Нермина Побрић

 

Нермина Побрић

Подаци о наставнику

Звање

Редовни професор за УНО Пословне финансије

Предмети

Пословне финансије, Финансијска тржишта, Међународни финансијски менаџмент, Финансијска тржишта и институције

Кабинет

102

Вријеме пријема

Пон-Пет 8:00-14:00

Број телефона

049/234-931 локал 219

Мејл

nermina.pobric.efb@gmail.com

 

Биографија

Проф. др Нермина Побрић је дипломирала на Економском факултету у Брчком 2003. године. Магистрирала је на теми "Дејство ризика промене каматне стопе и могућности заштите инвеститора у обвезнице" 2006. године и докторирала на теми "Анализа детерминанти облика и померања криве приноса на новим финансијским тржиштима" 2011. године на Економском факултету у Београду. Од фебруара 2005. године запослена је на Економском факултету у Брчком, а од 29.06.2023. године је у звању редовног професора на ужој научној области Пословне финансије. Проф. др Нермина Побрић је одговорни наставник на предметима Пословне финансије и Финансијска тржишта на првом циклусу студија и Међународни финансијски менаџмент и Финансијска тржишта и институције на другом циклусу студија. До сада, објавила је 2 издања књиге Међународни финансијски менаџмент, 1 издање књиге Међународна финансијска тржишта и 30-ак радова у релевантним стручним и научним часописима и зборницима радова.

 

Библиографија

  1. Међународна финансијска тржишта, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, 2018.
  2. Међународни финансијски менаџмент (друго измијењено и допуњено издање), Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, 2023.

3. "Анализа постојања и степена асиметрије у нивоу изложености валутном ризику у компанијама из различитих делова света", Економске идеје и пракса број 31, Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, децембар 2018., стр. 21-40.
4. "Теоријско-емпиријска анализа спровођења хеџинга изложености валутном ризику у мултинационалним компанијама", Финансије број 1-6/2019, Министарство финансија Републике Србије, Београд, 2019., стр. 72-98.
5. "Currency risk exposure and its determinants: Theoretical and empirical research", Acta Economica, Vol. XVII, No. 30, 2019, pp. 117-137.
6. "Is the idea of the common Eurobonds issuance in the Eurozone sustainable?", Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations, Vol. 6, No. 2, 2019, pp. 1-30
7. "Could short selling improve the quality of emerging stock markets? – Review of some theoretical and empirical evidence presented in literature", Economy, Business & Development: An International Journal, Vol. 1, No. 1, 2020, pp. 1-18
8. "Corporate and sovereign financing in the Eurobond market: Some key issues", Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo: Journal of Economics and Business, Issue 21, 2020, pp. 53-66
9. "Potential for the portfolio diversification in emerging markets: A survey of empirical evidence", Journal of Cukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Volume 25, Issue 1, 2021, pp. 19-45
10. "Why is the further development of repo markets in emerging market countries necessary? - Lessons from past experience", Economy and Market Communication Review, Vol. XI, No. II, 2021, pp. 402-416
11. "The impact of the coronavirus crisis on financial markets: Initial responses of the market and volatility overflow", Proceedings from XI scientific conference with international participation, Jahorina Business Forum 2022, "Economic lessons learnt from the 2008 and 2020 crises: Experiences and recommendations for entrepreneurial nations", 2022, pp. 211-220
12. "Corporate governance during the Covid-19 pandemic: Experience, effects and further trends", Financing, No. 03/22, pp. 3-17