Дејан Тешић

Дејан Тешић

Подаци о наставнику

Звање

Доцент

Предмети

Маркетинг, Међународни маркетинг, Маркетинг услуга, Менаџмент људских ресурса, Економика предузећа, Стратегијски маркетинг, Управљање маркетингом, Стратегије тржишног комуницирања

Кабинет

112

Вријеме пријема

четвртак 12 - 14

Број телефона

049/234-931

Мејл

dejan.tesic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Дејан Тешић је рођен 23.10.1988. године у Брчком, гдје је завршио основну школу и Гимназију. На Економском факултету Брчко Универзитета у Источном Сарајеву је дипломирао 2011. године. Године 2014. завршио је мастер студије на Економском факултету Брчко Универзитета у Источном Сарајеву. Докторске студије на Економском факултету Универзитета у Београду је завршио 2022. године, смјер Пословно управљање.  Године 2015. изабран је у звање асистента за ужу научну област Маркетинг на Економском факултету Брчко Универзитета у Источном Сарајеву. Године 2017. изабран је у звање вишег асистента. У звање доцента на ужој научној области Маркетинг изабран је 2023. године. Ангажован је као наставник и сарадник на предметима Маркетинг, Маркетинг услуга и Стратегијски маркетинг, а поред извођења наставе, обавља и функцију секретара Катедре за маркетинг и менаџмент Универзитета у Источном Сарајеву.

 

Библиографија

A) Objavljeni radovi u časopisima indeksiranim u relevantnim bazama

            Web of Science Core Collection:

 1. Tešić, D., Bogetić, Z., & Petković, G. (2022). The influence of retail facility lighting on
  shoppers’ product perception. Strategic Management-International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 27(4), 41-54.
 2. Tešić, D. (2020). Measuring dimensions of service quality. Strategic Management-International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 25(1), 12-20.
 3. Lalić, S., Stević, S., & Tešić, D. (2018). Usage of customer profitability management tools on the textile market of Bosnia and Herzegovina. Fibres and textiles in Eastern Europe, 26(3), 8-13.
 4. Poljić, M., Tešić, D., & Košutić, N. (2018). Participation of digital promotion in the promotional mix of small enterprises. Strategic Management - International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 23(4),32-39.

 

Ostali radovi u časopisima:

 1. Tešić, D., & Bogetić, Z. (2022). Models of Consumer Behavior: A Literature Review. Proceedings of Faculty of Economics Brcko, 16, 21-30.
 2. Tešić, D., Grodzicki, T., & Stević, S. (2022). Perceived Usefulness of Marketing Tools: Evidence from Bosnia and Herzegovina and Poland. Proceedings of Faculty of Economics Brcko, 16, 1-10.
 3. Tešić, D., Tanasić, Lj., & Međedović, B. (2020). Analysis of the work status structure of the graduate students of the Economic faculty of Brčko. Proceedings of Faculty of Economics Brcko, 14, 50-56.
 4. Лалић, С., и Тешић, Д. (2018). Синергија маркетинга и рачуноводства у свјетлу BSC модела евалуације пословања малих предузећа. Financing – научни часопис за економију, 57-69.

 

B) Objavljeni radovi na naučnim skupovima:

 1. Стевић, С., и Тешић, Д. (2022). Техничко-технолошка и тржишна успјешност малих и средњих предузећа у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине. Зборник радова осме међународне конференције Економског факултета Брчко „Перспективе власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја“, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, 1-12.
 2. Радовановић, Л., и Тешић, Д. (2020). Коришћење услуга е-трговине на мало у студентској популацији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. Зборник радова XXV интернационалног научног скупа СМ2020, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, Суботица, 180-187.
 3. Танасић, Љ., Тешић, Д., и Међедовић, Б. (2020). Оцјена задовољства свршених студената услугама Економског факултета Брчко. Зборник радова са Шесте међународне конференције ''Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја'', Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, 1-8.
 4. Lalić, S., Tešić, D., Veledar, B. (2019). Differences in using Balance Scorecard Model Between the For-profit and Not-for-profit Sector, 6th International Scientific Conference Economy of Integration (ICEI 2019), University of Tuzla, Faculty of Economics, 245-255.
 5. Лалић, С., Пољић, М., и Тешић, Д. (2018). Методе утврђивања цијена у малим предузећима Брчко дистрикта. Зборник радова Пете међународне конференције „Улога високошколских установа у савременом пословном амбијенту,“, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, 46-51.

 

 

Остале компетенције