Александар Ђурић

Александар Ђурић

Подаци о наставнику

Звање

Доцент

Предмети

Менаџмент у туризму

Кабинет

 

Вријеме пријема

 

Број телефона

 

Мејл

aleksandar.brcko@gmail.com

Биографија

Др Александар (Бранко) Ђурић је рођен 14. 12. 1973. у Дервенти, Република Српска. Основну и средњу школу је завршио у Српском Броду 1992. године и исте године одлази на студије у Нови Сад. Дипломирао је 03. 12. 1997. године на Природно-математичком факултету, Институту за географију (смјер-туризам) стекавши звање дипломирани географ-туризмолог. Тема одбрањеног дипломског рада била је “Туристички потенцијали Јахорине”.   Постдипломске студије на истом факултету успјешно завршава 2001. године одбраном магистарског рада под називом “Могућности развоја ловног туризма у Републици Српској”. Као стручни научни сарадник, асистент Одсјека за географију, Природно-математичког факултета у Бања Луци  ради током 1998., 1999., 2000. и 2001. године на извођењу наставе, испита и вјежби из наставних предмета: Основа туризмологије и Културно-историјских основа туризма код проф. др Живадина Јовичића и Туристичке географије код проф. др Стевана Поповића а у школској 2003/2004. и 2004/2005. ангажован је као члан испитне комисије на наставним предметима Туристичке агенције и Туристичко комуницирање. Докторирао је на Природно-математичком факултету, Департману за географију, туризам и хотелијерство у Новом Саду 29. 04. 2004. године одбранивши докторску дисертацију под називом: “Туристичка валоризација православних манастира у Босни и Херцеговини”.  Научне области интересовања су му Туристичка географија, Културно-историјске основе туризма, Менаџмент туристичке привреде, Основе друштвених наука, Просторно планирање у туризму, Маркетинг у туризму, итд.

У хонорарном допунском радном односу од 2009. до 2012. године, као доцент, предавач је више туристичких предмета (Културно-историјске основе туризма, Економика туризма, Пословање туристичких агенција, Савремене тенденције у туризму, на студијском програму географија-туризам) на Филозофском факултету Пале, као и предавач на Економском факултету у Брчком од 2010. до 2012. године на предмету Менаџмент у туризму. Од 2018. године поново биран у звање доцента, ужа научна област Друштвена географија, на Универзитету у Источном Сарајеву, Педагошком факултету у Бијељини гдје је од 16.1.2023. године у сталном радном односу. Координатор пројекта у изради наставног плана и програма за полагање стручних испита за туристичке водиче у Републици Српској и Предсједник је Комисије за полагање Стручног испита за туристичког водича у Републици Српској. Обављао дужности савјетника Министра трговине и туризма у Влади Републике Српске, шефа Службе за туризам у Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и члана Радне групе за туризам на нивоу Босне и Херцеговине. Учесник је више Међународних конференција, семинара и симпозијума који су се бавили Стратегијским развојем туризма и планирањем одрживог развоја туризма (Шпанија - Палма де Мајорка, новембар 2005, Сарајево, март 2006., Берлин 2018. и др.) Досадашњи научно-истраживачки рад се односио на географску усмјереност, туристичку валоризацију и промоцију како природних тако и анропогених потенцијала у Републици Српској и Босни и Херцегивини. Посебно обрађиване су теме које нису имале научно-истраживачку заступљеност као што су интердисциплинарно проучавање религије и дефинисање туристичког производа у вјерском туризму. На сличан аналитички начин проучаван је и ловно-туристички производ Републике Српске у сарадњи са Ловачким савезом Републике Српске. Током научно-истраживачког рада примјењује већи број метода и техника као што су аналитичка, компаративна, картографска, статистичка, графичка али и интердисциплинарне које допуњују поменуте. Досадашњи научни рад  усредсређен је на изналажење начина за коришћење хетерогене структуре потенцијала у Републици Српској и Босни и Херцегoвини са аспекта развоја туризма. Постигнути резултати су и добра основа за даља научна истраживања туризмолога, економиста, географа, еколога, биолога, теолога просторних планера али и многих других пројект менаџера који ова истаживања могу употребити у развој тематских пројеката. Аутор је књига Ловни туризам у Републици Српској- могућности и перспективе, Православни манастири у Босни и Херцеговини – духовно историјски и туристички преглед; „Приручник за полагање стручног испита за туристичког водича у Републици Српској“(у коауторству са др Прерадовићем, др Шево, проф. Пејашиновићем и Вукићем); Приручник за полагање стручног испита за туристичког водича у Брчко дистрикту БиХ (у коауторству са проф. др Халидом Куртовићем и проф.др Љубишом Прерадовићем), Приручник за развој сеоског туризма општине Теслић у коауторству са Дарком Ђуровићем, Приручник за вјерски туризам, Туристички водичи Републике Српске у коауторству са проф. др Љиљом Шево, туристичке монографије Брчко дистрикт БиХ у три измијењена и допуњена издања, Република Српска пут до демографског успона у коауторству са проф. др Стевом и Дарком Пашалићем. Рецензент и главни и одговорни уредник је више стручних и научних публикација које се баве интердисциплинарним истраживањима.

Библиографија

 • Потенцијали развоја еко туризма у Републици Српској, Међународна конференција Јахорински пословни форум 2016, Јахорина 2016.
 • Потенцијали развоја туризма у руралном подручју Републике Српске, Међународна конференција Јахорински пословни форум 2016, Јахорина 2016.
 • Service Economy and Tourism with Special View on Rural Tourism in Bosnia and Herzegovina, Chalenges of Economic Sciences in the 21. Century, Belgrade 2008.
 • Могућности развоја агротуризма у регији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Међународни научни скуп - Развој пољопривреде и туризма, Опатија.
 • Application of the Globalgap standard the Brcko district of the Bosnia and Herzegovina, III Inter Departmental Meeting of Agricultural Economists, Monography, University „St. Kiril and Methodius“ in Scopje-Faculty of Agricultural Sciences and Food, Ohrid.
 • Манастир Озрен - манастир посвећен Светом оцу Николају,Религија - научни часопис за интердисциплинарно проучавање религије.
 • Манастир Светог архангела Михаила у Драгаљевцу, Религија - научни часопис за интердисциплинарно проучавање религије.
 • The competitiveness of tourism and rural tourism offer in Bosnia and Herzegovina through application of the marketing approach“ , 113 th Seminar of the EAAE, 9th-11th, December 2009, Belgrade, Serbia.
 • Манастири и цркве као непроцјењиве вриједности и снажан мотив туристичких кретања,  Религија - научни часопис за интердисциплинарно проучавање религије.
 •  Могућност за развој туризма у Брчко дистрикту кроз пројекте прекограничне сарадње“ - Прва научно-стручна конференција - Развој људских ресурса у туризму, Зборник радова научне конференције о туризму Јахорина 2012.
 • Анализа постојећих туристичких ресурса и услуга у Босни и Херцеговини, Прва научно-стручна конференција-Развој људских ресурса у туризму, Јахорина 2012.
 • Туристичко-ловни потенцијали општине Пелагићево, Међународна конференцијаВалоризација и очување потенцијала Подунавља, Бања Лука, 2009.
 • Вјерски објекти националних мањина у функцији промоције у туризму, Зборник радова Националне мањине у Републици Српској, Бања Лука, 2011.
 • Организационо посредовање туристичких агенција у реализацији туристичких аранжмана према вјерским објектима, Баштинар - часопис за његовање српског културно-историјског насљеђa.
 • Манастир Тавна, Баштинар - часопис за његовање српског културно-историјског насљеђа.
 • Понашање у храмовима приликом туристичке посјете, Зборник радова ПМФ-а у Новом Саду.
 • Рурална подручја као еко-туристички потенцијал Републике Српске, Међународни научни скуп -Ресурси Републике Српске, Академија наука и умјетности Републике Српске.
 • Могућност развоја туризма у Брчко дистрикту БиХ преко ИПА-а програма помоћи, Међународна конференција о туризму и околишу, Сарајево 2010.
 • Рурални туризам и пољопривреда у Брчко дистрикту Босне и Херцеговинe, Међународни научни скуп - Мултифункционална пољопривреда и рурални развој Нови Сад-Београд.
 • Culture and event tourism in Bosnia and Herzegovina, International Symposium - Brčko, Decembar 06-09. 2007.
 • Културно-манифестациони туризам у Брчко дистрикту БиХ, Mеђународни етно-музиколошки научни скуп Брчко-Бања Лука.
 • Развијање агротуризма у Брчко дистрикту БиХ- шанса за нова радна мјеста, Научни скуп Инвестирањем до нових радних мјеста у Босни и Херцеговини, Економски факултет у Тузли,  Тузла 2010.
 •  Структурно-развојна питања туризма Републике Српске у односу на међународне токове, Међународна конференција о туризму и околишу, Сарајево 2010.
 • Туристички производ Јахорине намијењен југословенском тржишту, Међународни симпозијум Бања Лука, Лакташи.
 • Улога географских научних дисциплина у представљању здравственог стања становништва, Међународни научни скуп, Значај и улога науке у савременом друштву, Бања Лука.
 • Развој компетентних људских ресурса за потребе туризма у земљама региона Југоисточне Европе, Зборник радова научне конференције о туризму, Јахорина 2012.
 •  Потенцијали развоја туризма у руралном подручју Републике Српске, Зборник радова – Јахорински пословни форум 2016.
 • Потенцијали развоја еко туризма у Републици Српској, Зборник радова – Јахорински пословни форум 2016.
 • Перспективе развоја туризма у Брчко дистрикту БиХ, Зборник радова – Научни скуп Економског факултета у Брчком, 2016.
 • Примјери етно и еко туризма у Републици Српској, Научна конференција Факултета за туризам и хотелијерство у Врњачкој бањи, Зборник радова научне конференције о туризму , Врњачка бања 2017.
 • Еconomic and demographic consequences of depopulation processes in Bosnia and Herzegovina-International Journal of Current Research, Vol.9, Issue 10., pp.58903-58910, October 2017.
 • A multi-criteria decision analysis with special reference to loess and archaeolocigal sities in Serbia (Could geosciencses and archaeology cohabitate, research Article; De Gruyter; Open Geosci. 2018. 10:333-343);
 • Evaluation of rural tourism in the area of Brcko District using Multi-criterial decision-making methods, International Review, 11(3-4), 136-144. https://doi.org/10.5937/intrev2204143N, Baze: ESCI (WoS), DOAJ, Erihplus, ISSN: 2560-3353.
 • Electric vehicles selection based on Brcko District taxi service demands, a multicriteria approach, Urban Science, 6(4), 73. https://doi.org/10.3390/urbansci6040073 Baze: ESCI (WoS), DOAJ, Environment Index, ISSN: 2413-8851.
 • Туризам у Брчко Дистрикту БиХ у вријеме пандемије Ковид 19, Академски преглед, 5(1), 22-31. https://doi.org/10.7251/AP2201022D, Baze: Erihplus, ISSN: 2637-2525.
 • Archeological sites in Skelani, genesis of creation and possibilities of tourist valorization, Knowledge International Journal, 2021, 45/5, 1049-1054.
 • Туризам у савременом европском и евроазијском простору – стање, проблеми, изазови, перспективе, Зборник радова међународне научне конференције: Туризам у савременом европском и евроазијском простору - стање, проблеми, изазови, перспективе.
 • The concept of the thematic route the rakija routes of Serbia, Зборник радова међународне научне конференције: Туризам у савременом европском и евроазијском простору - стање, проблеми, изазови, перспективе.
 • Развој и израда курикулума у настави, Зборник радова Педагошког факултета у Бијељини, 2023.

 Пројекти:

Учешће у реализацији научних пројеката:

 • Александар Ђурић и група аутора; Програм за полагање стручних испита за туристичке водиче у Републици Српској.
 • Александар Ђурић, Туристички потенцијали Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
 • Туристичка сигнализација у Републици Српској.
 • Александар Ђурић и Љубиша Прерадовић, Израда базе података туристичких потенцијала Републике Српске.
 • Александар Ђурић и група аутора Стратегија развоја туризма општине Плужине (Црна Гора).
 • Александар Ђурић: Стратегија развоја туризма општине Пелагићево.
 • Александар Ђурић, Израда Туристичке брошуре Републике Српске.
 • Александар Ђурић и група аутора: Студија изводљивости туристичке сигнализације Брчко дистрикта БиХ.
 • Александар Ђурић: Елаборат о друштвено-економској оправданости оснивања Туристичке организације Брчко дистрикта БиХ.