Зехра Нуркановић

 

Zehra Nurkanović

Podaci o nastavniku

Zvanje

Redovni profesor

Predmeti

 

Kabinet

 

Vrijeme prijema

Poslije predavanja

Broj telefona

061635301

Mejl

zehra.nurkanovic@untz.ba
zehra_nurkanovic@yahoo.com

 

Biografija

Rođena sam 21.04.1961. godine u Brčkom, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i gimnaziju završila sam, takođe, u Brčkom. Po završetku gimnazije, 1980. godine upisujem se na Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za matematiku, smjer opšti - primijenjena matematika. Diplomirala sam u novembru 1984. godine sa prosječnom ocjenom  9,21 stekavši zvanje diplomirani matematičar. Za odličan uspjeh u toku studija bila sam nagrađena sa tri Srebrne značke Univerziteta u Sarajevu (1981., 1982. i 1983. godine).
Od septembra 1985. godine pa sve do početka rata u Bosni i Hercegovini radila sam u privredi na poslovima programiranja (odnosno izrade aplikacionog software-a). Prvo radno iskustvo stekla sam u IRIS-u u Sarajevu radeći na poslovima programiranja u oblasti elektrotehnike, koristeći programske jezike PASCAL i ASSEMBLER. Nakon dvije godine vraćam se u Brčko, u veliku trgovinsku firmu “VELMA”, gdje radim kao samostalni programer na poslovima programiranja poslovnih aplikacija u programskom jeziku COBOL. Od 1989. godine do početka rata radim u Službi AOP u PBS Osnovna banka Brčko, kao viši programer. Paralelno s tim, privatno, radim na izradi aplikacionog software-a u profesionalnoj (relacionoj) bazi podataka CLARION .
Po izbijanju rata u našoj zemlji odlazim u Njemačku s četverogodišnjom kćerkom, a u Bosnu se vraćam 19.08.1994. godine. U novembru iste godine izabrana sam za asistenta na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na predmetima: Primijenjena matematika s programiranjem i Matematika. Radila sam i kao asistent na predmetima Numerička matematika i Kompleksna analiza na Filozofskom fakultetu, Odsjek za matematiku i fiziku, a jednu školsku godinu sam asistirala i na predmetu Uvod u matematiku, na istom Odsjeku.
U toku 2001. god. izabrana sam u zvanje v. ass iz uže oblasti Matematička analiza na Odsjeku Matematika PMF.  U periodu od  2003.-2004. godine bilo mi je povjereno izvođenje nastave na predmetu Primijenjena matematika s programiranjem na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Šk. godine 2004.-2005. izvodila sam vježbe na predmetima Matematika I i Matematika II na Mašinskom fakultetu i povjerena predavanja iz istih predmeta na Odsjeku Tehnički odgoj i informatika Filozofskog fakulteta, zatim vježbe na predmetu Numerička matematika i matematičko pregramiranje kao i povjerena predavanja na predmetu Kompleksna analiza na Odsjeku Matematika na PMF-u.
Postdiplomski studij upisala sam krajem 1996. godine na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Sve ispite sam okončala u ljeto 2000. godine s prosječnom ocjenom 9,17.
Početkom augusta 2000. godine započela sam saradnju s prof. dr. Mustafom Kulenovićem, profesorom na University of Rhode Island, Kingston, USA, radeći na dvodimenzionalnim sistemima diferentnih jednadžbi, što je rezultiralo i izradom magistarskog rada iz ove oblasti. Magistarski rad odbranila sam 26.04.2001. godine pod naslovom "Globalno asimptotsko ponašanje dvodimenzionalnih kompetitivnih i kooperativnih sistema diferentnih jednadžbi" i time stekla zvanje magistra matematičkih nauka.
Radeći s profesorom Kulenovićem  dolazim do važnih rezultata koje objedinjujem u doktorskoj disertaciji pod nazivom ''Atraktivnost, stabilnost i invarijante sistema diferentnih jednadžbi drugog i trećeg reda s primjenama'', koju sam uspješno odbranila 18.08.2005. čime sam stekla zvanje doktora matematičkih nauka.
U zvanje docenta na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (uža naučna oblast Matematička analiza) izabrana sam 23.11.2005. gdine, zvanje vanrednog profesora 26.01.2011. godine a u zvanje redovnog profesora 27.01.2017. godine.  Od tada bila sam predavač na više predmeta na Odsjeku matematika na PMF-u u Tuzli (Kompleksna analiza, Teorija funkcija kompleksne promjenljive, Uvod u aktuarsku matematiku, Analitička geometrija, Numerička analiza, Uvod u matematiku, Integralni račun funkcija jedne promjenljive, Integralne transformacije, Parcijalne jednadžbe), na Mašinskom i Tehnološkom fakultetu u Tuzli (Matematika I i Matematika II) kao i na Univerzitetu u Bihaću (Matematika I i II, te Metodika nastave na Odsjeku Razredna nastava) i na Ekonomskom fakultetu u Brčkom (Matematika).   Na Univerzitetu u Zenici držala sam predmete Numerička matematika I i Numerička matematika II (Filozofski fakultet odsjek Matematika i informatika) kao i Numeričke metode (Mašinski fakultet). 
Kao predavač učestvovala sam u izvođenju nastave na postdiplomskom studiju na Odsjeku Matematika PMF-a (Diskretni dinamički sistemi, Dinamički sistemi i Odabrana poglavlja matematičke analize) i na postdiplomskom studiju na Tehnološkom fakultetu.
Od 15.02.2012. do 01.09.2016. godine obavljala sam funkciju Voditelja Odsjeka matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli.
Radovi (u kojima sam ja koautor) do sada su izlagani na Matematičkim konferencijama i seminarima u SAD-u (Atlanta, Georgia, 07.01.2005. što se može vidjeti na stranici http://jointmathematicsmeetings.org/meetings/national/jmm/1003-39-1176.pdf,), zatim u Njemačkoj (Dresden, 24.05.2018.), u Sarajevu, Tuzli i Hrvatskoj. Imala sam jedno izlaganje po pozivu na Matematičkom kolokviju Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku. U okviru LJUT 2009. (Sesija predavanja na temu: Monotoni diskretni dinamički sistemi i primjene) održala sam jedno dvosatno predavanje.  U periodu poslije zvanja u docenta, održala sam dva predavanja na stručnim seminarima iz matematike namijenjenim profesorima i nastavnicima matematike u osnovnim i srednjim školama.
Moji naučni radovi su do sada citirani u 330 drugih naučnih radova (podatak sa Google Scholar, 01.06.2024. g.), te u više magistarskih radova i  doktorskih disertacija (u BiH, SAD (kandidat William T. Jamieson 2015. a mentor prof. dr. Orlando Merino), Španiji (kandidat Sundus Zafar 2014. a mentor prof. dr. Anna Cima) i Turskoj).  Ovo  se može vidjeti na stranicama:
https://scholar.google.com/citations?user=eOY2EGQAAAAJ&hl=hr
http://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1354&context=oa_diss
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/316026/suza1de1.pdf?sequence=1
Za moj uspješan rad naročito je bilo korisno prisustvo konferencijama:

 • Od 21.-25.07. 2008. ICDEA Istanbul, Turkey (14th International Conference on Difference Equations and Applications). Vidjeti na stranici

 http://www.dynamicalsystemseminars.com/icdea2008/Participants.php

 • Od 22.-27.07.2012. ICDEA Barcelona, Spain (18th International Conference on Difference Equations and Applications). Vidjeti na stranici

http://www.gsd.uab.cat/icdea2012/participants_list.php

 • Od 21.-24.07.2014. Izmir, Turkey (PODE 2014.)
 • Od 24.-28.07.2017. ICDEA Timisoara, Romania (23th International Conference on Difference Equations and Applications), https://icdea2017.uvt.ro/
 • Od 21.-25.05.2018. ICDEA Dresden, Njemačka (24th International Conference on Difference Equations and Applications), https://www.icdea2018.de/

Bila sam recenzent dva univerzitetska udžbenika. Također sam recenzirala  dosta radova u dobrim časopisima kao što su:
- Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems - novembar 2023.
- Journal of Mathematical Modeling -27.04.2023.  Certitficate of Reviewing
- Symmetry - septembar 2023.
.-Turkish Journal of Mathematics - Januar 2023.
- Journal of Applied Mathematics and Computing - mart 2022.
- Journal of the Egyptian Mathematical Society - januar 2021.

Treba istaknuti da sam do sada dala značajan doprinos u podizanju nastavnog i naučno-istraživačkog kadra. Bila sam mentor pri izradi jedne doktorske disertacije (Samri Moranjkić) i član komisije jedne doktorske disertacije u Sarajevu (kandidatkinja Enesa Silic), mentor pri izradi 4 magistarska rada (Robertu Onodiu, Almi Šehanović, Edini Ibrahimović i Adnanu Hrnjiću - PMF Tuzla),  član komisije na 9 magistarskih radova (od toga predsjednik komisije pri odbrani 5 magistarska rada). Također sam bila mentor više diplomskih radova  studentima Odsjeka matematika PMF Univerziteta u Tuzli i Pedagoškog fakulteta u Bihaću.
Bila sam voditelj jednog naučno istraživačkog projekta i učesnik u 6 projekta iz područja matematike, koji su rezultirali izradom većeg broja naučnih radova, magistarskih radova i doktorskih disertacija.
Koautor sam pet matematičkih knjiga.
Član sam jednog domaćeg i jednog međunarodnog strukovnog udruženja: Udruženja matematičara TK i ISDE (International Society of Difference Equations).
Udata sam i majka sam dvije kćerke.
Služim se njemačkim i engleskim jezikom.

 

Bibliografija

  •   Objavljene knjige

 

 • Zehra Nurkanović, Mirela Garić-Demirović, Odabrana poglavlja matematike,  PrintCom d.o.o. grafički inženjering, Tuzla, 2016. 
 • Mehmed Nurkanović,  Zehra Nurkanović,  Linearne diferentne jednadžbe: teorija i zadaci s primjenama,  PrintCom d.o.o. grafički inženjering, Tuzla, 2016. 
 • Mehmed Nurkanović,  Zehra Nurkanović, Laplaceova transformacija i primjena,  PrintCom d.o.o. grafički inženjering, Tuzla, 2010. 
 • Mehmed Nurkanović,  Zehra Nurkanović,  Elementarna matematika – Teorija i zadaci,  PrintCom d.o.o. grafički inženjering, Tuzla, 2009. 
 • Mehmed Nurkanović, Zehra Nurkanović, Priručnik za polaganje prijemnog ispita iz matematike na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, Ekonomskifakultet, Tuzla, 2009.
 • Mehmed Nurkanović, Zehra Nurkanović,  Zbirka zadataka iz matematike za pripremanje prijemnih ispita na fakultetima, Ekonomski fakultet, Tuzla, 1995. i 1997.

B)   Objavljeni naučni radovi
i) Radovi objavljeni u časopisima koje indeksira baza  Current Contents (CC)

 • M.R.S. Kulenović and Z. Nurkanović, Global behavior of a three-dimensional linear fractional system of difference equations, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 310 (2005), 673-689
 • E.J. Janowski, M.R.S. Kulenović and Z. Nurkanović, Stability of the k-th order Lyness' Equation with a Period-k Coefficient, International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering, 17, 1(2007), 143-152.
 • Samra Moranjkić and Zehra Nurkanović, Basins of attraction of certain rational anti-competitive system of difference equations in the plane, Advances in Difference Equations, Vol. 2012, 2012:153, https://link.springer.com/article/10.1186/1687-1847-2012-153
 • M.R.S. Kulenović, S.  Moranjkić and Z. Nurkanović, Global dynamics and bifurcation of a perturbed Sigmoid Beverton–Holt difference equation, Mathematical Methods in the Applied Sciences, DOI: 10.1002/mma.3722 (2016) 20 pages.
 • M. Garić-Demirović, M. Nurkanović and Z. Nurkanović, Stability, periodicity, and symmetries of certain second-order fractional difference equation with quadratic terms via KAM theory, Mathematical Methods in the Applied Sciences, DOI: 10.1002/mma.4000 (2017) 13 pages.
 • Senada Kalabušić, Mehmed Nurkanović and Zehra Nurkanović, Global Dynamics of Certain Mix Monotone Difference Equation, Mathematics, 2018, 6(1), 10; doi:10.3390/math6010010 (pp. 13)
 • M.R.S. Kulenović, S. Moranjkić, M. Nurkanović and Z. Nurkanović, Global Asymptotic Stability and Naimark-Sacker Bifurcation of Certain Mix Monotone Difference Equation, Discrete Dynamics in Nature and Society (Hindawi Publishing Corporation), Volume 2018 (2018), Article ID 7052935, 22 pages; http://doi.org/10.1155/2018/7052935
 • T.F.  Ibrahim and Z. Nurkanović, Kolmogorov-Arnold-Moser theory and symmetries for a polynomial quadratic second order difference equation, Mathematics 7, no. 9 (2019): 790.
 • M. Garić-Demirović, S. Moranjkić, M. Nurkanović and Z. Nurkanović, Stability, Neimark-Sacker Bifurcation and Approximation of the Invariant Curve of Certain Homogeneous Second Order Fractional Difference Equation, Discrete Dynamics in Nature and Society, Volume 2020, Article ID 6254013, 12 pages, https://doi.org/10.1155/2020/6254013. (Hindawi Publishing Corporation)
 • M. Garić-Demirović, S. Hrustić and Z. Nurkanović, Local and Global Stability of Certain Mixed Monotone Fractional Second Order Difference Equation with Quadratic Terms. Axioms10(4), p.288. (2021.)
 • M.R.S. Kulenović, M. Nurkanović, Z. Nurkanović, and S. Trolle Asymptotic Behavior of Certain Non-Autonomous Planar Competitive Systems of Difference Equations, Mathematics, 11 (18), 3909 (2023). https://doi.org/10.3390/math11183909
 • M. Garić-Demirović, M.R.S. Kulenović, M. Nurkanović, and Z. Nurkanović, The Existence of Li-Yorke Chaos in a Discrete-Time Glycolytic Oscillator Model, Axioms 2024, Volume 13, Issue 4, 280.   https://doi.org/10.3390/axioms13040280

i) Radovi objavljeni u časopisima koje indeksira baza  Science CitationIndex (SCI)

 •  S. Hrustic, M.R.S. Kulenović, S. Moranjkić, and Z. Nurkanović, Global dynamics of perturbation of certain rational difference equation, Turkish Journal of Mathematics 43.2 (2019): 894-915.
 •  M. Garić-Demirović, M. Nurkanović and Z. Nurkanović, Stability and Neimark-Sacker Bifurcation of Certain Mixed Monotone Rational Second-Order Difference Equation, Qualitative Theory of Dynamical Systems, 20, 75 (2021). https://doi.org/10.1007/s12346-021-00515-4

 ii) Radovi objavljeni u časopisima koje indeksira neka od relevantnih baza za oblast matematike: Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik, Scopus

 • M.R.S. Kulenović and Z. Nurkanović, Stability of Lyness' equation with period-three coefficient, Radovi matematički, 12, 2 (2004), 153-161.
 •  M.R.S. Kulenović and Z. Nurkanović, Stability of Lyness' Equation with Period-Two Coefficient via KAM Theory, Journal of Concr. and Applicable Mathematics, 6 (2008), No. 3, 229-245.
 •  Dž. Burgić and Z. Nurkanović, An example of a globally asymptotically stable anti-monotonic system of rational difference equations in the plane, Sarajevo J. Math. 5(18) (2009), No. 2, 235-245.
 • M. Nurkanović and Z. Nurkanović, Basins of Attraction of an Anti-competitive Discrete Rational System in the Plane, Sarajevo Journal of Mathematics, Vol.8 (21) (2012), 259-272.
 • M.R.S. Kulenović, Z. Nurkanović, and E. Pilav, Birkhoff Normal Forms and KAM Theory for Gumowski-Mira Equation, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 819290, 8 pages, 2014. doi:10.1155/2014/819290
 • S. Jašarević Hrustić, M.R.S. Kulenović, Z. Nurkanović and E. Pilav, Birkhoff Normal Forms, KAM theory and Symmetries for Certain Second Order Rational Difference Equation with Quadratic Term, International J. Difference Equ. (2015)
 • M. Nurkanović and Z. Nurkanović, Birkhoff Normal Forms, KAM theory and Symmetries for Certain Rational Difference Equation with Cubic Terms, Sarajevo Journal of Mathematics, Vol.12 (25) (2016), 15 pages.
 • S. Moranjkić and Z. Nurkanović, Local and Global Dynamics of Certain Second-Order Rational Difference Equations Containing Quadratic Terms, Advances in Dynamical Systems and Applications ISSN 0973-5321, Vol. 12 (2) (2017), 123-157.
 • M.R.S. Kulenović, S. Moranjkić and Z. Nurkanović, Naimark-Sacker Bifurcation of Second Order Rational Difference Equation with Quadratic Terms, The Journal of Nonlinear Science and Applications, 10, (2017) 3477-3489, DOI:10.22436/jnsa.010.07.11.
 • M. Garić-Demirović, M. Nurkanović and Z. Nurkanović, Stability, Periodicity and Neimark--Sacker Bifurcation of Certain Homogeneous Fractional Difference Equations, International Journal of Difference Equations ISSN 0973-6069, Vol. 12 (1) (2017), 27-53.
 • M.R.S. Kulenović, M. Nurkanović and Z. Nurkanović, Global Dynamics of Certain Mix Monotone Difference Equation via Center Manifold Theory and Theory of Monotone Maps, Sarajevo Journal of Mathematics, Vol. 15 (28), No. 2 (2019), 129-154.
 • M. Garić-Demirović, S. Hrustić, S. Moranjkić, M. Nurkanović and Z. Nurkanović, The existence of Li-Yorke chaos in certain predator-prey system of difference equations, Sarajevo Journal of Mathematics, Vol. 18 (31), No. 1 (2022), 45-62.

iii)Radovi objavljeni u ostalim časopisima

 • M. Nurkanović and Z. Nurkanović, Analiza asimptotskog ponašanja jednog dvodimenzionalnog kompetitivnog sistema diferentnih jednadžbi, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tuzla (2002), 257-265.
 •  M. Nurkanović and Z. Nurkanović, Brzina konvergencije rješenja nekih dvodimenzionalnih sistema diferentnih jednadžbi (The rate of convergence of some two-dimensional systems of difference equations), Godišnjak Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 4 (2002), 271-279.
 •  M.R.S. Kulenović and Z. Nurkanović, Stability of Lyness' equation with period-two coefficient, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 1 (2004), 33-39.
 •  M.R.S. Kulenović and Z. Nurkanović, The rate of convergence of solution of a three-dimmensional linear fractional system of difference equations, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - Svezak Matematika, 2 (2005), 1-6.
 •  M. Nurkanović and Z. Nurkanović, Stability of a Difference Equation with Period-Three Coefficient, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - Svezak Matematika, 2 (2005), 20-29.
 • M. Nurkanović and Z. Nurkanović, Global asymptotic behavior of a two-dimensional fractional system of difference equations,Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli - Svezak Matematika, 3 (2007), 9-19.

D) Naučno-istraživački projekti

 1. Naučno-istraživački projekat: Primjena diferencijalnih i diferentnih jednadžbi u fizici i matematičkoj biologiji (2006. god.), sufinansiran od strane Ministarstva nauke, obrazovanja, kulture i sporta TK  (Zehra Nurkanović je član projektnog tima).
 2. Naučno-istraživački projekat Diskretni modeli u matematičkoj biologiji i reakciono-difuzni problemi (2007. g.), sufinansiran od strane Ministarstva nauke, obrazovanja, kulture i sporta TK. Sastavni dio ovog projekta je i magistarski rad Mirele Garić “Globalna atraktivnost sistema diferentnih jednadžbi i metod funkcije Lyapunova s primjenama“, rađen pod mentorstvom doc. dr. sc. Mehmeda Nurkanovića  voditelja projekta (Zehra Nurkanović je član projektnog tima).
 3. Naučno-istraživački projekat Istraživanje dinamike nekih diskretnih modela iz oblasti fizike, biologije i epidemiologije (2008. g.), sufinansiran od strane Ministarstva nauke, obrazovanja, kulture i sporta TK (Zehra Nurkanović je član projektnog tima).
 4. Naučno-istraživački projekat Kompetitivni i antikompetitivni dinamički sistemi u ravni (2011 g.), sufinansiran od strane Ministarstva nauke, obrazovanja, kulture i sporta TK (Zehra Nurkanović je voditelj projektnog tima).
 5. Naučno-istraživački projekat:  Globalna dinamika diferentnih jednadžbi drugog reda s kvadratnim članovima i primjene (2013. god.) sufinansiran od strane Ministarstva nauke, obrazovanja, kulture i sporta TK (Zehra Nurkanović je član projektnog tima).
 6.  Naučno-istraživački projekat:  Globalna asimptotska stabilnost rješenja i Neimark-Sackerova bifurkacija nekih racionalnih diferentnih jednadžbi drugog reda s primjenama (2016. god.) sufinansiran od strane Federalnog ministarstva nauke, obrazovanja, kulture i sporta (Zehra Nurkanović je član projektnog tima).
 7. Naučno-istraživački projekat:   Globalna dinamika nekih racionalnih diferentnih jednadžbi koje se primjenjuju u diskretnim modelima tipa host – parasitoid (2017. god.), FMON Bosna and Hercegovina, broj 01/2- 3995-V/17 (Zehra Nurkanović je član projektnog tima).
 8. Naučno-istraživački projekat "Globalna dinamika diskretnih modela tipa Leslie – Gowera s kvadratnim članovima",  broj 01/2- 5240-1/18-V, sufinansiran od strane Federalnog ministarstva nauke, obrazovanja, culture i sporta (2018. g.)(Zehra Nurkanović je član projektnog tima).
 9. Naučno-istraživački projekat "Globalna dinamika određene klase miks monotonih diferentnih jednadžbi primjenom teorije centralne mnogostrukosti i teorije monotonih preslikavanja",  broj 01-6211-1-IV/19, sufinansiran od strane Federalnog ministarstva nauke, obrazovanja, kulture i sporta (2019. g.)(Zehra Nurkanović je član projektnog tima).
 10. Naučno-istraživački projekat „Asimptotska stabilnost diskretnog host-parasitoid modela u matematičkoj biologiji” (2023.g.), sufinansiran od strane Federalnog ministarstva nauke, obrazovanja, kulture i sporta.(Zehra Nurkanović je član projektnog tima).

E)   Izlaganja na konferencijama i naučnim  kolokvijima:

 • Janowski, M.R.S. Kulenović, Zehra Nurkanović: „Stability of the k-th order Lyness' Equation with a Period-k Coefficient“, Atlanta, Georgia  (07.01.2005.)
 • Zehra Nurkanović: „Attractivity, stability and invariants of the system of difference equations of second and third order“, Mathematics Colloquium Department of Mathematics in Tuzla (27.01.2005.)
 • M. Nurkanović and Z. Nurkanović (speaker) , Asymptotic behavior of a two-dimensional competitive fractional system of difference, 2. Bosnian-Herzegovinian Mathematical Conference, PMF Sarajevo, 23.06.2007.
 •  Z. Nurkanović (speaker),  Asymptotic behavior of a two-dimensional fractional system of difference equations'', Matematička konferencija BiH (23.06.2007.)
 •  Z. Nurkanović (speaker), Application of KAM theory to the Gumovski-Mira equation'', Matematička konferencija BiH (06.06.2009.)
 • Zehra Nurkanović: Stability and invariants of the system of the second and third order differentnih equations and applications“, LJUT 2009. (09.07.2009.)
 • Zehra Nurkanović: „Stability of the k-th order Lyness' Equation with a Period-k Coefficient“, Mathematics Colloquium Department of Mathematics in Osijek, Croatia  (08.04.2010.)
 • S. Moranjkić, Z. Nurkanović: „Basins of Attraction of an Anti-competitive Discrete Rational System in the Plane“, Seventh Bosnian-Herzegovinian Mathematical Conference - 2012, Sarajevo, BiH; 16.08.2012.
 • S. Moranjkić, Z. Nurkanović: „ Basins of Attraction of an Anti-competitive Discrete Rational System in the Plane“, Masse International Congress on Mathematics MICOM 2012, Sarajevo, BiH; 19.09.-23.09.2012.
 •  S. Kalabušić (speaker), M. Nurkanović and Z. Nurkanović, Global dynamics of certain mix monotone second order difference equation, 24th International Conference on Difference Equations and Applications – ICDEA 2018, Dresden, Germany, 21.05.-25.05.2018.

F)   Izlaganja na seminarima:

 • Jensenova nejednakost i njena primjena u elementarnoj matematici, Seminar za nastavnike i profesore matematike TK i USK, Bihać, 11.06. 2010. godine;
 • Neki elegantni pristupi pri rješavanju nestandardnih zadataka, Seminar za nastavnike i profesore matematike TK i HNK, Blagaj, 19.06. 2008. godine;
 • Preuređivanje nizova i nejednakosti, Seminar za profesore matematike srednjih škola tuzlanskog kantona, Tuzla, 12.-13. januara 2007. godine;
 • Metod pravougaonika, Seminar za nastavnike matematike osnovnih škola tuzlanskog kantona, Tuzla, 23.-24. decembra 2006. godine.

 

Ostale kompetencije