Accounting and finance

 

Stari nastavni planovi i programi do 2018. godine - ARHIVA

 

Nastavni plan i program

I GODINA

 

Šifra

Naziv predmeta

ECTS

Naziv predmeta na engleskom

1.

ZO-08-1-050

Osnovi ekonomije

7

Basics of Economics

2.

ZO-08-1-002

Sociologija

6

Sociology

3.

ZO-08-1-003

Ekonomika preduzeća

7

Enterprise Economics

4.

ZO-08-1-051

Poslovna informatika

7

Business Informatics

5.

ZO-08-1-090

Finansijsko računovodstvo

10

Financial Accounting

6.

ZO-08-1-092

Matematika za ekonomiste

10

Mathematics for Economists

7.

ZO-08-1-009

Menadžment

6

Management

8.

ZO-08-1-091

Poslovni engleski jezik 1

7

Business English Language 1

 

II GODINA

 

Šifra

Naziv predmeta

ECTS

Naziv predmeta na engleskom

1.

ZO-08-1-012

Statistika

10

Statistics

2.

ZO-08-1-093

Monetarna ekonomija i bankarstvo

7

Monetary Economics and Banking

3.

ZO-08-1-013

Marketing

7

Marketing

4.

ZO-08-1-029

Mikroekonomija

6

Microeconomics

5.

ZO-08-1-011

Upravljačko računovodstvo

10

Management Accounting

6.

ZO-08-1-054

Finansijska matematika

7

Financial Mathematics

7.

ZO-08-1-094

Poslovni engleski jezik 2

7

Business English Language 2

8.

ZO-08-1-028

Privredno pravo

6

Business Law

 

III GODINA: Računovodstvo i finansije

 

Šifra

Naziv predmeta

ECTS

Naziv predmeta na engleskom

1.

RF-08-1-015

Poslovne finansije

8

Business Finance

2.

RF-08-1-052

Makroekonomija

8

Macroeconomics

3.

RF-08-1-095

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

7

Small and Medium Sized Enterprises Accounting

4.

RF-08-1-034

Računovodstvo troškova

10

Cost Accounting

5.

RF-08-1-097

Javne finansije

7

Public Finance

6.

RF-08-1-074

Finansijsko izvještavanje

7

Financial Reporting

7.

RF-08-1-035

Međunarodna ekonomija

6

International Economics

8.

RF-08-2-036

Poslovni informacioni sistemi (I)

7

Business Information Systems

9.

RF-08-2-096

Teorija cijena (I)

7

Price Theory

Treća godina: od dva izborna, bira se jedan.

 

IV GODINA: Računovodstvo i finansije

 

Šifra

Naziv predmeta

ECTS

Naziv predmeta na engleskom

1.

RF-08-1-041

Teorija i analiza bilansa

8

Theory and Policy of Balance Sheets

2.

RF-08-1-099

Forenzičko računovodstvo i revizija

8

Forensic Accounting and Auditing

3.

RF-08-1-042

Računovodstveni informacioni sistemi

7

Accounting Information Systems

4.

RF-08-1-101

Specijalni bilansi

8

Special Balance Sheets

5.

RF-08-1-067

Finansijska tržišta

8

Financial Markets

6.

RF-08-1-040

Revizija finansijskih izvještaja

7

Financial Reports Auditing

7.

RF-08-2-046

Elektronsko poslovanje (I)

7

E-Business

8.

RF-08-2-100

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (I)

7

Trade Enterprises Accounting

9.

RF-08-2-068

Ekonomska statistika (I)

7

Economic Statistics

10.

RF-08-2-102

Računovodstvo finansijskih institucija (I)

7

Financial Institutions Accounting

11.

RF-08-1-106

Završni rad

5

B.Sc. Thesis

Četvrta godina: od četiri izborna, biraju se dva predmeta.

 

Ciljevi studijskog programa
Nastavni plan studijskog programa ''Ekonomija'' urađen je u skladu s obavezom Ekonomskog fakulteta Brčko da redovno inovira nastavne planove i programe, s jedne strane, odnosno da uvažava potrebe tržišta rada za kadrovima ekonomske struke, s druge strane. Nastavni plan i programi usklađeni su sa zahtjevima studiranja po Bolonjskim principima i Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske.
U okviru studijskog programa ''Ekonomija'' realizuju se dva smjera:
Računovodstvo i finansije i
Menadžment.  

Cilj studijskog programa „Ekonomija“ je obrazovanje stručnjaka iz užih naučnih oblasti u okviru naučnog polja „Ekonomija“ sa posebnim fokusom na uže naučne oblasti Računovodstvo i revizija, Poslovne finansije i Menadžment, na nivou I ciklusa studija. Polazeći od osnovnog cilja, studijski program je koncipiran tako da studentima omogućava sticanje znanja kako iz fundamentalnih naučno-nastavnih ekonomskih disciplina, tako i iz naučno-nastavnih disciplina obuhvaćenih sintagmom „primijenjena (poslovna) ekonomija“. Studenti se tokom studija podstiču ka traženju i razvijanju sopstvenog karijernog puta, što im je omogućeno kroz odabir smjera i skup obaveznih i izbornih predmeta. Studijski program ''Ekonomija'' zasnovan je na spoju teorijskih i stručno-aplikativnih znanja i ima za cilj da pripremi i osposobi studente za samostalno obavljanje poslova iz domena računovodstva, finansija i menadžmenta, čime se otvara mogućnost za njihovo lakše, brže i uspješnije uključivanje u realno poslovno okruženje.
Studijski program ''Ekonomija'' - smjer Računovodstvo i finansije koncipiran je tako da obuhvata metode i vještine sticanja znanja iz užih naučnih oblasti Računovodstvo i revizija i Poslovne finansije. Cilj studijskog smjera je osposobljavanje studenata za primjenu stečenih teorijskih, naučnih i praktičnih znanja iz oblasti računovodstvenog planiranja, računovodstvene evidencije, računovodstvene kontrole, računovodstvene analize, računovodstvenog izvještavanja, računovodstvenog obračuna i izvještavanja o troškovima i učincima,  finansijskog tržišta kao komponente finansijskog sistema, računovodstvenog informacionog sistema, primjene međunarodnih računovodstvenih standarda, specifičnosti poslovanja i finansijskog izvještavanja malih i srednjih preduzeća, te principa i metoda revizije finansijskih izvještaja. Cilj je razviti kreativne sposobnosti, kao i praktične vještine kod studenata u svrhu efikasnog obavljanja budućih radnih zadataka. Po završetku studijskog programa prvog ciklusa studija, studentima je otvorena mogućnost dalje specijalizacije u oblastima računovodstva i finansija u domenu sticanja licence sertifikovanog računovođe i ovlašćenog revizora.

Cilj studijskog progama „Ekonomija“ je, pored navedenog, i osposobljavanje studenata za samostalni naučnoistraživački rad, u svrhu produbljivanja postojećih i razvijanja novih znanja, čime se pripremaju za eventualni nastavak školovanja na drugom i trećem ciklusu studija.