Management

 

Stari nastavni planovi i programi do 2018. godine - ARHIVA

 

Nastavni plan i program

I GODINA

 

Šifra

Naziv predmeta

ECTS

Naziv predmeta na engleskom

1.

ZO-08-1-050

Osnovi ekonomije

7

Basics of Economics

2.

ZO-08-1-002

Sociologija

6

Sociology

3.

ZO-08-1-003

Ekonomika preduzeća

7

Enterprise Economics

4.

ZO-08-1-051

Poslovna informatika

7

Business Informatics

5.

ZO-08-1-090

Finansijsko računovodstvo

10

Financial Accounting

6.

ZO-08-1-092

Matematika za ekonomiste

10

Mathematics for Economists

7.

ZO-08-1-009

Menadžment

6

Management

8.

ZO-08-1-091

Poslovni engleski jezik 1

7

Business English Language 1

 

II GODINA

 

Šifra

Naziv predmeta

ECTS

Naziv predmeta na engleskom

1.

ZO-08-1-012

Statistika

10

Statistics

2.

ZO-08-1-093

Monetarna ekonomija i bankarstvo

7

Monetary Economics and Banking

3.

ZO-08-1-013

Marketing

7

Marketing

4.

ZO-08-1-029

Mikroekonomija

6

Microeconomics

5.

ZO-08-1-011

Upravljačko računovodstvo

10

Management Accounting

6.

ZO-08-1-054

Finansijska matematika

7

Financial Mathematics

7.

ZO-08-1-094

Poslovni engleski jezik 2

7

Business English Language 2

8.

ZO-08-1-028

Privredno pravo

6

Business Law

 

III GODINA: Menadžment

 

Šifra

Naziv predmeta

ECTS

Naziv predmeta na engleskom

1.

ME-08-1-015

Poslovne finansije

8

Business Finance

2.

ME-08-1-052

Makroekonomija

8

Macroeconomics

3.

ME-08-1-055

Projektni menadžment

7

Project Management

4.

ME-08-1-036

Poslovni informacioni sistemi

7

Business Information Systems

5.

ME-08-1-056

Strategijski menadžment

10

Strategic Management

6.

ME-08-1-023

Međunarodni marketing

7

International Marketing

7.

ME-08-1-035

Međunarodna ekonomija

6

International Economics

8.

ME-08-2-064

Menadžment u turizmu (I)

7

Tourism Management

9.

ME-08-2-098

Kanali marketinga (I)

7

Marketing Channels

Treća godina: od dva izborna, bira se jedan.

 

IV GODINA: Menadžment

 

Šifra

Naziv predmeta

ECTS

Naziv predmeta na engleskom

1.

ME-08-1-062

Menadžment kvaliteta

8

Quality Management

2.

ME-08-1-063

Informacioni sistemi u menadžmentu

8

Information Systems in Management

3.

ME-08-1-043

Preduzetništvo

7

Entrepreneurship

4.

ME-08-1-057

Menadžment ljudskih resursa

8

Human Resource Management

5.

ME-08-1-067

Finansijska tržišta

8

Financial Markets

6.

ME-08-1-059

Poslovna organizacija

7

Business Organisation

7.

ME-08-2-069

Marketing usluga (I)

7

Services Marketing

8.

ME-08-2-103

Ponašanje potrošača (I)

7

Consumers Behavior

9.

ME-08-2-104

Kvantitativne metode u ekonomiji (I)

7

Quantitative Methods in Economics

10.

ME-08-2-046

Elektronsko poslovanje (I)

7

E-Business

11.

ME-08-1-106

Završni rad

5

B.Sc. Thesis

Četvrta godina: od četiri izborna, biraju se dva predmeta.

 

Ciljevi studijskog programa
Nastavni plan studijskog programa ''Ekonomija'' urađen je u skladu s obavezom Ekonomskog fakulteta Brčko da redovno inovira nastavne planove i programe, s jedne strane, odnosno da uvažava potrebe tržišta rada za kadrovima ekonomske struke, s druge strane. Nastavni plan i programi usklađeni su sa zahtjevima studiranja po Bolonjskim principima i Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske.
U okviru studijskog programa ''Ekonomija'' realizuju se dva smjera:
Računovodstvo i finansije i
Menadžment.  

Cilj studijskog programa „Ekonomija“ je obrazovanje stručnjaka iz užih naučnih oblasti u okviru naučnog polja „Ekonomija“ sa posebnim fokusom na uže naučne oblasti Računovodstvo i revizija, Poslovne finansije i Menadžment, na nivou I ciklusa studija. Polazeći od osnovnog cilja, studijski program je koncipiran tako da studentima omogućava sticanje znanja kako iz fundamentalnih naučno-nastavnih ekonomskih disciplina, tako i iz naučno-nastavnih disciplina obuhvaćenih sintagmom „primijenjena (poslovna) ekonomija“. Studenti se tokom studija podstiču ka traženju i razvijanju sopstvenog karijernog puta, što im je omogućeno kroz odabir smjera i skup obaveznih i izbornih predmeta. Studijski program ''Ekonomija'' zasnovan je na spoju teorijskih i stručno-aplikativnih znanja i ima za cilj da pripremi i osposobi studente za samostalno obavljanje poslova iz domena računovodstva, finansija i menadžmenta, čime se otvara mogućnost za njihovo lakše, brže i uspješnije uključivanje u realno poslovno okruženje.

Studijski program ''Ekonomija'' – smjer Menadžment oblikovan je s ciljem da omogući studentima sticanje znanja i usvajanje vještina potrebnih za pokretanje i vođenje samostalnih preduzetničkih poduhvata i projekata, te za upravljanje i rukovođenje u svim vrstama organizacija i na svim organizacionim nivoima kroz osposobljenost za donošenje poslovnih odluka, odnosno uspješnu realizaciju svih osnovnih menadžerskih funkcija: planiranje, organizovanje, upravljanje i kontrola. Sticanjem osnovnih znanja iz domena primjene informacionih tehnologija u poslovanju studenti se osposobljavaju da evaluiraju i odaberu odgovarajuća  informaciono-tehnološka rješenja koja se mogu uspješno primijeniti u različitim funkcionalnim područjima poslovanja. Studenti kroz nastavu uče i usvajaju vještine timskog rada i donošenja odluka. Besplatan pristup internetu omogućava studentima jednostavno pretraživanje dostupnih baza podataka korisnih u rješavanju problemskih zadataka i analiziranju stvarnih situacija iz poslovne prakse, čime se nadopunjuju teorijska znanja i podstiče kritično promišljanje tema.


Cilj studijskog progama „Ekonomija“ je, pored navedenog, i osposobljavanje studenata za samostalni naučnoistraživački rad, u svrhu produbljivanja postojećih i razvijanja novih znanja, čime se pripremaju za eventualni nastavak školovanja na drugom i trećem ciklusu studija.