Нермина Побрић

Нермина Побрић

Подаци о наставнику

Звање

Ванредни професор

Предмети

Пословне финансије, Међународни финансијски менаџмент, Финансијска тржишта, Финансијска тржишта и институције

Кабинет

102

Вријеме пријема

Уторак 10:00-12:00

Број телефона

049/234-931 локал 219

Мејл

nermina.pobric@efb.ues.rs.ba

Биографија

Др Нермина Побрић дипломирала је на Економском факултету у Брчком 2003. године. Магистрирала је на теми „Дејство ризика промене каматне стопе и могућности заштите инвеститора у обвезнице“ 2006. године и докторирала на теми „Анализа детерминанти облика и померања криве приноса на новим финансијским тржиштима“ 2011. године на Економском факултету у Београду. Од фебруара 2005. године запослена је на Економском факултету Брчко, а од јула 2017. године је у звању ванредног професора на ужој научној области „Пословне финансије“. До сада је објавила 1 књигу и 20-ак радова у релевантним стручним и научним часописима и зборницима радова.

Библиографија

1. Међународни финансијски менаџмент, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко, 2015.
2. „Теоријско-емпиријска разматрања детерминанти салда готовине у мултинационалној компанији“, Економске идеје и пракса број 20, Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, март 2016., стр. 69-85.
3. „Битна питања код одлучивања о централизовању управљања готовином у мултинационалној компанији“, Acta Economica број 24, Економски факултет, Бања Лука, фебруар 2016., стр. 133-152.
4. „Проширивање и продубљивање тржишта обвезница у настајању с циљем даљег развоја и повећања њихове стабилности“, Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву број 8, Источно Сарајево, 2014., стр. 27-37.
5. „Девизни курс и валутне кризе на новим финансијским тржиштима“, Financing број 4/13, Финрар д.о.о. Бања Лука и Финанцинг д.о.о. Брчко, децембар 2013., стр. 30-41.
6. „Могућности даљег развоја настајућих тржишта обвезница“, Acta Economica број 19, Економски факултет, Бања Лука, јул 2013., стр. 151-178.
7. „Ефекти глобалне финансијске кризе на развијеним и новим финансијским тржиштима“, Acta Economica број 14, Економски факултет, Бања Лука, 2011., стр. 263-287.
8. „Управљање ризиком и глобална финансијска криза“, Рачуноводство број 7-8/2010, Рачуноводство д.о.о. и Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд, 2010., стр. 53-65.
9. „Глобална финансијска криза: Искуства и смернице“, Финансије број 1-6/2010, Министарство финансија Републике Србије, Београд, 2010., стр. 159-189.

10. „Домети механизма контроле токова капитала у сузбијању и спречавању трансмисије и настанка финансијске кризе на новим финансијским тржиштима“, Зборник радова број 5, Економски факултет у Брчком, 2009., стр. 109-119.