening capacities for the implementation of dual education in BH higher education, ERASMUS+ KA2

 1.  

2019-

Стање и перспективе развоја винског туризма у Републици Српској, МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

 1.  

2019-

Entreprise Europe Network of Republic of Srpska – COSME, H2020 – координатор програма на УИС-у

 1.  

2015-2018

Enhancement of HE Research Potential Contributing to Further Growth of the WB Region - RE@WBC, ERASMUS+ KA2

 1.  

2015-2018

Strengthening of Internationalization in BH higher education, STINT, ERASMUS+ KA2

 1.  

2015-2018

School-to-Work Transition for Higher Education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro, TRANS2WORK, ERASMUS+ KA2

 1.  

2015-2018

Strengthening Capacities for Tourism changes in WB - Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism – CULTURWB, ERASMUS+ KA2

 1.  

2015-2018

Qualifications Framework as Platform for the development of learning outcomes based curriculum – QFP, ERASMUS+ KA2

 1.  

2014-2017

Bosnia and Herzegovina Qualifications Framework for Higher Education – BHQFHE, TEMPUS

 1.  

2014-2017

Comparative analysis of competences and nursing curriculum between EU and WB partners – CCNURCA, TEMPUS

 1.  

2013-2016

Benchmarking as a tool for improvement of Higher education performance – BIHTEK, TEMPUS

 1.  

2013-2016

The European Academic Network for Open Innovation, OI net, LIFELONG LEARNING PROGRAM, ERASMUS – координатор пројекта на УИС-у

 1.  

2012-2015

Studies in Bioengineering and Medical Informatics – BIOEMIS, TEMPUS

 1.  

2011-2014

Equal opportunities for students with special needs – EQOPP, TEMPUS

 1.  

2011-2014

Embedding Quality Assurance in Doctoral Education – EQADE, TEMPUS

 1.  

2011

Примјена пословне интелигенције у анализи, планирању и управљању пословним процесима на високошколским установама, Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву, МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 1.  

2011

Истраживање о потенцијалним корисницима центара за добровољно и повјерљиво савјетовање и тестирање (DPST) на HIV/ AIDS у студентској популацији у БиХ, ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 1.  

2010-1013

Center for Curricula Modernization and Lifelong Learning – CCMLL, TEMPUS

 1.  

2010-2013

Strategic Management of Higher Education institutions based on Integrated Quality Management System, SHEQA, TEMPUS

 1.  

2010-2013

EU standards for accreditation of study programs in BiH - ESABIH, TEMPUS

 1.  

2010-2011

Успостављање система аудит праксе осигурања квалитета на Универзитету у Источном Сарајеву и Универзитету у Бањој Луци, QASAP, WUS Austria

 1.  

2010

Веб апликација за анкетирање студената као софтверска подршка у процесу осигурања квалитета на високошколским установама, Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву, МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 1.  

2009-2011

Подршка реформи високог образовања у БиХ, GOPA CONSULTING, Подршка делегације Европске Уније

 1.  

2008-2011

Strategic and Structural Development of Quality Assurance in Bosnian and Herzegovinian Higher Education in 2008 - 2010“, ADC/ Liechtenstein Grant: (8099-00/2008), Austrian Development Cooperation and Principality of Liechtenstein

 1.  

2006-2008

EU oriented self-evaluation report procedures for BiH Universities“, TEMPUS

 1.  

2007-2009

From Quality Assurance to Strategy Development“, TEMPUS

 1.  

2007-2008

IT – qualification framework for higher education area in BiH, TEMPUS

 1.  

2007-2008

Јачање високог образовања у БиХ, ВИЈЕЋЕ ЕВРОПЕ И ЕВРОПСКА КОМИСИЈА

 1.  

2006-2008

Sthrenghtening quality assurance at universities in BiH, TEMPUS

 1.  

2005-2006

Quality management in Medicine, TEMPUS

 

Чланства

 1. Члан организационог комитета међународног симпозијума AGROSYM Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву
 2. Члан азијско-пацифичке мреже квалитета као консултант осигурања квалитета (од 2015. године – тренутно) на приједлог Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета
 3. Члан Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву (2017 - 2020)
 4. Члан Комитета за осигурање квалитета (2008 - тренутно)
 5. Члан Комисије за акредитацију/ екстерну евалуацију Универзитета у Зеници (2019. година)
 6. Члан Комисије за акредитацију/ екстерну евалуацију Свеучилишта у Мостару (2015. година)
 7. Члан Комисије за акредитацију/ екстерну евалуацију Високе школе Прометеј (2014. година)

 

Познавање енглеског језика

 

 1. (2007) Увјерење о положеном курсу енглеског језика „Виши 1 одрасли“. Матична библиотека Источно Сарајево. Центар за образовање кадрова
 2. (1998) Диплома о комплетираном SCIO курсу енглеског језика „Adults – Elementary level 2“. Social Communitary Initiative (SCI)

 

Енглески језик

РАЗУМЉИВОСТ

ГОВОР

ПИСАЊЕ

Слушање

Читање

Говорна интеракција

Говорна продукција

 

C1

C1

C1

C1

C1

 

Уводно предавање (Keynote Paper Presentation)

 

 1. Петковић, Д. Марковић, Н. (2015) Утицај осигурања квалитета на развој Balanced Scorecard-а као алата за стратешко планирање у високом образовању, Зборник радова – Conference Proceedings, 9th research/ expert conference with international participation, Quality 2015, ISSN 1512-9268, Неум, БиХ, стр. 7-13

Излагач презентације: мр Ненад Марковић

 

Предавање по позиву

 

 1. Марковић, Н. (2009) Кораци ка успостављању интерног система осигурања квалитета (презентација). Догађај: Осигурање квалитета на Универзитету Црне Горе, Универзитет Црне Горе, Подгорица

 

Учествовао у изради сљедећих стратегија на нивоу Универзитета

Стратегија развоја Универзитета у Источном Сарајеву 2007-2013

Стратегија развоја Универзитета у Источном Сарајеву 2015-2020

Стратегија комуникације с јавношћу Универзитета у Источном Сарајеву 2017-2022

Стратегија људских ресурса за истраживаче 2017-2022 (на основу које је Универзитет добио престижни логотип HR excellence in research_ EURAXESS)

 

Предавач

У оквиру Lifelong Learning Program-а развијеног путем Erasmus+ KA2 CBHE “Strengthening Capacities for Tourism changes in WB - Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism“ - CULTURWB пројекта изводио предмет „Основе пројектног менаџмента“ три године у мјесецу децембру/ јануару, и то:

2017. година

2018. година

2019. година

Стипендија

 1. Марковић, Н. (2018) Стипендија Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво у вези са суфинансирањем израде и одбране докторске дисертације