Љиљана Танасић

Љиљана Танасић

Подаци о наставнику

 

Звање

Виши асистент

 

Предмети

Управљачко рачуноводство,
Теорија и анализа биланса

 

Кабинет

111

 

Вријеме пријема

Понедељак 1000-1100; петак 900-1000

 

Број телефона

049/234-931, локал 122

 

Мејл

ljiljana.tanasic@efb.ues.rs.ba

 

 

Биографија

Љиљана Танасић је рођена у Брчком 12. маја 1981. године. Средњу Економску школу ''Драган Веселић'' у Брчком завршила је, као ученик генерације, 2000. године. Дипломирала је на Економском факултету у Брчком у фебруару 2005. године, смјер Рачуноводство и финансије. У току школовања, на основу одлуке Вијећа Економског факултета, била је ангажована у наставном процесу, као студент демонстратор. На свеукупном студију остварила је просјечну оцјену 9,1.

Постдипломске студије завршила је на Економском факултету у Брчком, смjер Менаџмент у рачуноводству и ревизија, остваривши просјечну оцјену 10. Магистарску тезу одбранила је у октобру 2011. године.

Од 2006. године запослена је на Универзитету у Источном Сарајеву, организациона јединица Економски факултет Брчко, у звању асистента, а од 2012. године у звању вишег асистента на ужој научној области Рачуноводство и ревизија. На студентским анкетама, спровођеним од стране Универзитета, добијала је високе оцјене и похвале.

У периоду 2008-2013. године сарађивала је са едукативно-консултантском кућом ''FINconsult'' д.о.о. Тузла, у области едукације за стицање различитих нивоа звања у рачуноводственој професији.

Члан је Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске.

Удата, мајка двије дјевојчице.

 

Библиографија

Важнији радови:

  1. Танасић, Љ., (2009), Контни план као елемент организације предузећа, Пословни консултант, Година I, Број 1, ''FINconsult'', Тузла, стр. 83-90.
  2. Танасић, Љ., (2011), Управљачко-информациони доприноси Lean рачуноводства у савременом пословном окружењу, Међународни научни скуп ''Економска теорија и пракса у савременим условима'', ISBN: 978-99938-95-13-8, Економски факултет у Брчком, Брчко, стр. 260-267.
  3. Танасић, Љ., (2012), Lean производња – иновација за XXI вијек, Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву, Број 6, ISSN: 1840-3557, Пале, стр. 307-322.
  1. Танасић, Љ., (2012), Total productive maintenance–a solution for optimizing the productivity of manufacturing equipment, II International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2012 (EMC 2012), ISBN: 978-86-7672-165-8, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет ''Михајло Пупин'', Зрењанин, стр. 401-406.
  2. Танасић, Љ., (2013), Lean концепт пословања – пут за излазак домаћих предузећа на глобално тржиште, Acta Economica, Година 11, Број 8, ISSN: 1512-858X, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, стр. 363-383.
  3. Танасић, Љ., (2013), Обрачун трошкова тока вриједности као основа за доношење квалитетних пословних одлука у lean производном окружењу, Пословни консултант, Година V, Број 23, ISSN: 1986-5538, ''FINconsult'', Тузла, стр. 41-51.
  4. Танасић, Љ., (2013), Рачуноводствени аспект мјерења перформанси у lean производном окружењу, Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву, Број 7, ISSN: 1840-3557, Пале, стр. 223-234.
  5. Танасић, Љ., (2014), Lean методе и технике – рјешење за савремене услове пословања, Нови економист - Први интернационални научни скуп ''ЕКОНБИЗ 2013'', Година VIII, Број 15, ISSN: 1840-2313, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, стр. 31-38.