History of the Faculty

.

Ekonomski fakultet Brčko

 

Obrazovanje u Brčkom

 

Brčko ima veoma dugu tradiciju trgovačkog i ekonomskog obrazovanja. U jesen, 1883. godine, u Brčkom je osnovana Trgovačka škola, prva škola te vrste u Bosni i Hercegovini. Škola je imala četiri razreda i 35 generacija, od školske 1883/84. do 1918/19. godine.

 

Zgrada Trgovačke škole u Brčkom, 1903. godine

 

U Trgovačku školu upisivali su se učenici poslije završene osnovne škole koja je trajala četiri godine. Školskom reformom, 1919/1920. godine, prestaje upis učenika, zatvara se Trgovačka škola, a osniva Niža gimnazija, koja je ukinuta školske 1928/1929. godine.

 

Na četrdesetogodišnjoj tradiciji postojanja Trgovačke škole, koju je završilo preko 600 polaznika, u Brčkom je, 1923. godine, osnovana Trgovačka akademija. Međutim, početkom školske 1930/31. godine Trgovačka akademija je iz Brčkog preseljena u Banja Luku. Od osnivanja, pa do preseljenja u Banja Luku, Trgovačku akademiju u Brčkom završila su 232 polaznika.

 

Zgrada Ekonomske škole iz 1961. godine

 

Trgovačka akademija u Brčkom ponovo je osnovana školske 1939/40. godine i radila, uključujući i godine rata, do 1950/51. godine kada mijenja naziv u Srednju ekonomsku školu Brčko, a školske 1958/59. godine u Ekonomsku školu Brčko. Godine 1961. završena je izgradnja nove zgrade u kojoj Ekonomska škola i danas smještena.

 

Ekonomska škola i Ekonomski fakultet, 2021.

 

U Brčkom je, 1961. godine, osnovana prva visokoškolska ustanova na ovom području – Viša ekonomsko-komercijalna škola koja je imala odjeljenja u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.

 

Viša ekonomsko-komercijalna škola prerasla je, 1976. godine, u Ekonomski fakultet.

 

Fakultet je, nakon osnivanja, bio članica Univerziteta u Sarajevu. Osnivanjem Univerziteta u Tuzli, Ekonomski fakultet u Brčkom pripadao je ovoj asocijaciji visokoškolskih ustanova.

 

Od 1992. godine Ekonomski fakultet u Brčkom djeluje u okviru Univerziteta u Srpskom Sarajevu, danas Istočnom Sarajevu. U periodu 1992-1995. godine Fakultet nije upisivao nove studente tako da je njegov rad bio usmjeren na organizovanje konsultacija i ispita sa studentima koji su već bili upisani. Školske 1996/97. godine studenti su bili upisani na Ekonomski fakultet u Brčkom, kao odjeljenje Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, a školske 1997/98. godine nastavljen je redovni upis studenata na Fakultet u Brčkom.

 

Zgrada Ekonomskog fakultet Brčko

 

Od 2000. godine uvode se tri smjera: Menadžment, Računovodstvo i finansije i Poslovna informatika, a 2004. godine organizuju se i postdiplomske studije na smjerovima Menadžment u računovodstvu i reviziji i Menadžment i preduzetništvo. Tokom 2006. godine usvojen je Nastavni plan Fakulteta koji podrazumijeva tri ciklusa studija, po sistemu 4+1+3, na tri studijska programa: Računovodstvo i finansije, Menadžment i Poslovna informatika.

 

Na Ekonomskom fakultetu, tokom 2004. godine, započeo je postdiplomski studij, na dva smjera: Menadžment u računovodstvu i reviziji i Menadžment i preduzetništvo. Školske 2011/2012. godine uvodi se drugi ciklus, odnosno master studij, na tri studijska programa: Ekonomsko planiranje i razvoj, Menadžment i marketing i Finansijski i bankarski menadžment.

 

Na Fakultetu je od osnivanja do sada odbranjeno 14 doktorskih disertacija, 43 magistarska rada i 24 master rada i diplomiralo 2255 studenta.

 

Nastavnici i saradnici Fakulteta u proteklim godinama objavili su preko pedeset naslova udžbenika, knjiga i monografija iz oblasti ekonomije, menadžmenta, informatike, statistike, računovodstva, poslovnih finansija i srodnih oblasti. Na Fakultetu se redovno izdaju zbornici radova nastavnika i saradnika i naučni časopis. Urađen je i veliki broj naučnih i stručnih projekata, studija, eleborata i investicionih programa kojima je značajno unapređivan razvoj privrede i društvenih djelatnosti šireg područja i Bosne i Hercegovine u cjelini.

 

Značajno je učešće nastavnika i saradnika Fakulteta na naučnim skupovima, seminarima i okruglim stolovima koji su u proteklih 45 godina organizovani širom bivše Jugoslavije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Fakultet je kroz taj vid angažovanja nastavnika i saradnika uspostavio korisnu saradnju sa mnogim univerzitetima, srodnim fakultetima i naučnim institucijama (zavodima i institutima) iz Bosne i Hercegovine i većine republika bivše SFR Jugoslavije.

 

Veliki hol Fakulteta sa bistom profesora Ljubomira Stavrića,
osnivača i prvog direktora VEKŠ

 

Saradnja sa navedenim institucijama omogućila je i saradnju u oblasti nastave i naučno-istraživačkog rada, tako da je Fakultet godinama angažovao eminentne nastavnike i stručnjake iz ekonomije i srodnih oblasti u nastavnom i različitim vidovima naučnoistraživačkog procesa.

 

Veliki amfiteatar Fakulteta

 

Ekonomski fakultet je, posebno osamdesetih godina prošlog vijeka, u saradnji sa regionalnim privrednim komorama Bijeljina i Doboj organizovao i realizovao veliki broj sesija permanentnog obrazovanja rukovodećih i drugih radnika u privredi sa šireg prostora Bosne i Hercegovine. U novije vrijeme, Fakultet je organizovao nekoliko seminara iz informatike i menadžmenta, te nekoliko okruglih stolova i tribina o savremenom pristupu menadžmentu i mogućim pravcima transformacije vlasničke i upravljačke strukture u privredi.

 

IT centar Fakulteta

 

Sadašnji razvoj visokoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a samim tim i na prostoru Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, obilježen je uključivanjem u Bolonjski proces koji ima za cilj integrisani univerzitet, efikasniji i racionalniji studij, kvalitetniji nastavni proces, primjenu kreditnog sistema za akumuliranje i transfer bodova, kao i veću mobilnost nastavnika i studenata u toku i nakon završetka studija.

 

Obilježavanje godišnjice Fakulteta, 2018. godine

 

Veća mobilnost nastavnika i studenata omogućiće razmjenu studenata i nastavnog osoblja sa drugim univerzitetima, što će značajno uticati na povećanje zapošljavanja, unapređenje pozicije Fakulteta, na ukupni privredni i društveni razvoj Brčko distrikta i šireg područja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

Osnovni podaci o Fakultetu

 

Ekonomski fakultet Brčko je organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji obuhvata dvije akademije i, zajedno s Ekonomskim fakultetom Brčko, 15 fakulteta na području Istočnog Sarajeva, Trebinja, Foče, Pala, Zvornika, Bijeljine, Doboja i Brčkog.

 

Ekonomski fakultet smješten je u zgradi koja je, 1974. godine, namjenski izgrađena za potrebe visokog obrazovanja u Brčkom. Fakultet raspolaže prostorom površine 2300 m2, od čega je 700 m2 namijenjeno nastavnoj djelatnosti, a oko 1130 m2 su kabineti za nastavnike i saradnike,  biblioteka i čitaonica, informatički  kabinet, laboratorija za učenje engleskog jezika i Centar za naučno-istraživački rad, sa savremenom računarskom i drugom opremom. U tabeli su prikazani podaci o Fakultetu.

 

Naziv:

Ekonomski fakultet Brčko

Sjedište:

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

Adresa:

Studentska 11, 76100 Brčko

Telefoni:

+387 49 234 940

+387 49 234 921

Faks:

+387 49 234 942

+387 49 234-912

Web adresa:

http://www.efb.ues.rs.ba/

E-mail

dekanat@efb.ues.rs.ba

sekretarijat@efb.ues.rs.ba

studentska.sluzba@efb.ues.rs.ba

konferencija@efb.ues.rs.ba

zbornik@efb.ues.rs.ba

savez.studenata@efb.ues.rs.ba

icefbd@efb.ues.rs.ba

 

Na Fakultetu je zaposleno 11 nastavnika i 4 saradnika u stalnom radnom odnosu.
U nastavnom procesu angažovano je i 5 nastavnika i dva saradnika koji su stalno zaposleni na fakultetima Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i tri honorarna nastavnika. U administraciji i na tehničkim poslovima angažovano je 14 izvršilaca.

 

Na Ekonomskom fakultetu Brčko trenutno studira 260 studenata, na prvom ciklusu studija, i 60 studenata, na drugom ciklusu studija.  

 

Obrazovna djelatnost Fakulteta

 

Studij na Ekonomskom fakultetu Brčkom organizovan je na studijskom programu Ekonomija u dva ciklusa:

(1) Prvi ciklus: 8 semestara, 240 ECTS bodova

(2) Drugi ciklus, 2 semestra, 60 ECTS bodova.

 

Prvi ciklus traje četiri godine, nakon čega se stiče diploma i naziv diplomirani ekonomista, s naznakom odgovarajućeg smjera:

(1) Računovodstvo i finansije ili
(2) Menadžment.

 

Studenti prve i druge godine prate nastavu i polažu ispite iz zajedničkih nastavnih predmeta, a nakon sticanja uslova za upis treće godine studija mogu se opredijeliti za jedan od navedenih studijskih smjerova.

Drugi ciklus (master studij) traje jednu godinu,  nakon čega se stiče zvanje master ekonomije. Master studij obuhvata dva studijska programa: (1) Marketing i menadžment i (2) Finansijski i bankarski menadžment.

 

Nastavni plan i program oba ciklusa studija je kombinacija starog i novog, revidiranog plana i programa, s obzirom na to da se nastavni planovi i programi kontinuirano inoviraju.

 

Dekani i prodekani Fakulteta

 

Od osnivanja do danas na Ekonomskom fakultetu Brčko birano je 14 dekana. Prvi dekan Fakulteta bio je prof. dr Murat Sinanagić, a prodekani prof. dr Dušan Penezić i doc. mr Šefik Mulabegović. Aktuelni dekan Fakulteta je  prof. dr Lazar Radovanović, a  prodekan za nastavu i studentska pitanja je prof. dr Lejla Terzić.

 

Upis na Fakultet

 

Broj studenata za upis na Fakultet je ograničen, pa se selekcija vrši polaganjem prijemnog ispita iz dva od četiri ponuđena predmeta (Matematika, Informatika, Ekonomika preduzeća i Sociologija).

 

Izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rang-liste koja se sastavlja nakon prijemnog ispita.  Rang-lista kandidata sastavlja se na osnovu uspjeha u srednjoj školi i postignutog rezultata na prijemnom ispitu.

 

Od osnivanja Fakulteta zvanje diplomiranog ekonomiste steklo je 2357 studenata i to: od 1976. do 1997. godine 1067 studenata, od 1997. do 1.10.2021. godine 1290 studenata.

 

Dekan i prodekan Ekonomskog fakulteta sa apsolventima EFB_17

Dekan, prof. dr Lazar Radovanović, prodekan za nastavu i studentska pitanja,

prof. dr Lejla Terzić sa jubilarnom. generacijom apsolvenata Ekonomskog fakulteta Brčko

 

Na drugi ciklus – master studije mogu se upisati kandidati koji su završili prvi ciklus studija iz istog naučnog polja i stekli 240 ECTS bodova, kandidati koji su završili studij po starom programu, nakon provedenog postupka ekvivalencije, i kandidati koji su završili prvi ciklus studija u četvorogodišnjem trajanju na drugim ekonomskim fakultetima, i stekli 240 ECTS bodova, nakon provjere znanja relevantnih za pohađanje studijskog programa.

Studijski programi drugog ciklusa – master studija na Ekonomskom fakultetu Brčko imaju 60 ECTS bodova, nakon prethodno ostvarenih 240 ECTS bodova na prvom ciklusu studija. Predmeti studijskih programa nose 40 ECTS bodova, dok se na osnovu završnog - master rada ostvaruje 20 ECTS bodova.

 

Master studije završila su 24 studenta, a postdiplomske studije 43 studenta.

 

Nastavni proces

 

Studij na Ekonomskom fakultetu Brčko organizuje se u dva ciklusa:

  • studij prvog ciklusa: osam semestara, 240 ECTS bodova,
  • studij drugog ciklusa: dva semestra, 60 ECTS bodova.

 

Prvi ciklus studija traje četiri godine, nakon čega se stiče diploma i naziv diplomirani ekonomista sa naznakom smjera: Računovodstvo i finansije ili Menadžment. Drugi ciklus studija, koji traje jednu godinu, su master studije iz ekonomije.

 

Studenti prve i druge godina studija pohađaju nastavu i polažu ispite iz zajedničkih nastavnih predmeta, a nakon završetka druge godine mogu se opredijeliti za jedan od navedenih studijskih programa.

 

Od akademske 2011/2012. godine na Ekonomskom fakultetu Brčko je započeo master studij na tri studijska programa:

1. Ekonomsko planiranje i razvoj,

2. Marketing i menadžment i

3. Finansijski i bankarski menadžment.

 

Uvođenjem bolonjskih principa u nastavni proces, nastava je organizovana jednosemestralno, a zavisno od fonda časova predavanja i vježbi, određen je broj ECTS bodova za svaki nastavni predmet.

 

Stalni razvoj i usavršavanje nastavnih planova i programa zahtijevao je i česte izmjene u sastavu nastavnog osoblja.