Послиједипломске студије

Економски факултет у Брчком од 2005. године организује послиједипломске студије на два смјера:

I Менаџмент и предузетништво
II Менаџмент у рачуноводству и ревизија

Оба смјера имају по једанаест предмета: пет предмета представљају заједничке предмете, а пет су везана за уже стручна подручја на сваком смјеру, док се предмет Методологија научно - истраживачког рада не полаже.

Услови

Право на упис постдипломског студија на Економском факултету у Брчком имају сви кандидати који посједују диплому о заршеној високој школској спреми.

Кандидати који су завршили економски факултет са просечном оценом испод 8 (осам), полагаће квалификациони упис из једног од следећих предмета: Економика предузећа, Менаџмент или Финансијско рачуноводство.

Кандидати који су завршили други факултет, а имају просјечну оцjену испод 8 (осам), полагаће у току првог семестра два испита разлике, које ће дефинисати Руководилац за постдиплмоске студије.

Кандидати који су завршили други факултет, а имају просјечну оцjену до 8 (осам), полагаће квалификациони испит из Економике предузећа или Менаџмента. Као и у претходном ставу и за ове кандидате постоји обавеза полагања разлике испита у првом семстру. Квалификациони испит се полаже методом теста.

Када студенту преостане један неположени испит може пријавити тему магистарског рада.

Програм

Настава на постдипломском студију реализује се према програму који обухвата следеће циљеве:

- програм студија представља заокружену целину којој је у фокусу проблематика: менаџмент и предузетништво, менаџмент у рачуноводству и ревизија,
- програмски садржај сваке дисциплине обухвата савремене тековине научног рада,
- програмима свих дисциплина предвиђа се примјена савремених теоријских достигнућа у анализи примјера из праксе,
- као подлога савладавању програма свих дисциплина је савремена домаћа и страна литература.

План наставе

Менаџмент и предузетништво
Предмет
I
II
III
Методологија научноистраживачког рада
10
 
 
Менаџмент информационих система
20
 
 
Стратегијски менаџмент
20
 
 
Управљање људским ресурсима
20
 
 
Финансијски менаџмент
 
20
 
Предузетнички менаџмент
 
20
 
Мала и средња предузећа (мала привреда)
 
20
 
Управљање маркетингом
 
 
20
Квантитативне методе у менаџменту
 
20
Менаџмент тоталног квалитета
 
 
20
Маркетинг информациони систем
 
 
20
Укупно часова по семестру
70
60
80

 

Менаџмент у рачуноводству и ревизија
Предмет
I
II
III
Методологија научноистраживачког рада
10
 
 
Менаџмент информационих система
20
 
 
Стратегијски менаџмент
20
 
 
Управљање људским ресурсима
20
 
 
Финансијски менаџмент
 
20
 
Предузетнички менаџмент
 
20
 
Финансијско извјештавање
 
20
 
Екстерна финансијска ревизија
 
 
20
Рачуноводствени информациони системи
 
 
20
Управљачко рачуноводство
 
 
20
Електронско пословање
 
 
20
Укупно часова по семестру
70
60
80

Термини предавања предвиђени су за петак од 15 - 20 часова и суботу од 9 - 14 часова. Предавања ће се изводити у сали на Економском факултету у Брчком.

Руководилац постдипломског студија је доц. др Теодор Петровић, доцент.

Обрасци

Назив обрасца

Напомена

Пријава за упис на послиједипломске студије

Образац штампати на једном листу