Library

 

Biblioteka Ekonomskog fakulteta u Brčkom osnovana je 1976. godine na temeljima biblioteke Više ekonomsko–komercijalne škole. Namijenjena je potrebama obrazovnog i naučnog rada.
Pored knjiga iz različitih stručnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu, biblioteka u svom bibliotečkom fondu posjeduje: doktorske disertacije, magistarske, master i diplomske radove, kao i serijske publikacije (časopisi, zbornici, godišnjaci). Dio publikacija je na stranom jeziku. Slobodan je pristup policama gdje su smještene knjige i ostala bibliotečka građa. Biblioteka ima razvijenu međubibliotečku razmjenu publikacija sa srodnim fakultetima u zemlji i inostranstvu.
Zaposlen je jedan bibliotekar. U sklopu biblioteke nalazi se čitaonica sa 35 čitaoničkih mjesta, u kojoj je računar sa pristupom Internetu. Knjige i ostale publikacije mogu se dobiti na korišćenje samo u čitaonici uz indeks ili ličnu kartu.
Biblioteka EFB je 2019. godine dobila novi program za bibliotečko poslovanje pod nazivom COBISS, i u dole navedenom linku mogu se pretraživati (po autoru, nazivu djela ili ključnoj riječi) monografske publikacije koje su do sada unesene u elektronsku bazu.

 

 

COBISS

 

 

Arhiva

Do maja 2016. godine, biblioteka EFB koristila je WINISS–Biblio program za bibliotečko poslovanje, i kompletan bibliotečki fond je evidentiran i obrađen.  Lista naslova serijskih i monografskih publikacija je objedinjena u PDF dokumentu i može se preuzeti na ovoj stranici. Pretraživanje tražene literature se obavlja pomoću klasične Search/Find opcije u programu za prikaz PDF dokumenata, unoseći naziv knjige/časopisa ili naziva autora ili predmetne odrednice (predmet ili tema publikacije). Zbog činjenice da su podaci, u bazu podataka, unošeni latiničnim ili ćiriličnim pismom, predlažemo da pretraživanje obavite na oba pisma.

 

Bibliotečka građa Ekonomskog fakulteta Brčko

 

Rad sa korisnicima:

(ponedjeljak – petak) 7:00 – 15:00 časova