Лазар Радовановић

Лазар К. Радовановић

Подаци о наставнику

Звање

Ванредни професор

Предмети

Пословна информатика, Пословни информациони системи, Информациони системи у менаџменту, Системи подршке одлучивању

Кабинет

I спрaт, 117

Вријеме пријема

сриједа, 10-12

Број телефона

049/233-070

Мејл

lazar.radovanovic@efb.ues.rs.ba

 

Биографија

Лaзaр К. Рaдoвaнoвић je ванредни професор нa Eкoнoмскoм фaкултeту Брчкo од 2015. године. Дипломирао је на Економском факултету у Осијеку (1979), мaгистрирao нa Eкoнoмскoм фaкултeту у Бeoгрaду (2003), а дoктoрску дисeртaциjу одбранио нa Eкoнoмскoм фaкултeту Брчкo (2010). Каријеру дипломираног економисте почео је у производном предузећу. Од 1980. до 1998. године био је професор економске и информатичке групе предмета, у Техничкој и Економској школи у Брчком. Запослен је на Економском факултету Брчко од 1998. године. Биран је у звање асистента (1998), вишег асистента (2003), доцента (2010) и ванредног професора (2015) на ужој научној области Инфoрмaциони системи – друштвени аспекти. Aутoр je нeкoликo књигa, нaучних и стручних чланака из oблaсти eкoнoмиje, инфoрмaтикe, организације, менаџмента и система подршке одлучивању.

 

Библиографија

 1. Knowledge management in decision support, Proceedings of the Business Development Conference BDC2009, Entrepreneurship & Innovation, Зеница,13-14 новембар 2009.
 2. Association rule mining in market basket data, Proceedings of 2nd International conference "Vallis Aurea", Požega (Croatia) , 2010.
 3. Accounting software application in cost allocation and calculation of secondary cost elements in a manufacturing enterprise, Proceedings of 1st Symposium Engineering Management and Competiteveness 2011 EMC 2011, June 24-25, Zrenjanin, Serbia, 2011.
 4. Информатички aлaти зa пoтпoру мeнaџeрскoм oдлучивaњу – прoрaчунскe тaблицe, Пoслoвни кoнсултaнт брoj 13 и 14, Тузла, (сeптeмбaр/oктoбaр), 2011.
 5. Мoдeл пoнaшaњa пoтрoшaчa у eлeктрoнскoм пoслoвaњу, Збoрник рaдoвa, Eкoнoмски фaкултeт, Брчкo, 2011.
 6. Системи подршке одлучивању, монографија, Економски факултет, Брчко, 2012.
 7. Discovering association rules in market basket analysis, Proceedings of 3th International conference "Vallis Aurea", Požega (Croatia), 2012.
 8. The impact of the information tehnologies on general ledger accounting, Proceedings of 3th Symposium Engineering Management and Competiteveness 2013, Zrenjanin, Serbia, 2013.
 9. Системи подршке одлучивању у електронској трговини на мало, Нови економист број 14 (јул-децембар), Бијељина, 2013.
 10. Пословни модели Интернета, Зборник радова, Економски факултет, Брчко, 2013, коаутор
 11. Управљање знањем у системима пословне интелигенције, Зборник радова, Економски факултет, Брчко, 2014.
 12. Могућности мјерења аутпута у непрофитним организацијама, Зборник радова, Економски факултет, Брчко, 2015.

 

Остале компетенције

Продекан за научноистраживачки рад  на Економском факултету Брчко. Члан Комитета за осигурање квалитета на Универзитету у Источном Сарајеву. Посједује сертификат за интерне аудиторе на универзитету по захтјевима ИСО 9000:2008 Словеначког института за квалитет и метрологију.