Лазар Радовановић

Лазар К. Радовановић

Подаци о наставнику

Звање

Редовни професор

Предмети

Пословна информатика, Пословни информациони системи, Информациони системи у менаџменту, Електронско пословање, Системи подршке одлучивању

Кабинет

I спрaт, 117

Вријеме пријема

сриједа, 10-12

Број телефона

049/233-070

Мејл

lazar.radovanovic@efb.ues.rs.ba
lazar.radovanovic.efb@gmail.com

 

Биографија

Лaзaр К. Рaдoвaнoвић je редовни професор нa Eкoнoмскoм фaкултeту Брчкo, од 2021. године. Дипломирао је на Економском факултету у Осијеку (1979), мaгистрирao нa Eкoнoмскoм фaкултeту у Бeoгрaду (2003), а дoктoрску дисeртaциjу одбранио нa Eкoнoмскoм фaкултeту Брчкo (2010). Каријеру дипломираног економисте почео је у производном предузећу, 1979. године. Од 1980. до 1998. године био је професор економске и информатичке групе предмета, у Техничкој и Економској школи у Брчком. Запослен је на Економском факултету Брчко од 1998. године. Биран је у звање асистента (1998), вишег асистента (2003), доцента (2010), ванредног професора (2015) и редовног рофесора (2021) на ужој научној области Инфoрмaциони системи – друштвени аспекти. Aутoр je нeкoликo књигa, нaучних и стручних чланака из oблaсти eкoнoмиje, инфoрмaтикe, организације, менаџмента и система подршке одлучивању.

 

Библиографија

 1. Радовановић, К. Л., Информациони системи менаџмента, Економски факултет, Брчко, 2021.
 2. Радовановић, Л., Тешић, Д., Коришћење услуга е-трговине на мало у студентској популацији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, XXV Интернационални научни симпозијум Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, Суботица, Република Србија, 19. мај 2020.
 3. Agibalov, A., Zaporozhtseva, L., Radovanović, L., Joint projects and development activities in the field of digital economies and innovation of Serbia and Russia, Зборник радова Економског факултета Брчко, 2020.
 4. Агибалов, А., Запорожцева, Л., Ткачева, Ю., Радованович, Л., Методология обеспечения развития сельских территорий в современных условиях (Methodology for ensuring the development of rural areas in modern conditions), Финансы, экономика, стратегия (Финансије, економија, стратегија), Вороњеж, Русија, 2019.
 5. Radovanović, L., Glotina, M. I., Petrović, M. T., Allocation of secondary costs by using the matrix functions of spreadsheet programs,  Зборник радова Економског факултета Брчко, 2019.
 6. Радованович, Л., Запорожцева, Л., Каностревац, В.,  Развитие программного обеспечения управления финансовой безопасностью коммерческих организаций (Развој софтверског управљања финансијском безбједношћу комерцијалних организација), Производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасности), V международ. прак. конф. (Производња и прерарада пољопривредних производа: Менаџмент квалитета и безбједности, V Међународна научно-стручна конференција, Вороњеж, Русија, 2018.
 7. Глотина, И. М., Радованович, Л., Проблемы интернет-мошенничества в условиях цифровой экономики (Тhe problems of internet fraud in a digital economy), Международная научно-практическая конференция: Информационные технологии в стратегии реиндустриализации АПК региона (Међународна научно-стручна конференција: Информационе технологије у стратегији реиндустрализације АПК региона), Перм, Русија, 2018.  
 8. Станкић, Р., Радовановић, К. Л., Пословни информациони системи, Економски факултет, Брчко, 2017.
 9. Петровић, М. Т., Радовановић, К. Л., Коришћење информација управљачког рачуноводства за потребе награђивања, Зборник радова Треће интернационалне конференције Економског факултета Брчо „Партнерство власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја“, Брчко, 10-12. новембар 2016.  
 10. Петровић, М. Т., Радовановић, К. Л., Мјерење и евалуација пословних перформанси у непрофитном сектору, Зборник радова Економског факултета Брчко, Брчко, 2016.
 11. Трифуновић, Љ., Радовановић, Л., Матановић, С., Управљање знањем у системима пословне интелигенције, Зборник радова, Економски факултет, Брчко, 2014, 26-35. (ISBN 978-99938-95-18-3).
 12. Трифуновић, Љ., Радовановић, Л., Матановић, С., Системи подршке одлучивању у електронској трговини на мало, Нови економист број 14 (јул-децембар), Бијељина, 2013, 44-50. (ISNN 1840-2313).
 13. Matanović, S., Petrović, T., Radovanović, L., The impact of the information tehnologies on general ledger accounting, Proceedings of 3th Symposium Engineering Management and Competiteveness 2013 (EMC 2013), Zrenjanin, Serbia, June 21-22, 2013,  457-462. (ISBN 978-86-7672-202-0)
 14. Radovanović, L., Petrović, T., Matanović, S., Discovering association rules in market basket analysis, Proceedings of 3th International conference "Vallis Aurea", Požega (Croatia), 2012, 837-843. (ISBN 978-953-7744-16-8)
 15. Трифуновић, Љ., Радовановић, Л., Мaтaнoвић, С., Мoдeл пoнaшaњa пoтрoшaчa у eлeктрoнскoм пoслoвaњу, Збoрник рaдoвa сa Мeђунaрoднoг нaучнoг скупa „Eкoнoмскa тeoриja и прaксa у сaврeмeним услoвимa“, Eкoнoмски фaкултeт, Брчкo, 10. нoвeмбaр 2011, 225-231.
 16. Radovanović, L., Petrović, T., Matanović, S., Accounting software application in cost allocation and calculation of secondary cost elements in a manufacturing enterprise, Proceedings of  1st Symposium Engineering Management and Competiteveness 2011 (EMC 2011, June 24-25), Zrenjanin, Serbia, 2011, 161-166.
 17. Мaтaнoвић, С., Радовановић, Л., Информатички aлaти зa пoтпoру мeнaџeрскoм oдлучивaњу – прoрaчунскe тaблицe, Пoслoвни кoнсултaнт брoj 13 и 14, Тузла, (сeптeмбaр/oктoбaр), 2011, 61-68. (ISSN 1986-5538)
 18. Трифуновић, Љ., Радовановић, Л., Карактеристике организације и менаџмента дигиталних предузећа, Нови економист број 8 (јул-децембар), Бијељина, 2010, 23-26. (ISNN 1840-2313)

 

Остале компетенције

Од 1. јануара 2012. године обављао је функцију продекана за наставу и студентска питања и продекана за научноистраживачки рад  на Економском факултету Брчко. Од 16. јула 2019. године обавља функцију декана Економског факултета Брчко. Члан је Комитета за осигурање квалитета на Универзитету у Источном Сарајеву. Посједује сертификат за интерне аудиторе на универзитету по захтјевима ИСО 9000:2008 Словеначког института за квалитет и метрологију. Учесник је више међународних конференција и симпозијума. Два пута је учествовао у раду Љетне школе на Вороњешком државном аграрном универзитету (Вороњеж, Русија) 2017. и 2018. године.