Ljiljana Tanasić

Ljiljana Tanasić

Podaci o nastavniku

 

Zvanje

Viši asistent

 

Predmeti

Upravljačko računovodstvo,
Teorija i analiza bilansa

 

Kabinet

111

 

Vrijeme prijema

Ponedeljak 1000-1100; petak 900-1000

 

Broj telefona

049/234-931, lokal 122

 

Mejl

ljiljana.tanasic@efb.ues.rs.ba

 

 

Biografija

Ljiljana Tanasić je rođena u Brčkom 12. maja 1981. godine. Srednju Ekonomsku školu ''Dragan Veselić'' u Brčkom završila je, kao učenik generacije, 2000. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Brčkom u februaru 2005. godine, smjer Računovodstvo i finansije. U toku školovanja, na osnovu odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta, bila je angažovana u nastavnom procesu, kao student demonstrator. Na sveukupnom studiju ostvarila je prosječnu ocjenu 9,1.

Postdiplomske studije završila je na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, smjer Menadžment u računovodstvu i revizija, ostvarivši prosječnu ocjenu 10. Magistarsku tezu odbranila je u oktobru 2011. godine.

Od 2006. godine zaposlena je na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, organizaciona jedinica Ekonomski fakultet Brčko, u zvanju asistenta, a od 2012. godine u zvanju višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Računovodstvo i revizija. Na studentskim anketama, sprovođenim od strane Univerziteta, dobijala je visoke ocjene i pohvale.

U periodu 2008-2013. godine sarađivala je sa edukativno-konsultantskom kućom ''FINconsult'' d.o.o. Tuzla, u oblasti edukacije za sticanje različitih nivoa zvanja u računovodstvenoj profesiji.

Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

Udata, majka dvije djevojčice.

 

Bibliografija

Važniji radovi:

  1. Tanasić, Lj., (2009), Kontni plan kao element organizacije preduzeća, Poslovni konsultant, Godina I, Broj 1, ''FINconsult'', Tuzla, str. 83-90.
  2. Tanasić, Lj., (2011), Upravljačko-informacioni doprinosi Lean računovodstva u savremenom poslovnom okruženju, Međunarodni naučni skup ''Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima'', ISBN: 978-99938-95-13-8, Ekonomski fakultet u Brčkom, Brčko, str. 260-267.
  3. Tanasić, Lj., (2012), Lean proizvodnja – inovacija za XXI vijek, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Broj 6, ISSN: 1840-3557, Pale, str. 307-322.
  1. Tanasić, Lj., (2012), Total productive maintenance–a solution for optimizing the productivity of manufacturing equipment, II International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2012 (EMC 2012), ISBN: 978-86-7672-165-8, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet ''Mihajlo Pupin'', Zrenjanin, str. 401-406.
  2. Tanasić, Lj., (2013), Lean koncept poslovanja – put za izlazak domaćih preduzeća na globalno tržište, Acta Economica, Godina 11, Broj 8, ISSN: 1512-858X, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, str. 363-383.
  3. Tanasić, Lj., (2013), Obračun troškova toka vrijednosti kao osnova za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka u lean proizvodnom okruženju, Poslovni konsultant, Godina V, Broj 23, ISSN: 1986-5538, ''FINconsult'', Tuzla, str. 41-51.
  4. Tanasić, Lj., (2013), Računovodstveni aspekt mjerenja performansi u lean proizvodnom okruženju, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Broj 7, ISSN: 1840-3557, Pale, str. 223-234.
  5. Tanasić, Lj., (2014), Lean metode i tehnike – rješenje za savremene uslove poslovanja, Novi ekonomist - Prvi internacionalni naučni skup ''EKONBIZ 2013'', Godina VIII, Broj 15, ISSN: 1840-2313, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, str. 31-38.